Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Drugeth... ----

Magyar Magyar Német Német
Drugeth... ----

Címszavak véletlenül



Címszó:
Tartalom:

Drugeth

-család. Frank eredetü nápolyi család, mely Magyarországba az Anjoukkal együtt bevándorolván, mint főrendü család, igen nevezetes szerepet vitt: Kiválóbb tagjai: 1. D. Bálint Zemplén főispánja, sz. 1577., Bocskay egyik fővezére, kinek halála után Erdély fejedelmévé akarta magát megválasztatni. 1608. országbiró, 1609. nádorrá lett jelölve, de közbejött hirtelen halála. Érdekes, magyar nyelven irt történelmi naplót hagyott hátra, melynek egy része latin fordításban Bél Mátyás: Notitia nova Hung. cimü munkájában, később magyar eredetiben a Tudománytárban jelent meg. - 2. D. Fülöp, I. Károly királyunkkal együtt 1301. jött Magyarországba, s ettől kezdve I. Károlynak jobb keze volt trónjának megszilárdításában. Sárosvára alatt két sebet kapott. Mint Szepes és Ujvár (a mai Heves, Abauj és Sáros) vmegyék főispánja, Csák Máté hadaival e részek megtartása végett több izben harcolt; egy alkalommal csak Éles János nevü nemesnek ügyessége mentette meg életét. 1317-1327-ig szepesi és ujvári főispán. 1322-23. a királyné tárnokmestere, 1323-1327. nádor volt. Megh. 1327 szeptember 9. előtt. Ő kapta I. Károlytól Lubló és Palocsa várakat, de fia nem lévén, ezek unokaöccsére Vilmosra szállottak. V. ö. Anjou-kori okmánytár. I. 446. stb. II. kötet Fejér. Cod. Dip. VIII/2. 453. Zichy cs. okm. I. 257. Századok 1881. 211. - 3. D. György, zempléni főispán, már fiatal korában Bocskay hive, s mint protestáns a vallásszabadság buzgó és lelkes harcosa. 1610. Pázmány Péter által a kat. hitre téríttetvén, a bécsi béke felbontása miatt 1611. Forgách Zsigmond nádorral Erdélybe tört, de Bethlen megverte. Nemsokára ezután Rákóczy Györgyöt támadta meg lengyel bérencekkel, de Bethlen Rákóczinak segítségére sietvén, D. Lengyelországba volt kénytelen menekülni, ahol 1620. meghalt. - 4. D. János, Fülöp testvére 1292-1312. még Sziciliában (nápolyi királyságban) tartózkodott. Magyarországba jövén gyorsan megtudta nyerni I. Károly király kegyét, ugy hogy testvére halála után 1328. ő lett a nádor s az volt haláláig, amely 1335 jun. 22. és nov. 2. közt következett be. Ő a Gerényi és Homonnai Druget család őse. V. ö. Századok. 1881. 133-145, 210-14 Anjoukori okm. II. és III. k. - 5. D. Miklós, I. János fia, a Gerényi Drugetek őse. 1330. Zách Felicián merényleténél a kis királyfiak életének megmentője és később Nagy Lajosnak a hadi dolgokban tanítója. 1336. ő kisérte a királyfit az osztrákok ellen indított hadjáratban. 1345-51-ig ungi főispán volt. 1350. résztvett a nápolyi hadjáratban és ezután Nagy Lajos királyunk őt Salerno kapitányává tette. Ez adott alkalmat Boccaccionak, hogy őt és családját - hibásan - Salernoból származtassa. Olaszországból visszajövet a király országbiróvá és turócmegyei főispánná tette, de ezeket nem sokáig birta, mert nem sokkal 1355 jun. 19. előtt már meghalt. V. ö. Hist. Hung. Fontes Dom. III. k. 121. Pór Nagy Lajos. 12.238. Szátray oklevéltár. Anjoukori okm. VI. 325. stb. ll.-6. D. Miklós. II. János fia, I. János unokája. 1372. ungi főispán és a királynak követe volt a római pápához. Tévedés őt a Gerényi ághoz sorozni. V. ö. Pór. Nagy Lajos. 398. Sztáray okl. - 7. D. Vilmos. Nagybátyjának halála után szepesi és ujvári főispán lett (1327-35), atyja halála után pedig annak helyébe nádor. Az 1335-iki, visegrádi, fejedelmi találkozáson már mint nádor szerepel. Meghalt 1342., nemsokára Nagy Lajos megkoronázása után. Neje volt Follia Mária nápolyi urnő, de gyermeke nem maradt. Gazdaságáról forgalmat nyujt az, hogy 1330. nyolc vára volt: Lubló, Dunajec (szepesm.), Palocsa, Szakolya (Sárosm.), Szalánc (Abaujm.), Barkó, Terebes (régen Páris) és Jeszenő (Zemplénm.). V. ö. Századok. 1881. 210. Anjoukori okm. Pór. Nagy Lajos. 262. Fejér. Cod. Dip. VIII/3. 507. Wertner Mór, A D. genealogiájához (Turul 1891, Hampel régibb értekezése ellen irt cikk). Lehoczky T., A D.-család és az Althan-család cimere (Turul 1884). - 8. D. Zsigmond, 1676. a pápánál járt, kitől egy vértanu tetemét nyerte ajándékul. Előbb Thököly, később a király hive. 1648. Thököly elfogta s lefejeztette. Irt: Nucelus rerum Hungaricarum, studio non modico excerptus et Bonfini historia (1581) cimü munkát, s azt I. Lipótnak ajánlotta. Ő volt családjának utolsó sarja.

Forrás: Pallas Nagylexikon



Maradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is