Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Afrika-társ... ----

Magyar Magyar Német Német
Afrika-társ... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Afrika-társulatok

A legelső társulat, mely a sötétföldrész belsejének felderítését tűzte ki feladatául, az 1788-ban alapítottlondoni «Association of Africa.» volt. E társulat 1830-ban az «angol földrajzitársulattá» alakult át. Németországban Bastian etnografus és a berliniföldrajzi társulat («Gesellschaft für Erdkunde») alapított 1873-ban ápril 19-énolyan társulatot, mely Közép-Afrikának kikutatatását tűzte ki célul. Ez egyesület1873-tól 1878-ig hasonlóan több expedíciót indított utnak. (Güszfeld, Lenz,Pogge és Rohlfs vállalata; l. a mellékletet.) 1876 szeptember havában atudománykedvelő II. Lipót belga király számos földrajzi társaságtól támogatva a«Commission internationale d"exploration et de civilisation de l"Afriquecentrale» c. társulatnak vetette meg alapját, melynek céljai: Közép-Afrikánaktudományos kutatása, kereskedelmi kiaknázása, karöltve a műveltségterjesztésével; végül a rabszolgaság és embervásár megszüntetése. A brüsselitársulatnak fiókja gyanánt alakult az 1876 dec. 18. Berlinben alapított németafrikai társulat, mely 1878 ápril 29. a régibb afrikai társulattal összeolvadt.E fiók-társulat azonban már 1890 végén feloszlott, mert a német birodalmi kormánymaga vállalta el a birodalmi tanács által a német fenhatóság alatt állóterületek tudományos megvizsgálására megszavazott összegeknek kezelését ésfelhasználását. Rokon fiók-egyesületek alakultak még Belgiumban, Németalföldön,Svájcban, Ausztriában, Magyarországon, Spanyolországban Franciaországban,Portugaliában, Oroszországban és az amerikai Egyesült-Államokban. V. ö. BereczAntal, Jelentés a nemzetközi és a magyar Afrikatársaság működéséről. (Földrajziközlemények 1880. a 258 1.) A társulatok újabb történetére nézve pedig 1. aPetermann-féle Geogr. Mittheilungen-ban közlött jelentéseket. Függetlentársulatok ellenben: az olasz és a máltai Afrika-társulat, továbbá a londoniföldrajzi társulat kebeléből választott «African Exploration Fund Comitee». 1890-banalakult Párisban a «Comité de l"Afrique Centrale», mely különösen ama feladatmegoldásán fáradozik, hogy a Szenegambiában, meg a Kongó vidékén fekvő franciagyarmatok és Algér között szorosabb összeköttetést létesítsen.

Említendő még,hogy a «British Association for the advancement of science», már több ízbenszerzett Afrika felderítését célzó pályakérdései által érdemeket. 1891-ben atársulat elnöke, Ravenstein, egyúttal hírneves térképrajzoló indítványáraAfrika égaljának tudományos megvizsgálására tűzött ki nagy díjat. Az európaigyarrnatok kormányzói és a nagyszámú kereskedelmi társulatok igazgatóihasonlóan sokat fáradoznak e téren. Ezek sorából kiemelendő a Kongó államkormányzója: Johnston, kit 1892 aug. 26. Wagis belga őrnagy követett állásában;a «francia Kongó-gyarmat» élén álló Brazza is nevezendő, ki maga is érdemdúsutazó; továbbá a «Comité de l" Afrique française»; ilyen még a «Société du HautCongo» társulat, melynek az 1892 nyarán meggyilkolt Hodistan volt elszántügynöke; ilyen továbbá az 1884-ben alapított «Német keletafrikai társulat»(mely késóbb részvénytársulattá alakult át). Ennek 1891-ig Peters Károly volt avezérigazgatója; 1891 jan. 1. azonban a társulat összes birtokait maga a németállam vette át, mely a gyarmatok belső szervezésével Soden bárót bízta meg,kinek Wiszmann-t és Peters-t alárendelték. Emin pasa is egy évig németszolgálatban működött. A «német gyarmat társulat» («DentscheKolonial-Gesellschaft») elnöke Hohenlohe-Langenburg herceg. E társulat aKamerun mögötti vidékre vetette szemeit. Szolgálatában áll többi között Mogenhadnagy. A «détafrikai angol társulat» pedig Rhodes Cecil elnök alatt érte elvirágzása korát; 1890. azonban az angol kormány az ügyes hivatalnokot aFoktarto mány kormányzójává nevezte ki.

A keletafrikaiangol társulat, melynek élén Lugard és Williams kapitányok állanak, az Angliaés Németország között létrejött osztozkodás következtében anyagi érdekeibensértve látván magát, 1892-ben fel akart oszolni és a Viktoria Njanza partján,nevezetesen Uganda országban fentartott protestáns hittérítő állomásokat is megakarta szüntetni, annál is inkább, mivel a katolikus francia és protestánsangol hittérítők versengése következtében 1892 ápril havában Ugandában nagybelső háború támadt, melynek több ezer katolikus hitre térített szerecsen esettáldozatul. Az új angol külügyminiszter azonban, Lord Roseberry 1892 okt. 4. atársulattal olynemű szerződést kötött, melynek értelmében a keletafrikai angoltársulat az Ugandában megszállott területet és az állomásokat is egyelőre 1893márc. 31-ig fenn fogja tartani.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is