Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
mondat period
mondat phrase
mondat sentence
mondat elem... construe
mondat elem... construing
mondat elre... cast of a s...
mondat felé... cast of a s...
mondat form... cast of a s...
mondat szer... cast of a s...
mondattan syntax

Magyar Magyar Német Német
mondat Satz (r)

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Összesen 17 db találat a(z) "mondat" szóra

Mondat

a nyelvtanban a szokásos definició szerint a gondolatnak szóban való kifejezése. (A M. definiciójáról egész irodalom van; magyarul v. ö. különösen Balogh P., Brassai, Lehr V. és Szinnyei cikkeit a Magyar Nyelvőr 19., 20. és [...]

mondat (nyelvészet)

A beszéd, a közlemény természetes egysége, amely a beszélőnek egy valóságra vonatkoztatott, kerek tudattartalmát, és ehhez való állásfoglalását fejezi ki, s amelyet a nyelvtani szerkesztés és hanglejtés viszonylagos lezártsága [...]

Mondattan

(görög műszóval syntaxis), a nyelvtannak azon része, mely a szavaknak mondatokká való összefűzését, összeszerkesztését tűzi ki föladatává, illetőleg a mondatszerkesztésnek elméletét és szabályit állapítja meg. A M.-t két fő részre [...]

mondatrész (nyelvészet)

A tagolt teljes mondatnak egy-egy szóból v. szócsoportból álló része, amely a mondatban önálló tartalmi, nyelvtani (gondolatközlő) szerepet tölt be. A mondatrészek a következők: állítmány, alany, tárgy, határozó, jelző. Az állítmány az [...]

Mondatfűzés

a nyelvtanban több mondatnak eggyé való összefűzése, összekapcsolás, más szóval az összetett mondatok szerkesztése. L. Mondat. V. ö. Simonyi Zs., A magyar kötőszók, egyúttal az összetett mondat elmélete (akadémiai pályamunka [...]

Mondatrészek

a nyelvtanban, a mondatnak bizonyos szabályok szerint alakított, szerkesztett tagjai. A fő M.: az alany és az állítmány (l. Mondat). Ezeket kiegészítik a mellék-M. AZ állítmányt kiegészítő mondatrész háromféle lehet: a) állítmánykiegészítő [...]

Mondattani elv (oktatás)

Az a nyelvelmélet, valamint az annak nyomán kialakult mondatszerkezet-felfogás, melyet elsősorban Simonyi Zsigmond dolgozott ki az 1870-es és az 1880-as években, és amely nyelvtanaink zömében ma is használatos [...]

Mondatszerkezet

(latin műszóval constructio), a nyelvtanban a mondat alakja, alakulása, p. cselekvő és szenvedő M. stb. L. Mondat, Mondattan.

mondatérthetőség (elektronika)

A beszédérthetőség minő-ségét jellemző százalékarány. Értéke az átviteli berendezés jóságán túl jelentős mértékben függ attól, hogy az észlelő mennyire járatos a szöveggel kapcsolatos tárgykörben, és mennyire otthonos a nyelvben. 93%-os - [...]

Mondat- és szövegfonetikai eszközök (oktatás)

Az élőbeszédben, ill. a felolvasáskor elhangzó szöveg nek mint egységnek és részeinek összetartozását, viszonylagos önállóságát, a lényeges jelentések kiemelését, a beszélő érzelmi viszonyulásait a mondat- és szövegfonetikai eszközök [...]

Tőmondat (nyelvészet)

Körmondat

(gör. műszóval periodus), a grammatikában oly mondat, mely több szorosan összefűzött mondatból van kerekded egésszé alkotva. Az egyes mondatoknak egymásba való fűzését körmondatalkotásnak, az egészről szóló tant [...]

Jelmondat

l. Jelige, Jelszó, Devise.

Mellékmondat

l. Mondat.

Kérdő mondat

l. Kérdés.

Összevont mondat

a nyelvtanban olyan mondat, melyben két alanynak egy közös állítmánya van stb., mert rendszerint ugy magarázható, hogy két egyszerübb mondatból van összevonva, rövidítve, p. Catilina él és a tanácsba jön a. m. Catilina él és [...]

Összetett mondat

l. Mondat.