Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
fenyegetés boast
fenyegetés intimidatio...
fenyegetés menace
fenyegetés threat
fenyegetése... to bully sy...

Magyar Magyar Német Német
fenyegetés Drohung (e)...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Fenyegetés

(minatio), bizonyos hátrányok jogtalan okozásának kilátásba helyezése. A F.-nek eredménye a félelem v. a pszihikai kényszer (vis compulsiva), ellentétben az erőszak eredményezte fizikai kényszerrel (vis absoluta). Magánjogilag a F. annyiban jő tekintetbe, amennyiben a F. által kicsikart jogügylet érvénye megtámadható (l. Érvénytelen jogügyletek). A F. hatályának terjedelme tekintetében azonban a nézetek eltérők, mert mig p. az osztr. polg. tkv. szerint F. alapján a jogügylet feltétlenül csak abban az esetben támadható meg, ha a F. a másik szerződő féltől eredt, harmadik személytől eredt F. esetében ellenben csak akkor, ha a másik szerződő fél a F.-ről tudomással birt, v. arról tudomásának lennie kellett, addig mások szerint (igy a német javaslat) F. alapján a jogügylet feltétlenül megtámadható akkor is, ha a F. harmadik személytől eredt. A F. előidézte félelemnek természetesen alaposnak kell lennie, amit a körülmények szerint a biró van hivatva megitélni.

Büntetőjogilag a F. jelentősége a következőkben nyilvánul: a) aki F. által mást valamely büncselekmény elkövetésére reábir, mint felbujtó (btkv. 69. §) felelős; b) a F. a fenyegetett által annak hatása alatt elkövetett büncselekményeknek a fenyegetett terhére beszámítását kizárja, de csak akkor, ha a F. a fenyegetettnek v. hozzátartozójának életét v. testi épségét közvetlenül veszélyeztette, amennyiben a veszély máskép nem volt elhárítható (btkv. 77. §). Hozzátartozóknak a btkv. 78. §-a szerint: a fel és lemenő ágbeli rokonok és sógorok, a testvérek, unokatestvérek és ezeknél még közelebbi rokonok, az örökbefogadó és tápláló szülők, az örökbefogadott és táplált gyermekek, a házastársak és jegyesek, testvérek házastársai és házastársaknak testvérei. c) a F. bizonyos büncselekményeknek elkövetési eszközét képezi. Általános szabály szerint a F. elkövetési eszköze azoknak a büncselekményeknek, amelyek erőszak által is elkövethetők. A F. tehát rendesen ez erőszak mellett mint vagylagos elkövetési eszköz szerepel. Mig azonban némely büncselekmények tényálladékához egyszerüen a F. használata elegendő, más büncselekményeknél a törvény a F. minőségét, irányát közelebbről határozza meg. Igy p. a hatóság elleni erőszakhoz a törvény veszélyes F.-t követel, mely alatt a btkv. 167. §-a szerint valamely büntett- v. vétségnek (tehát nem kihágásnak is) elkövetésével való olyan fenyegetés értendő, mely a fennforgó körülményeknél fogva alkalmas arra, hogy a fenyegetett személyben a veszély közvetlen bekövetkezése iránt alapos félelmet gerjesszen. A munkabér felemelésének v. leszállításának magánosok elleni erőszak vétségét megállapító kierőszakolásához erőszakkal való F. szükséges. -Szemérem elleni büntetteknél a btkv. 234. §-a oly F.-t követel, mely alkalmas arra, hogy a fenyegetettben saját v. jelenlevő hozzátartozójának életét v. testi épségét veszélyeztető sulyos sértés közvetlen bekövetkezése iránt alapos félelmet gerjesszen. - A rablás tényálladékát megállapitani alkalmas F. alatt a btkv. 347. §-a szerint oly cselekmény közvetlen elkövetésével való F. értendő, mely által a fenyegetettnek vagy hozzátartozójának, v. valamely jelenlevőnek élete, testi épsége v. vagyona sulyos veszélynek tétetik ki. - Más esetekben a törvény egyszerüen csak a F.-t közelebbi meghatározás nélkül követel, igy p. a választói jog szabad gyakorlatának F.-sel megakadályozása (178. §); 14 éven aluli gyermeknek a jogosított hatalmából F.-sel elvitele (317. §); nőszemélynek fajtalanság v. házasságkötés céljából F.-sel hatalomba kerítése (322. §); másnak lakásába F.-sel behatolása (330. §); az egyszerü zsarolás vétsége (350. §) esetében, elegendő a F.-sel való kényszerítés valaminek cselekvésére, eltürésére v. elhagyására. Külön ki van emelve a bizonyos tekintetben sulyosabb tekintet alá esik rágalmazó v. becsületsértő állításnak nyomtatvány utján közzétételével való F. által elkövetett zsarolás (351. §), mig gyilkossággal, sulyos testi sértéssel, gyujtogatással v. más sulyos vagyoni kár okozásával való F. a zsarolásnak minősített - büntettet képező - esetét állapítja meg. - Gyilkosság, rablás, sulyos testi sértés, gyujtogatás, v. más közveszélyes büntett elkövetésével, v. rágalmazó v. becsületsértő állításnak nyomtatvány utján közzétételével való F., ha nem zsarolási célból történik a kbtkv. 41. §-a szerint közcsend elleni kihágást is képez, és egy hónapig terjedhető elzárással és 200 frtig terjedhető pénzbüntetéssel, ha pedig a fentemlített büntettekkel való F. nem egyesek, hanem vidéknek v. községnek lakosai ellen irányul, 2 hónapig terjedhető elzárással és 300 frtig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

F. a fegyelmező erkölcsi nevelésnek egyik eszköze. Vele a nevelő a büntetés képzetét s az ezzel járó kellemetlen érzelem emlékét akarja a növendékben felujítani oly célból, hogy ez a nevelő parancsának vagy tilalmának nyomatékot és tulsulyt adjon a káros vágyak ellenében. A F. minőségéből önként következik, hogy azt a kellemetlenséget, amelyet a nevelő bizonyos körülmény beállta esetére kilátásba helyez, már elébb érezte volt a gyermek. Ha ez meg nem történt, vagy ha a F. már többször is be nem teljesedett, akkor a F. nemcsak hatástalan, üres demonstráció marad, hanem képes a nevelő tekintélyén csorbát ejteni. A sok F. a legtöbb esetben a céltudatlan, gyönge nevelésnek az ismertető jele. De ha a nevelő ritkán és meggondolva folyamodik az F.-hez; ha csak olyasmivel fenyeget, amit tényleg végre is hajthat; ha az egyszer kimondott F.-t teljesíti is, mihelyt bekövetkezik az a feltétel, amelyhez kötve volt, akkor a F. sok esetben fölöslegessé teszi magát a büntetést.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is