Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Adorján... ----

Magyar Magyar Német Német
Adorján... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Adorján

(Hadrián, Adrián) néven 6 pápátszámlál a kat. egyház.

1. I. Adorján, római születésű.Megválasztatott 772-ben, majd 24 évig uralkodott. Nagy Károly benső barátjavolt. Dezső longobard királytól megtámadva és Rómában ostrom alá fogva, A.Károly frank királyt hívta segítségül, ki 773-ban nagy hadsereggel meg isjelent, a longobard birodalmat megdöntötte, a már apja, Pipin által a pápánaktett adományokat megerősítette, sőt újabbakkal megnövesztette s így az egyháziállamot tulajdonképpen megalapította (774). A. és Nagy Károly szt. Péterholtteste fölött örök barátságot esküdtek egymásnak és Nagy Károly tiszteletérenagy és fényes ünnepeket rendeztek. Két évvel később (776) másodszor jelentmeg Italiában, hogy a pápát ellenségei, a nápolyi és beneventi hercegek, Leoravennai érsek stb. ellen megoltalmazza. Harmadizben 781-ben látogatta meg NagyKároly A. pápát. Nemsokára ezután Iréne gör. császárnő felszólította A.-t, hogyvele együtt a keleti birodalomban a képek tisztelete felett dühöngő viszálkodásmegszüntetésére zsinatot hívjon össze. A. szívesen engedett, követeket küldötta zsinatba (II. nicaeai, 787. évben) és megerősítette a zsinat határozatalt.Ugyanez évben N. Károly negyedszer jött Rómába és jóllehet később a niceaizsinat határozatai ellen tiltakozott, ez a barátságot közte és a pápa közöttlegkevésbé sem zavarta meg, sőt a pápa 795-ben bekövetkezett halálát úgymegsiratta, mintha fivére hunyt volna el; latin sírverset is készített neki,mely a legújabb időkig látható volt. Megjegyzendő még, hogy Adorján alattkeletkeztek az adoptiánusok (l. o.), és hogy I. Adorján ama pápák közétartozik, kiknek Róma önállósága és a pápaság fény e legtöbbet köszönhet.

2. II. A.,Szent, római születésű, 867-ben választatott meg, 4 évig kormányozta azegyházat. Kiváló erényeiért két ízben kínálták meg a pápai méltósággal, demindig visszautasította, s harmad ízben is (már 75 éves volt) az egyhangúválasztás mellett csak a nép lelkesedése bírta őt az elfogadásra: II. Adorján LMiklós utóda lévén, a II. Lotharral való harcot (a keresztény házassági jogmegsértése miatt) örökölte tőle. Lothartól megcsalatva, Adorján felmentette őtaz egyházi átok alól és megáldoztatta, miután ez esküvel fogadta, hogyWaldradával érintkezésben nem áll. Midőn azonban Lothar ezután hirtelen meghalt(869), büntetésnek tartották ezt hazugságáért, és a pápa tekintélye ezállítólagos istenítélet folytán nagyban emelkedett. Valóban pápához méltóanviselte magát II. Adorján a Karolingiak vitájában is Lotharingiáért, midőn ezII. Lothar halála folytán megüresedett. Nyíltan és hatalmasan emelte fel szavátII. Lajos törvényszerű örökös mellett, kitől nagybátyjai, Kopasz Károly ésNémet Lajos az örökséget erőszakosan elrabolták. Hinkmar reimsi érsekkelszemben is igyekezett a pápai főhatóságot és nevezetesen azt a tételtmegvédelmezni, hogy a püspököt nem a tartományi zsinat, hanem csak a pápateheti le. E vita befejezését azonban nem érte meg. II. A. pápasága alá esik aPhotiusszal (l. o.) vívott nagy harc. Emlékezésnapján július 8-án II. Adorjánmeghalt 872-ben.

3. III. A.,Szent, római, 884-ben megválasztva, csak 1 évig és 4 hónapig ült a pápaiszéken. A küzdelem Photiusszal tovább folyt alatta. III. A. azzal a tervvelfoglalkozott, hogy arra az esetre, ha Vastag Károly fiú utód nélkül halna meg,Olaszország nagyjai közül külön olasz királyt válasszon. Azonban még Károlyelőtt halt meg 885 jul. 8-án, Wormsba utaztában, hol Károly birodalmi gyűléstakart tartani. Emlékezésnapja július 8-án van.

4. IV. A.,angol, neve Breakspeare Miklós, pápa 1154-től 1159-ig. Meghalt, 1159 szept.1-én. Mint koldus jött az Avignon mellett levő szt, Rufus kolostorba, aholszolgának vettek fel. Azután ugyanott szerzetestestvér, később a kolostornakapátja lett. Midőn szerzetesei szigora miatt őt III. Jenő pápánál bevádolták.ez őt, a szerzetesek jobb életmódja körül való törekvéseit becsülve, bíbornokkánevezte ki s mint pápai követet Norvégiába küldte. Nemsokára, 1154-ben, pápáváválasztották s mint ilyen vívta az ismeretes harcot I. (rőtszakállu) Frigyessel(l. o.). I. Vilmos szicíliai királlyal is volt küzdelme, kit arrakényszerített, hogy országát pápai hűbérnek ismerje el. Rómában ezenkívülbresciai Arnold lépett fel a pápa világi hatalma ellen. Adorján, miután a rómaielőkelők is Arnoldhoz szítottak, Rómát egyházi tilalom alá vetette. Arnoldszökni akart, de L Frigyes kezeibe esett, ki őt a hatalmas pápánakkiszolgáltatta, Adorján pedig mint eretneket megégettette.

5. V. A. agenuai Fiesco nemzetségből, IV. Ince pápa rokona, betegen ült a pápai székbe ésmár 38 nap múlva meghalt.

6. VI. A.,utrechti kézműves fia, tanár lett a löweni egyetemen, 1507-ben L Miksa császárunokájának, a későbbi V. Károlynak tanítója, ki őt 1515-ben Castiliába küldte,hogy Katolikus Ferdinand halálakor az országot birtokba vegye. Mikor Ferdinand1516 jan. 23-án meghalt és Ximenes toledói érsek, Ferdinand végrendeleteszerint Károly megérkeztéig a kormányzást át akarta venni, A. egy, Károly általaláirt okmánnyal lépett elő, melyben ő volt regenssé kinevezve. A viszálykikerülhetetlen volt. A jogtudósok Ximenes mellett nyilatkozván, Károly úgydöntött, hogy Ximenes mint kormányzó, A. mint Károly követe tekintessék, kinemsokára tortosai püspök és arragoniai főinquizitor lett, 1517-ben bíbornok,később Ximenes halála után birodalmi kormányzó. 1522-ben Károly befolyásávalpápává választották. Mint ilyen, egyes visszaélések megszüntetésével vélt areformációnak gátat vethetni, azt hívén, hogy a lutheránus dogmatikát senkikomolyan nem veheti, csak ellenzékieskedésből némely visszaélés miattvédelmezik, és ha ezek eltávolíttatnak, a lutheránusok feladják tanaikat. Deebben csalódott, a dolgot különben is felületesen fogta fel, s minden törekvésedugába dőlt. 11/2 évi kormányzása után. meghalt 1523 szept. 14-én. Tudós,jámbor és erényes férfiú volt, de a bonyodalmak elhárítására nem termett, azértnem is szerették, legkevésbé a rómaiak. Sirversét maga írta: Adrianus VI hicsitus est, qui nihil sibi infelicius in vita, quam quod imperaret, duxit.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is