Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Hamis tanuz... ----

Magyar Magyar Német Német
Hamis tanuz... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Hamis tanuzás

az a tanu követi el, aki bünvádi vagy polgári vagy fegyelmi ügyben az ügynek valamely lényeges körülményére nézve hamis vallomást tesz. A magyar büntető törvénykönyv szerint azonban csak akkor, ha vallomását esküvel megerősítette, Mástörvények szerint az a körülmény, hogy a tanu vallomására esküt tett-e vagy sem, csak a büntetés szempontjából bir jelentőséggel, amennyiben az esküvel meg nem erősített vallomás enyhébb büntetés alá esik. Abból az alapelvből indulva ki, hogy a H. épp ugy, mint a hamis eskü (l.o.) az igazság elleni büntett, melynek büntetendősége hamis bizonyítási eszköz koholásában áll, ennek avitás kérdésnek eldöntésénél csak az lehet irányadó, hogy az esküvel meg nem erősített tanuvallomás a tételes bizonyítási jog szabályai szerint birhat-e bizonyító erővel, képezhet-e bizonyítékot vagy nem. Nemleges esetben a H. büntetendőségének alapja hiányzik, mert az esküvel meg nem erősített vallomás jogsérelmet sem nem okoz, sem nem okozhat. De az ellenkező esetben, amidőn, mint nálunk, a legfontosabb bünvádi eljárásoknak megszüntetése meg nem hitelt tanuvallomások alapján történik, a büntetlenséget igazolni nem lehet. A büntetésre nézve irányadó az ügynek fontossága, melyben a H. történt, tehát az abból származott vagy származhatott jogsértés nagysága és jelentősége. Ehhez képest a magyar büntető törvénykönyv különböző büntetési tételeket állít fel, a szerint, amint a H. a) polgári ügyben, b) kihágási ügyben, c) fegyelmi ügyben, vagy d) bünvádi ügyben történt. Polgári ügyben elkövetett H. büntetése a szerint, amint a polgári ügy tárgyának értéke száz forintot meg vagy meg nem halad, 5, illetve 1 évig terjedhető börtön és 4000, illetve 400 forintig terjedhető pénzbüntetés. Kihágási ügyekben tett H. mint vétség 1 évig terjedhető fogházzal és 1000 frtig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. Fegyelmi ügyekben a H. rendszerinti büntetése 1 évig terjedhető börtön. De ha a H. a a fegyelmileg vádoltnak terhére követtetett el és a vádlott megbüntettetett, a büntetés, ahhoz képest, amint a védlott hivatalától vagy állásától elmozdításra v. ennél csekélyebb büntetésre itéltetett: 3, illetve 2 évig terjedhető börtön. Fegyelmi ügyek alatt csak közhivatalnok vagy ügyvéd elleni fegyelmi ügyek értendők. A közjegyzőnek fel nem említését, kik pedig csak a törvény által különösen meghatározott esetekben tekintendők közhivatalnokoknak, alig lehet másnak, mint elnézésnek tulajdonítani. Bünvédi ügyekben tett H. rendszerinti büntetése 5 évig terjedhető fegyház. A védlott terhére elkövetett H. esetében azonban, ha a védlott 5 évnél hosszabb szabadságvesztés-büntetésre itéltetett, 5-10 évig, ha pedig a vádlott halálra itéltetett, 10-15 évig terjedhető fegyház. A hamis tanuval egyenlő büntetés alá esnek a szakértők, a tolmácsok és fordítók, hamis véleményezés, illetve fordítás esetében. Az esküt pótló ünnepélyes bizonyság büntetőjogiléag eskünek veendő. Az esküvel való megerősítéssel egyenlő hatállyal bir a hivatali, illetve általános szakértői vagy tolmácsi vagy fordítói esküre, vagy a fenforgó ügyben már elébb hason minőségben letett esküre való hivatkozás. A fennebbi büntetések csak szándékos H. esetére állanak, vagyis amidőn a bünös tudva - a vallomás, nyilatkozat, fordítás objektiv valótlanságának tudatában - tett hamis vallomást stb. A gondatlanságból elkövetett H. büntetése egy évig terjedhető fogház. A büntetlenség esetei ugyanazok, mint a H.-nál; ezeken kivül H. miatt nem müntetendő az, aki büntető vagy fegyelmi ügyben jogosítva volt a tanuzást vagy véleményadást megtagadni, de a biróság őterre a jogára nem figyelmeztette. A H.-sal egyenlő büntetés alá esik az, aki avalóval megegyező vallomását visszavonja és hamisnak állítja. A sommás eljárásról szóló 1893. XVIII. t.-c. eddigi jogrenszerünkben ismeretlen intézményt, a félnek eskü alatti kihallgatását hozta be. Az eskü alatt kihallgatott félnek hamis vallomására a törvény 221. §-a szerint a H.-ra nézve megállapított szabályok alkalmazandók.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is