Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Adóbevallás... ----

Magyar Magyar Német Német
Adóbevallás... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Adóbevallás

Így nevezik az adótárgynak v.adóalapnak az adóköteles által az illető hatósági közegnél eszközöltbejelentését. Azoknál az adónemeknél, melyeknél az adótárgy vagy adóalapkizárólag hatósági nyomozás útján egyáltalában nem, vagy csak az egyéni éscsaládi jogokat mélyen sértő eljárással állapítható meg (névszerint a személyesjövedelmi adónál, a személyes jövedelmet terhelni akaró s a jövedelmi adó elveiszerint kirótt föld-, házbér és iparadónál, a közvetlen tőkekamatadónál,továbbá az örökségi adónál, vagyonadónál, a lakásadó és némely fényűzési adónál),az adókötelesek bevallását nem lehet mellőzni. A jövedelem vagy a vagyonértékmeghatározásánál, az adózónak társadalmi és gazdasági helyzete, fogyasztása, aziparüzlet terjedelme, a föld-, ház- és iparadó-lajstromok, az ingatlanokra s ajelzálogi követelésekre nézve a hitel-telekkönyvek is nyújtanak némi adatókat,melyeket a bevallás hűségének ellenőrzésére esetleg fel is lehet használni, deezek a támpontok az említett adónemeknél nem elégségesek az adóalapmeghatározására. Ennélfogva az adótörvények az említett adónemeknél bevallásrakötelezik az adózókat. Az A. kötelezettsége vagy az adóalap egyszerűbejelentésére szorítható, vagy pedig a bevételek és termelési költségek (avagyonadónál az egyes jószágosztályok értékösszegeinek) részletesebb megjelölésére,illetőleg az általános jövedelmi adónál az összes jövedelemben foglalt egyesjövedelmi részeknek a jövedelmi ágak szerint elkülönített kimutatásáraterjeszthető ki. A részletes bevallás az adózóknak nagyobb nehézséget okoz, deaz államkincstár jogos érdekeit jobban biztosítja, mert a bevallás szigorúbbellenőrzését teszi lehetővé s az adóalapnak a tényleges állapotot megközelítőkinyomozására több támpontot szolgáltat.

Az A.kötelezettsége a magyar adórendszerben is fontos szerepet játszik. Bevallandóknálunk: 1. a házbéradónál a 3 évi kivetési időszak első évét megelőző évbenhúzott bérjövedelem, a bérlő által fizetett összes ellenértékek (állami ésközségi adók, tűzbiztosítási díj, katonabeszállásolási teher, átalakítás,vízvezeték, világítás és más ily mellékköltségek címén fizetett szolgáltatások)és a némely községben fizetett házbérkrajcár; 2. a kereseti adó harmadikosztályánál az üzleti tőke, a segédmunkások száma, az üzletbe lépésük ideje éshavi v. évi fizetésük, a megelőző évben kivetett összes egyenes adó, a bevalló16 évnél idősebb családtagjainak és kiskorú gyermekeinek száma, a három évikivetési időszak első évét megelőző három évi nyers bevétel, termelési költségés tiszta üzleti v. kereseti nyereség; a minimális tételek szerint való adóztatásesetében haszonbérlők által a szerződésileg elvállalt készpénzbeli s egyébkötelezettségek évi értékösszege, mészárosok által a megelőző évben levágottállatok száma, bér- és társaskocsitulajdonosok által a megelőző évben tartottlovak száma, teherszállító evezőshajók tulajdonosainál a hajók száma ésteherhordó képessége, a többi idetartozó adó kötelesek által a lakbér, üzletiv. irodai helyiségbér; 3. a negyedik osztályú kereseti adó alá tartozóadókötelesek által kivéve a nyilvános számadásra kötelezett társulatoktisztviselőit s a fizetésüket állami vagy államkezelés alatt, állóközalapítványi pénztárból húzó tisztviselőket az állandó fizetesből eredőkereset, az a személy vagy pénztár, aki vagy mely a járandóságot fizeti, amegelőző évben kirótt egyenes adók összege s az adóköteles családtagok száma,továbbá a magántiszteket tartó földbirtokos, üzlettulajdonos, igazgatóság stb.által az alkalmazott neve, tiszti minősége, foglalkozásba lépésének ideje ésfizetése; -4. a bányaadónál a bányamű üzleti tőkéje, a munkások száma, a műáltal fizetett telekdíjak stb., a megelőző három évi nyers hozadék. ugyanezenidő alatt kiadott s a törvény értelmében levonható költségek s a tiszta üzletieredmény; 5. a tőkekamat és járadékadónál a megelőző évben kivetett egyenesadók összege, az adóköteles családtagok száma, az ily adónem alá eső jövedelemminősége, a tőke mennyisége, a kamatláb, a kamatok, járadékok, dologijogosítványokból eredő jövedelmek, külföldi részvények után járó osztalékokstb. összege, az életjáradék jogcíme, az adós vagy a járadék fizetésérekötelezett egyén neve és lakása; 6. a nyilv. számadásra kötelezett vállalatokés egyletek adójánál a vállalat vagy egylet igazgatásának és fióküzleténekszékhelye, az üzleti tőke, segédmunkások száma, a megelőző évben kivetettösszes egyenes adó, a megelőző három évi nyers üzleti hozadék, levonhatóköltségek és tiszta üzleti eredmény; végre -7. az általános jövedelmipótadónál, az ideiglenes házbéradómentességben részesített házakból ésházrészekből a folyó adóévben húzott bérhozadék, továbbá a föld- ésházbirtoknak általános jövedelmi pótadójából az adóssági kamatok címénlevonandó összegek (az egyévi kamat 10%-ának) megállapíthatása végett azingatlan birtokra bekebelezett tőke mennyisége, az ez után fizetett kamatláb sa kamatok egy évi összege, a kötvénynek és bekebeleztetésének kelte, a hitelezőneve és lakása, azok az ingatlanok, amelyekre a kötvény bekebeleztetett, s aközségek, amelyek határában az ingatlanok feküsznek.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is