Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Adóvisszaté... ----

Magyar Magyar Német Német
Adóvisszaté... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Adóvisszatérítés

a már befizetett adónak azállampénztár által eszközölt visszaszolgáltatása. A. nemcsak a vagyoni,hozadéki és jövedelmi, hanem a forgalmi és fogyasztási adóknál is előfordul. Haaz adót a kivető közegek jogellenesen szabják ki, vagy az adózó felek tévesenfizetik be, és a felek igénye a visszakövetelésre nézve még el nem évült, azállampénztár a fölösen lerótt összeget visszatéríti. Hazai törvényeink szerinta felek igénye a tévesen befizetett v. törvényellenesen beszedett adók,illetékek és bírságok visszakövetelésére a befizetéstől számítandó 3 év alattévül el. Az államkincstár abban az esetben is visszaadja az előre befizetettadóösszegnek még esedékessé nem vált részletet, ha az adótárgy a kivetésiidőszak lejárta előtt elenyészik, p. az épület elpusztul, az ipari vállalatvagy más haszonhajtó foglalkozás megszűnik, az adó alá tartozó jövedelem azadófizető keresetképtelensége vagy elhalálozása következtében elenyészikilletőleg a forgalmi adóknál, ha a vagyonátruházás iránt kötött jogügyletet afelek közös beleegyezéssel visszavonták, vagy a jogügyletet a bíróságmegsemmisítette. A fogyasztási adó visszatérítésének (adórestitució,exportbonifikáció) akkor van helye, midőn az adóval terhelt áru külföldreszállíttatik. A fogyasztási adó visszatérítésének elvi jogosultságakétségtelen, mivel megtagadása a kiviteli vámmal volna azonos hatású, azaz ahazai termelés versenyképességét szüntetné meg, Elvben az adómegtérítés címénvisszaszolgáltatandó összeg nagyságát könnyű megállapítani. Az államnakugyanoly összeget kell visszaadnia, aminőt a külföldre szállított áru utánannak idején adó fejében bevett. Ha kisebb összeget szolgáltat vissza, az annakidején beszedett adótöbblet kiviteli vám gyanánt hat, ha pedig nagyobb összegetad vissza, a beszedett adót meghaladó adóvisszapótlás kiviteli jutalommáváltozik. A kelleténél kisebb A. bevételi forrás, a kelleténél nagyobb pedigiparmegvédést tartalmazó intézmény. Az életben azonban csaknem elérhetetlenfeladat a fogyasztási adók visszatérítésének ügyét úgy rendezni, hogy avisszaterítendő összeg pontosan az adó fejében beszedett összeggel egyezzék.Teljes pontossággal soha és akkor éppen nem lehet a külföldre szállított árútterhelő adóösszeget kinyomozni, ha az adó nem a kész termék, hanem a benne levőnyersanyag után fizettetett vagy átalányozás útján rovatott ki. Ezenfelül azadót szigorúan véve minden oly külföldre szállított árú után vissza kelleneadni, amelynek termeléséhez a termelő belső fogyasztási adóval terhelt. nyersanyagot használt fel. Azonban az ellenőrzés nehézségénél fogva s a vámkezelésegyszerűsítése kedvéért az államok csak a nevezetesebb fogyasztási adótárgyakután szokták az adót visszapótolni.

Azosztrák-magyar vámterületről a közös vámvonalon át kivitt sör, cukor és szeszután járó A.-k az 1887. év végéig a vámjövedék tiszta hozadékából nyertékfedezetüket, és a vámjövedék tiszta hozadékának azt a részét fordították aközösügyi költségek fedezésére, amely az A. levonása után fennmaradt. Mivelpedig a külföldre szállított, A.-ben részesülő cikkek összes mennyiségéből azosztrák cukor- és sörtermelés túlnyomósága következtében Magyarországra jóvalcsekélyebb hányad esik, mint amilyen a magyar államkincstárt terhelőhozzájárulási százaléknak megfelel, és a magyar kincstárt ennélfogva az A.-nélérzékeny s igazságtalan veszteség érte: Magyarország már az 1878. évi kiegyezésmegkötésekor kivívta, hogy az A. terhében oly arányban vegyen részt, aminőbenáll a magyar kincstárnak az illető adónemnél elért nyers bevétele a mindkétállamban ugyanazon adónemnél elért nyers bevételhez. Az A. ügye az 1887-ik évipénzügyi kiegyezés alkalmával annyiban új rendezést nyert, amennyiben az1888-ik évtől kezdve az adórestituciót mind a magyar, mind az osztrákállamkincstár saját bevételeiből fedezi, a kiegyenlítés pedig a fogyasztásiadók eredménye alapján utólagosan történik. Amíg tehát az 1887-ik év végéig azA.-k utólagos elszámolás mellett a közös vámbevételben találták fedezetüket, az1888-ik évtől kezdve az adórestituciók külön kiadási és bevételi címe megszűnts az e célra fordítandó kiadások a költségvetésben a fogyasztási adóknálvétetnek fel, a közös vámbevétel teljes összege pedig a közös kiadások fedezetegyanánt van előirányozva.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is