Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Főgondnok... ----

Magyar Magyar Német Német
Főgondnok... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Főgondnok

A hazai protestáns egyházak mindegyikében a kormányzatra nézve a zsinatpresbiteri elvek emelkedvén érvényre, az egyes gyülekezetek kormányzása s az egyház anyagi javainak kezelése, gondozása a lelkész és a presbiterek vagy egyháztanácsnokok közös joga és kötelessége. Az egyháztanácsnokok világi feje a gondnok vagy kurátor, s a debreceni zsinat törvényei szerint a nagyobb s műveltebb egyházakban az egyháztanácsnak is egyik elnöke a gondnok, másika a lelkész. A csak kissé népesebb egyházakban is két gondnokot szoktak választani, kiket a falusi gyülekezetekben öregkurátornak és kiskurátornak, a városi gyülekezetekben fő- és algondnoknak szoktak nevezni. De vannak más értelemben vett F.-ok is. A Károly-féle rendelet (1733) megjelenése után a bodrog-kereszturi konventen (l. o.) elhatározták, hogy mindenik egyházkerületben a szuperintendensek mellé a világi urak közül is választassék egy F. generalis curator, és mindenik egyházmegyében az esperes mellé egy segédgondnok vagy vicekurator, akik mint egyenrangu elnökök kormányozzák az egyházkerületet, illetőleg egyházmegyét. Azóta a Királyhágón innen levő 4 ref. és 4 evang. kerületben és az ezeket képező egyházmegyékben fennáll ez az intézkedés, azon megjegyzéssel, hogy az evangelikusoknál a F. szó helyett inkább felügyelő szó használtatik, s az evangelikusoknál ezenkivül van egy fő- vagy egyetemes felügyelő (l. Egyetemes egyházi és iskolai felügyelő), ki mind a 4 kerület felett a legfőbb hatóságot képezi. Az erdélyi ref. egyház élén hat, az unitárius egyházén három F. áll, kiknek egyike a püspök s közöttük az elsőségre, általában a sorrendre nézve a megválasztásuk ideje a döntő. Magyarországon az ujabb tövények szerint az egyházkerületi F.-ot az egyes anyaegyházközségek presbiteriumainak szavazatai által az illető hitfelekezethez tartozó világi férfiak közül választják élethossziglan, tekintet nélkül azok lak- v. tartózkodási helyére, hivatalát eskütétellel foglalja el; jog- és hatásköre: a kerületi gyülés összehivásában és vezetésében a püsökkel, mint elnöktárssal vesz részt, egyik elnöke az egyházkerületi biróságnak, hivatalból tagja az egyetemes konventnek és zsinatnak, képviseli a kerületet a püspökkel együtt a polgári hatóságokkal szemben; közvetlen felügyelői és ellenőrzői tisztet gyakorol a kerület főiskoláira, azoknak szellemi és anyagi ügyei vezetésére.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is