Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Bíbornoki g... ----

Magyar Magyar Német Német
Bíbornoki g... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Bíbornoki gyülekezetek

(congregationes cardinalium), azok a testületek, melyek bizonyos egyházi ügyek igazgatásával, tárgyalásával és eldöntésével állandóan v. ideiglenesen foglalkoznak. Az ideiglenesek szükség esetén alakíttatnak és a tárgy kifejezése után megszünnek. Az állandóak a következők: I. A szent hivatal vagyis a vizsgálat egyesülete (congregatio S. officii seu inguistionis) a jelen alakban alapította V. Sixtus 1586. A pápa elnöklete alatt 12 bibornokból áll és az eretnekségek és hitszakadások és az ezekkel járó bűnök felett itél. Vannak hivatalnokai is, kik között első helyet foglal el a hivatalbeli biztos (commissarius S. officii), utána jönnek az ülnök (assessor), a promotor fiscalis, ki a közvédői tisztet teljesíti. A kongregációnak továbbá még kánonjogtudós tagjai is vannak. II. A tiltott könyveket lajstromozó egyesület (C. indicis librorum prohibitorum). Hatalmában áll megvizsgálni mind azokat a könyveket és iratokat, melyek az egyház tanával és a jó erkölcsökkel ellenkeznek, azoknak olvasását megengedni vagy megtiltani; a tiltott könyvek lajstromát elkészíteni és azok olvasására engedélyt adni. Az egyesület határozatai kötelező erejüket a pápai megerősítés és a Rómában szokásos módon való kihirdetés következtében nyerik (in acie campiforae). III. A tridenti zsinat határozatainak magyarázatára rendelt bibornokok egyesülete (congregatie concilii tridentini interpretum). Hivatva van a zsinatbeli határozatok épen tartására és foganatosítására felügyelni, a támadt kételyeket magyarázás utján eltávolítani a pápa tanácsával, akinek csupán a hitágazat körül való kételyek vannak fentartva. Felügyel a tartományi zsinatokra a trienti rendeletek szerint való megtartására, vizsgálja azok határozatait, szemmel tartja a püspököknek lakhelyükön való tartózkodását, kivánságaikat meghallgatja, ezenkivül az isteni tisztelet terjesztése, az ájtatosság felébresztése és emelése is képezi gondját. Leveleit a pápa tekintélyével (auctoritate papae) breve lakjában bocsátja ki. Határozatainak általános kötelező erejük van. IV. A püspökök és szerzetesek ügyeit tárgyaló egyesület (congr. super negotiis Episcoporum et congreg, super negotiis regularium). A püspökök és kiváltságos prelátusok hivataloskodási tevékenysége és azok egymáshoz való kölcsönös viszonya, és a szerzetesi fegyelem fölött őrködik. Eloszlatja a kétes és vitás kérdéseket megszünteti a viszályokat és panaszokat. V. Az egyházi kiváltságokra és joghatósági viszályokra ügyelő egyesület (congr. immunitatis et jurisdictionis ecclesiasticae). Figyel az egyház hármas kiváltságára, t. i. a személyi, vagyoni és illetékességi kiváltságokra és azokat minden megsértés és támadás ellen védi. VI. A szent szertartások egyesülete (congr. sacrorum rituum). Feladata az isteni tiszttelet, a szertartások és ünnepek körüli intézkedés; azok fentartása, módosítása, megszüntetése, a visszaélések akadályozása v. megszüntetése. Rendkivüli esetként pápai meghagyás következtében a boldoggá v. szentté nyilvánítás körül való eljárás is rábizatik. VII. A bucsu és a sz.-ereklye-ügyet vezető egyesület (congr. indulgentiarum et reliquiarum). Jogköre: a bucsu és ereklyék körül felmerült ügyben eljárni, ez ereklyéket megvizsgálni és hitelesíteni. Engedélyeket ad kiváltságolt oltárokra és bizonyos tárgyak megáldására. VIII. Hitterjesztő egyesület (congr. de propaganda fide). Közege a pápának hitterjesztés ügyében. Gondoskodik a hittérítői állomások alapításáról, határainak megszabásáról és az odaküldendő hittérítőkről és egyáltalán a hitterjesztéssel járó ügyekről. IX. Pius ebből egy uj kongregációt szakított ki, az u. n. congr. pro negotiis ritus orientalis, melynek feladata a keleti egyház összes ügyeinek tárgyalása és vezetése. IX. Az egyház rendkivüli ügyeit vezető egyesület (congr. super negotiis ecclesiae extraordinariis). Tanácskozik a rendkivüli egyházi állapotok fölött s kijelenti azt a módot, mely szerint ez az állapot megszüntethető. E 9 egyesületen kivül vannak még más apróbbak is Rómában, melyek azonban nem tartoznak szorosan az egyház kormányzatához, mert vagy csak Olaszországra v. csak magára az ágyházi államra terjed ki hatáskörük.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is