Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
anyakönyv parish regi...
anyakönyv register
anyakönyvez... to register...
anyakönyvez... to register...
anyakönyvi ... registry
anyakönyvi ... registry of...
anyakönyvve... justice of ...
anyakönyvve... registrar

Magyar Magyar Német Német
anyakönyv Matrikel (e...
anyakönyvve... Sandesamt (...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Anyakönyv

(matricula) általában oly jegyzék, amelybe bizonyos személyeket v. vagyontárgyakat nyilvántartás végett bevezetnek (immatrikulálnak). A.-et vezetnek p. az egyetemi hallgatókról, az egyházközség v. más testület kötelékéhez tartozó tagokról, katonákról, vm. uradalom törzsvagyonáról és jövedelmeiről stb. A. különösen a személyi állapotra jelesül: a születés, házassági egybekelés és elhalálozásra vonatkozó adatokat tartalmazó lajstrom, melynek közhitelű alakban való vezetése az egyes államokban v. egyházi v. külön e célra rendelt polgári hatósági közegekre van bízva, s ehhez képest az A.-ek v. egyháziak v. polgáriak. Nálunk az utóbbi értelemben vett A.- ek vezetésének módját az 1727: XXV. t.-c. és több kormányrendelet szabályozza. A keresztelési (születési), esketési és halálozási A.-et az illető vallásfelekezet lelkészei két példányban vezetik, s az egyik példány az év végével hiteles alakban az illető törvényhatóságnak adandó át a levéltárban való megőrzés végett. Az A.- be bevezetendő tények rendszerint egyházi anyakönyvi kivonattal bizonyítandók; - a törvényhatóság levéltárában őrzött A. azonban csak akkor szolgál bizonyítékul, ha az egyházi őrizet alatt levő A. elveszett v. megsemmisült. A. hiányában a bizonyítás tanúkkal is eszközölhető. Az anyakönyvi kivonat közokirat jellegével s e szerint teljes bizonyító erővel bír, de midőn oly körülmények bizonyításáról van szó, melyek, mint p. a születés törvényességének kérdése, nem a lelkész előtt tett egyszerű bevallás, hanem a törvényben általános ismérvül megjelölt anyagi jogállás: jelesül a törvényes házasság valósága alapján határozandók meg: az anyakönyvben előforduló helytelen bejegyzés nem vétetik figyelembe.

Az egyházi anyakönyvezetők, ebbeli minőségükben, a közhivatalnokok tekintete alá esnek, s ezért kötelesek egyrészt a közcélra szükséges anyakönyvi kivonatokat (p. újoncozás alkalmával, gyámság és gondnokság alatt álló személyek örökösödési ügyeiben) díjmentesen kiszolgáltatni, másrészt a családi állapotra s különösen a születés törvényességére vonatkozó bejegyzéseket az állam törvényeinek, illetőleg a polgári hatóságok és bíróságok határozatainak megfelelően eszközölni, mert ellenkező esetben a családi állás ellen elkövetett kihágás büntetését vonják magukra. Magától értetődő, hogy mindenik lelkész csak a saját vallásfelekezetéhez tartozó személyekre vonatkozó adatok anyakönyvelésére van jogosítva, s ezért oly esetben, midőn oly személyt keresztel meg, akit a fennálló törvény (1868: LIII. t.-c.) szerint saját vallásfelekezetébe fel nem vehet: az erre vonatkozó adatokat - az anyakönyvbe való bejegyzés végett - az illetékes vallásfelekezet lelkészével tartozik közölni. Az e tárgyban 1890. évi február hóban kibocsátott miniszteri rendelet nagymérvű ellenmozgalmat idézett fel a kat. papság körében, s ez élesítette ki az u. n. elkeresztelési kérdést, melynek gyökeres megoldása a közel jövőben várható. L. Elkeresztelés.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is