Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
bíró adjudicator...
bíró judge
bíró magistrate
bíró referee
bíró umpire
bíró úr my lud
bíró útmuta... direction
birodalmi g... recess
birodalom empire
birodalom realm
bírói judicial
bírói judiciary
bírói juridical
bírói legal
bírói dönté... arbitrament...
bírói fogla... writ of seq...
bírói gyako... judicial cu...
bírói idézé... writ
bírói ítéle... legal separ...
bírói joggy... practice of...

Magyar Magyar Német Német
bíró Richter (r)...
birodalmi v... Reichsbahn ...
birodalom Reich (s)
bíróság Gericht (s)...
bírósági gerichtlich...
bírósági tá... Gerichtsver...
bírósági tá... Gerichtssaa...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Biró

az állami igazságszolgáltatás gyakorlásával megbizott személy, főleg az annak meghatározott területen és terjedelemben való gyakorlására hivatott hivatalnok. A birói hivatallal össze lehet ugyan kötve - és nálunk össze is van kötve - a per vezetése, a törvénykezési tárgyalások hitelesítésének joga, a peren kivüli eljárás, a határozatok végrehajtása, sőt némely helyütt a rendőri teendők egy része is; de a legeltérőbb cselekményék ilyszerü egyesítése a B.-i hivatal feladatával és céljaival annyira ellenkezik, hogy mindinkább szükségesnek ismerik a hatósági szervezet megfelelő átalakítását és azt, hogy a B. tevékenysége a vitás jogügyek eldöntésére (jurisdictio) korlátoztassék. A B. lényegileg államhivatalnok, még akkor is, ha kinevezése vagy megválasztása egyesek, vagy testületek jogkörébe tartozik. Az állam közvetetlen vagy közvetett megbizása nélkül B.-i hatóságot senki sem gyakorolhat, mivel az igazságszolgáltatás valamely tulajdonjog kifolyásának nem tekinthető. Ennek megfelelően Magyarországban is, ahol annak előtte a B.-i állásokat nagy részben a megyék, kerületek, városok választás által töltötték be, sőt ahol a B.-i hivatást kiváltság alapján egyesek, vagy ezek által kijelölt személyek - uri szék - gyakorolták, az 1869: IV. t.-cikk megalkotása óta a B.-i hatalom a király nevében gyakoroltatik, az itélő-birákat az igazságügyminiszter ellenjegyzése mellett a király nevezi ki, és minden biró az állampénztárból hozza fizetését.

Azon célból, hogy a jog uralma biztosítassék és a részrehajlatlan igazságszolgáltatás biztosítékai minden tekintetben előállíttassanak, a B.-nak függetlennek kell lennie. Azért tehát a B. a törvényben meghatározott eseteken és módokon kivül hivatalától el nem mozdítható és, némely kivételes esetektől eltekintve, más birósághoz vagy hivatalhoz akarata nélkül át nem helyezhető, sőt elő sem léptethető. Másrészt - de ugyane célból - a biró el van tiltva a függetlenségét és érdeknélküliségét veszélyeztető minden foglalkozástól és tisztségtől, olyanoktól is, amelyektől a többi államhivatalnokok eltiltva nincsenek. A birák némely állásban több osztály szerint meghatározott más állásban 5-10 szolgálati év eltelte után bekövetkező fokozatos fizetéssel birnak. Az ilyen állásban alkalmazottak az ország egész területére összlétszámba vannak foglalva. A B.-k tekintete alá csak némileg esnek a váltó- és kereskedelmi ügyek elintézésénél alkalmazott kereskedői ülnökök, a békebirák és a választott birák.

B. (községi), kis- és nagyközségekben a község első tisztviselője, a községi előljáróság feje, a községi képviselet elnöke. Hatásköre hármas. Először kiterjed a községi autonom igazgatás intézésére amelyben a községi B. a községi szabályrendeletek és képviseleti határozatok végrehajtó szerveként jár el; másodszor végrehajtója az állam és vármegye törvényeinek, rendeleteinek, illstatutumainak s azok hatóságai határozatainak; vonatkozik harmadszor, szűk körben, rendőri és magánjogi biráskodásra. Hatáskörében a községi B. v. önállóan individuális hatósági szerv gyanánt, v. előljáró társaival (esküdtek, községi jegyző stb. ) együttesen intézkedik. A községi B.-t a községi választó polgárság a főszolgabiró által kijelölt három egyén közül, ugyanannak vagy helyettesének elnöklete alatt tartott tisztujító székben választja, nyilt szavazás mellett, általános szótöbbséggel 3 évre. A községi birói hivatalt, a rendkivüli akadályoztatás eseteit kivéve, a megválasztott 100 frt pénzbirság terhe alatt elfogadni és legalább egy évig viselni köteles. Azt, hogy adassék-e fizetés a községi birónak vagy ne, a község szabályrendeletileg állapítja meg. A községi B. elleni kártéritési felelősség közvetlenül a rendes polgári biróság előtt, a büntetőjogi felelősség a rendes bünvádi uton érvényesíthető; fegyelmi felelősségre pedig a felsőbb közigazgatási hatóságok, nevezetesen első fokon a főszolgabiró, másodfokon az alispán, harmadfokon a közigazgatási bizottság által vonható. Ezenkívül ellene a főszolgabiró rendbüntetést is alkalmazhat. A kis- és nagyközség birájától különbözik a rendezett tanácsu és törvényhatósági városoknak az 1877: XXII. törvénycikk értelmében a községi biráskodás gyakorlása végett alkalmazott tisztviselője, kit szintén községi birónak neveznek. Budapesten a községi biráskodást a kerületi előljáróságok gyakorolják.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is