Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Anyanyelvi ... ----

Magyar Magyar Német Német
Anyanyelvi ... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Anyanyelvi nevelés

A családi, a kisközösségi, a társas, társ.-i élet különféle színterein megvalósuló => nyelvsajátítás; az anyanyelv i szocializáció folyamatában nyelvi magatartásminták, normák állítása, valamint az önálló nyelvi kifejezés elősegítése. - Az intézményes anyanyelvi nevelésben az óv.- i foglalkozások elsősorban a szókincset, a beszédértést és az önálló szóbeli megnyilvánulásokat fejlesztik ki pl. mesével, beszélgetéssel, bábozással. Az isk.-i anyanyelvi nevelés célja, hogy az egyén az ösztönös nyelvhasználóból a nyelvileg művelt ember színvonalára jusson el. Az ált. isk. (v. az alsóbb isk.-fok) az anyanyelvi műveltséget alapozza meg a négy alapkészség - beszédértés, beszéd, olvasás és írás - kimunkálásával, a => kommunikációs képességek fejlesztésével, a szövegbefogadás, szövegértés és -közlés képességeinek olyan szintre hozásával, hogy a tanuló alkalmas legyen az alapműveltség megszerzésére. ( beszédfejlesztés, => olvasási készség, írástanítás módszerei; szövegalkotás, => fogalmazástanítás) A középisk. (a felsőbb isk.-fok) továbbfejleszti az anyanyelvi képességeket, felkészít a kommunikációs helyzetekben való részvételre a különféle beszédhelyzetekhez való alkalmazkodás megtanításával; egyfelől az anyanyelvű írásbeliség normáihoz való ésszerű alkalmazkodás elsajátítása, másfelől az önkifejezés bátorítása révén. Anyanyelvről való tudás kialakítása, nyelvünk múltjának ismerete, a szövegnyelvészet, a leíró nyelvtan, a nyelvművelés és a helyesírás, a => beszédművelés, a stilisztika, valamint ált. nyelvészeti ismeretek (ti. az anyanyelvről való ismeretek) a gondolkodást és a személyiséget formáló alapvető tényezők, s ekként a kommunikációs kompetencia alakulásával párhuzamosan beépülnek a személyiségbe. ( nyelvtan tanítása; => funkcionális nyelvszemlélet) - Az anyanyelvi nevelés lehetővé teszi az anyanyelvű irodalom megismerését, az anyanyelv és az anyanyelvi, nemzeti kultúra elválaszthatatlanságának tudatát és érzelmi átélését. ( anyanyelv és irodalom) - Az anyanyelvi nevelés az isk.-i képzésben elsősorban a m. nyelv és irodalom tantárgyban valósul meg, ugyanakkor tantárgyközi (keresztttv.-i) feladat is (pl. a matematikában a szöveges feladatok, tört.-ben a forrásmunkák értelmezése, földrajzban a verbális és vizuális információk egymásra vonatkoztatása), szorosan összefügg a tanulási képességek kialakításával, az ismeretfeldolgozás kulturális technikáinak beható ismeretével és aktív használatával. - A => kisebbségi, ill. a => nemzetiségi oktatásban a nemzeti anyanyelvet és irodalmat a megfelelő anyanyelven, a m. nyelvet és irodalmat idegen nyelvként kell tanítani az 1995-ös Nemzeti alaptanterv szerint. ( kétnyelvű oktatás, => tannyelv) - Ir. Fülöp L. (szerk.): Bevezetés a középiskolai anyanyelvi tantárgy-pedagógiába. Bp. 1989.

A. Jászó Anna-Horváth Zsuzsanna

Szerkesztette: Lapoda MultimédiaMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is