Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
huszár cavalryman

Magyar Magyar Német Német
huszár Husar (r)

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Huszár

3. H. Gál, reformátor, nyomdász és iró. Közönségesen Gál pap-nak hivták. Mind születése helyét és évét, mind előpályáját, adatok hiányában, homály takarja. Oláh Miklós esztergomi érsek kemény üldözése elől menekült 1554 végén Miksa fhg birtokára Magyar-Óvárra, hol a város német őrségének kapitánya, Wohnitzky Zakariás védelmébe vette. Magyar lelkészként működött ott, 25 frt csekély fizetés mellett. Egyuttal a közelfekvő Mosonyban és Kálnokon és hirdette az igét és a főnemesek udvarában szolgáltatott szentségeket. Bécsbe 1557. rándult fel, Hoffhalter Rafael nyomdásszal barátságot kötött, megtanulta a könyvnyomtatást, sőt nyomdát is vásárolt, hihetőleg magyar pártfogóinak anyagi támogatásával, s azt Óvárt berendezte; ez lett a 2. vándornyomda a Ferdinánd alatti Magyarországon. Három egyházi magyar beszédét Miksa fhgnek ajánlva, kinyomtatta 1559 ápr. 1. Az élőszóval és irodalmi fegyverrel való kettős működés felhivta ellene a klérus haragját. Velykei Márk, győri nagyprépost és püspöki helynök 1558 ápr. 18. a győri székestemplom ajtajára kifüggesztett iratban a szentszék elé idézte meg Gált, mivel tévtanokat terjeszt a nép között. A káptalan pedig Ferdinánd királynál vádolta be az engedetlent, mint tévtanok apostolát és eretnek könyvek nyomtatóját. A fenyegetett helyzetbe jutott Gált a kassai városi tanács hivta meg magyar lelkészének. Alig érkezett meg oda, azonnal ellene fordult Veráncz Antal egri püspök, s felhatalmazást nyervén a királytól, 1560 október közepén éji homályban a kassai főkapitány Zay Ferenc által Gált elfogatta s utasította Zay főkapitányt, hogy titkon hurcoltassa Egerbe. Dec. 27. észrevevén a nép a készülődést, összecsoportosult, feltörte a börtön ajtaját, Gált kiszabadította, aki másnap álruhában elmenekült Debrecenbe. Itt a város és lelkészek, élükön Mélius Péter, Szivesen fogadták a számüzött lelkipásztort (exul). Másfél évig volt itt köztiszteletben, nyomtató műhelyét felállította, s nagy szolgálatot tett az egyház irodalomnak a magyar alföld központján. Mélius első munkáit ő adta ki. Debrecent - melyet pedig magasztalólag emelt ki - elhagyta, talán politikai indokból; Miksához való hűsége, multja tartóztatta a törökkel szövetséges keleti Magyarországban letelepedéstől; 1562 őszén Rév-Komáromban reformátorkodott a csajkások kapitányának, Nagy Istvánnak védelme alatt. Oláh Miklós esztergomi érsek a királyhoz s a katonai ügyek élén álló Károly fhghez folyamodott ellene karhatalomért (1563 jan. 17.). A főhercegtől jött elfogatási parancs végrehajtása előtt Nagy István menekülésre birta őt. A számüzött bolyongót 1565 január 28-án Nagyszombatban ujra utólérte az uj király, Miksa parancsa, melyet Dudics András pécsi püspök indítására adatott ki. Ismét futnia kellett. Végre ghimesi báró Forgács Imre, Trencsén vármegye főispánjánál talált hatalmas védőkarra, ki Komjátiba (Nyitra vm.) helyezte állandó hitszónokul, hol nyugalmasabb éveket tölthetett, iró és nyomdászként is működhetett, nevezetesen nemcsak a maga munkáját adta ki, hanem Bornemissza Péter Postilláinak is megkezdette nyomtatását. Élete végén (1574 október 16. után) a virágzó pápai református egyház lelkészévé hivatott meg. Egy év sem telt el, a pestis elragadta 1575 okt. 23. Hamvai ott nyugosznak. Püspöki hivatalviselése egykoru adattal be nem bizonyítható. Fia Dávid, aki odavaló pap volt, örökölte nyomdáját. H. művei: Latin levele Bullinger Henrikhez, kelt Óvárt 1557 okt. 26., a hazai vallásüldözés rajza (Lampe-Ember, 112-16. l.); Az Ur Jézus Krisztusnak szent vacsorájáról, kinszenvedéséről és dicsőséges feltámadásáról való prédikációk (Magyar-Óvár 1558., 4-r., 24. l. Egetlen példánya Bécsben a császári könyvtárban, szöveghű másolata Rácz Károlytól 1867. a debreceni ref. kollégium könyvtárában); Három latin levele a kassaiakhoz (1559-60); Isteni dicséretek és psalmusok (ajánlva Meliusnak. Debrecen 1560, előbb aligha lehetett, ez az első dallammal nyomtatott ref. énekeskönyv, csonka példány); Ajánló levél (1562 febr. 14. kelt Debrecenben, Mélius Péternek Aran Tamás tévelygései ellen intézett művében); A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek és imádságok (1574., 4-r., 355 levél, kelt Komjátiban 1574 okt. 6. Egyetlen teljes példánya az eperjesi ág, hitv. kollégium könyvtárában. Kótákkal. Második bővített kiadása lehet az 1502 körüli művének). H. két éneke mai nap is használatban van: a gyülekezeti énekeskönyvben a 71. és 72. dicséret. A kisebb gyermekek számára irt kátéja - melyet 1630. a pápai református zsinat tankönyvül rendelt - elvesztett.

4. H. Károly, kat. egyházi iró, szül. Kéthelyen 1824 ápr. 23. Pappá szentelték 1847 jul. 16. Káplán volt Kálozon, Gyurón, Pázmándon, Székesfehérvárt. 1855-68. szertartó, szentszéki jegyző, titkár, levéltáros, zsinati vizsgáló stb. 1869. zsámbéki plébános. 1888. kanonok, 1891. egyházmegyei főtanfelügyelő, 1892. prépost. Irodalmi munkássága nagyon kiterjedt. 1854-94. 59 művet adott ki: Egyházi beszédek, imakönyvek, vallásos elbeszélések, tankönyvek stb. Legutolsó kiadványa: A szociáldemokrácia céljai és a liberális eszmék, Pachtler Mihály után (Székesfehérvár 1894).

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is