Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Állatorvosi... ----

Magyar Magyar Német Német
Állatorvosi... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Állatorvosi akadémia

Magyarország egyetlen állatorvosi szakiskolája Budapesten. II. József császár 1782 szeptember 14-én kelt rendeletével a budapesti tud.-egyetem orvosi karához csatolandó állatgyógyintézet felállítását hagyván meg, az állatorvostan tanítására az 1787/8-iki tanévtől kezdve rendkívüli tanári állomást rendszeresítettek. Maga az állatgyógyintézet 1789-ben Pesten a Skopetz-féle majorban, később pedig a József városban Hüff örnagy házában volt. Egyidejüleg 4. gy az orvosnövendékekre, mint a sebészekre nézve a tárgy hallgatását kötelezővé tették. Később - 1799-ben - miután időközben a Kenedicsféle házba költözködött át az intézet, külön 8 havi, majd egy éves tanfolyamot rendszeresítettek, olyanok számára, kik az állatorvoslással gyakorlatilag foglalkozni óhajtottak. 1851-ben a m. kir. állatgyógyintézet a tndományegyetemtől különvált s mint önálló intézet közvetlenül a helytartótanácsnak rendeltetvén alá, most már három tanár vezetése alatt, miután időközben még három izben helyet cserélt, 1858-ban a régi Kunewalder-féle terményházban nyert elhelyezést. Végül 1880-ban épült a Rottenbiller-utcában a mostani, a modern igényeknek berendezése tekintetében teljesen megfelelő, csakhogy most már a látogatottság miatt szűknek bizonyult intézet.

E század közepéig bárki léphetett az állatorvosi pályára, ha 17. évét betöltötte s írni és olvasni tndott, és az oklevelet egy évi tanulás után nyerhette el. 1857-ben a tanfolyam 3 éves lett, de két év mulva, a hallgatók számának csökkenése folytán, tartamát 2 évre szállították le, majd 1875-ben ujból 3 évessé. Végül 2890-ben a tanfolyamot 4. évre hosszabbították meg s egyuttal a tanintézet mint «Állatorvosi Akadémia» alapjában uj szervezetet kapott. Ez idő szerint a tanfolyamra 16-ik életévöket betöltött ifjak íratkozhatnak be, ha valamely középiskola hat osztályát sikerrel végezték. Gazdasági akadémiát vagy gazdasági tanintézetet végzett hallgatók 5, tényleges szolgálatban levő katonai gyógykovácsok, ha a felvételi vizsgát letették, 6 félév alatt végezhetik a tanfolyamot. A négy év alatt két, a tanfolyam befejezése után további két szigorlat letevése van előirva, melyek kiállása ntán a jelöltek állatorvosi oklevelet nyernek és esküt tesznek. Törvényhatósági és állami szolgálatra ez oklevél csak akkor jogosít, ha az állatorvos két évi gyakorlat után még a tiszti (állam-) vizsgát is sikerrel letette.

A tanítás szorosan akademikus és a gyakorlati kiképzésre az uj szervezési szabályzat nagy sulyt fektet. Ez utóbbi célját szolgálja részben a gödöllői koronauradalom is, hol a hallgatók a harmadik évben bizonyos megszabott időt egy állatorvosvezetése alatt tölteni tartoznak.

Az akadémián, mely a földmívelésügyi miniszteriumnak van közvetlenül alárendelve, ez idő szerint 9 tanszék van rendszeresítve, u. m. 1. a leiró és tájbonctan, 2. az élet- és szövettan, 3. az általános kórtan és kórbencolástan, 4. a gyógyszertan és növénytan, 5. a vegytan, 6. a belgyógyászat, 7. a sebészet, 8. az állattenyésztés és 9. a patkolástan számára. A tanító-személyzetet alkotta az 1891/92. tanévben: az igazgató, 7 nyilvános rendes, 2 segédtanár, 1 előadó, 1 patkolástanitó, 9 tanársegéd és 3 gyakornok. A hallgatók száma évrőlévre emelkedik. A mondott tanévben be volt iratkozva: 83 első, 47 másod-, 56 harmadéves polgári, 8 első és 12 harmadéves katonai továbbá 10 gazdász-hallgató. Állatorvosokon kivül az akadémián gyógykovácsok is nyernek kiképzést; ezek tanfolyamát 20 első és 12 másodéves látogatta. Az akadémia költségvetésében az 1892. évre személyi járandóságok címén 43,666 frt, dologi rendes kiadások címén 28,034 forint, rendes bevétel címén pedig 26 500 frt van beállítva. (Részleteket illetőleg bővebb felvilágosítást nyujtanak: Az Á. szervezési szabályzata. Thanhoffer, Az állatorvosi tudomány stb. története, Budapest, 1887. Hutyra, Állategészségügyi évkönyv, Budapest, 1886 óta évenkint.)

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is