Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Involució... ----

Magyar Magyar Német Német
Involució... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Involució

(lat.). I.-nak nevezzük az oly egy és ugyanazon alakzatban egyesített proejtiv rendszereket, amelyekben az elempárok felcserélhetően felelnek meg egymásnak. Az alakzatnak tetszőleges elemét, mint az első rendszerhez tartozót x-el jelölve, megfelelője a másodikban legyen ´x; ezt, mint az első rendszerhez tartozót y-al jelölve, megfelelője a másodikban legyen y´. Az x és y elemekről azt mondjuk, hogy felcserélhetően felelnek meg egymásnak, ha y´ azonos x-el; vagyis az x º y´ elemnek ugyanaz az ´x º y elem felel meg, akár az első, akár a második rendszerhez tartozónak tekintsük. Rendszerint e két egyesített alakzatot csak egyetlen egy rendszernek tekintjük, amelynek elemeit kapcsolt párokba összefoglaljuk.

Elsőfoku alapalakzatok I.-ja.

Ha egyesített projektiv elsőfoku alapalakzatokban (l. Alapalakzat) egy elempár felcserélhető, akkor ugyanezzel a tulajdonsággal bir a többi elempár is, tehát I.-t képeznek. I.-s pontsor-, síksor-, illetőleg sugársornak nevezünk oly pont-, sík-, illetőleg sugársort, melynek elempárjai I.-t képeznek. Ha egy involuciós pontsor elempárjait, a pontsor sorozóján kivül fekvő valamely ponttal, illetőleg a sorozót nem metsző egyenessel kötjük össze, I.-s sugársort, illetőleg síksort kapunk és fordítva. Az elsőfoku alapalakzatok I.-ja, két elempár A, A1, B, B1 által meg van határozva, ugy hogy a tetszőlegesen választott Celemhez tartozó C1 már megszerkesztendő és lineárisan meg is szerkeszthető. A következő tétel: «Egy teljes négyszögnek (l. o.) három szemben fekvő oldalpárja, síkjának tetszőleges egyenesén egy I.-nak három pontpárját határozza meg»; a vele duál tételekkel adja meg az I. lineáris szerkesztését.

Az I.-nak két kettőseleme van, azaz két oly eleme, mely megfelelőjével azonos. Az I.-t hiperbolikusnak, parabolikusnak, illetőleg elliptikusnak nevezzük, ha kettős elemei valósak és egymástól különbözők, valósak de összeesők, illetőleg képzetesek. A szerint, amint az I. két párjának elemei egymást szétválasztják (A B A1 B1 egymásutánt képeznek) vagy nem (A A1 B B1 egymásutánt képeznek), az I. elliptikus vagy hiperbolikus. A parabolikus I.-nál minden párnak egyik eleme összeesik a két egyesített kettőselemmel. Valamely hiperbolikus I. kettős elemeit G, H-val, egy tetszőleges elempárját X, X1-el jelölvén (G H X X1), mindig harmonikus csoport. Az I.-s pontsor középpontjának nevezzük azt az M pontot, mely a végtelenben fekvő ponttal az I.-nak egy párját képezi. Minden I.-s pontsornál M A. M A1 = M B. M B1 = ... = c = constans. A c állandót az I. hatványának nevezzük; ennek számértéke positiv, negativ vagy zerus, a szerint amint az I. hiperbolikus, elliptikus vagy parabolikus. A hiperbolikus I. szimmetrikus, a) ha az I.-s pontsorban az egyik kettős elem p. H a végtelenben fekszik, akkor minden párra nézve:

                X G = G X1;

b) ha az I.-s sugár-, vagy síksorban a két kettős elem g és h egymásra merőleges, akkor mindig

                < xg = < gx1, és < xh = hx1

Az elliptikus I.-t derékszögünek nevezzük, ha az egyes párok elemei egymásra merőlegesek. Ilyen lehet az I.-s síksor vagy sugársor.

Valamely I.-s sugársor a, a1; b, b1; ... sugárpárjai egy tetszőlegesen a sugársor T középpontján keresztül menő és síkjában fekvő k kúpszeleten az A, A1; B, B1; ... pontpárokat határozzák meg, amelyek k-nak tetszőleges más S pontjával összekötve a´, a´1; b´, b´1; ... I.-s sugársort képeznek. Az A, A1; B, B1; ... pontpárokról szintén azt mondjuk, hogy I.-t képeznek, még pedig hiperbolikus, elliptikus illetőleg parabolikus I.-t, ha az eredeti a, a1; b, b1; ... és vele egyidejüleg minden a´, a´1; b´, b´1; ... I. hiperbolikus, elliptikus illetőleg parabolikus volt. Az A, A1; B, B1; C, C1; ... pontpárok összekötő vonalai mind egy és ugyanazon P ponton, az I. pólusán mennek keresztül, mely a hiperbolikus I.-nál a k-n kivül, az elliptikusnál a k-n belül és a parabolikus I.-nál a k-n rajta fekszik. Az I. pólusából a k-hoz vont érintők érintési pontjai lesznek az I. kettőspontjai. A megfelelő módon valamely kúpszelet érintőit, másodrendü kúp alkotóit v. érintősíkjait szintén oly elempárokba csoportosíthatjuk, melyek I.-kat képeznek.

Valamely I.-s síksor A, A1; B, B1; ... síkpárjai egy tetszőlegesen a síksor sorozóján keresztül menő másodrendü felülettel H-val egy é ugyanazon másodrendü torzsereghez (l. Másodrendü felület) tartozó a, a1; b, b1; ... alkotó párokat állapítanak meg, amelyek a H felület másik torzseregének bármely s sugarával összekötve, A´, A´1; B´, B´1; ... I.-s síksort képeznek. Az a, a1; b, b1; ... egyenes párokról szintén azt mondjuk, hogy I.-t képeznek, még pedig hiperbolikus, elliptikus illetőleg parabolikus I.-t, ha az eredeti A, A1; B, B1; ... és vele egyidejüleg minden A´, A´1; B´, B´1; ... I. hiperbolikus, elliptikus illetőleg parabolikus volt. Az a, a1; b, b1; ... hiperbolikus I. valós kettőselemeit - amelyeket az A, A1; B, B1; ... I. kettőssíkjai metszenek ki a H felületből - g és h-val jelölvén, (g h a a1), (g h b b1) ... torzegyenesekből álló négyes csoportokról szintén azt mondjuk, hogy harmonikus csoportot képeznek.

Minden egyenes, valamely másodrendü felületsor egyes felületeivel, - v. az egyenesen keresztül menő síkban fekvő kúpszeletsor egyes kúpszeleteivel egy és ugyanazon I.-s pontsor pontpárjait határozza meg. Ez a tétel az I. fogalmának általánosítására vezet. Valamely síkban legyen adva egy n-ed rendü görbesor, azaz egyszerüen végtelen sok n-ed rendü görbe, melynek ugyanaz az n2 közös pontja van. A sík tetszőleges e egyenesen minden egyes görbével n pontot határoz meg, ugy hogy az e-n egyszerüen végtelen sok, egyenkint n pontból álló csoport keletkezik. Ez a pontrendszer n-ed rendü I.-nak neveztetik és a következő tulajdonsággal bir: két csoport A1, A2, ..., An és B1, B2, ..., Bn meghatározza az n-ed rendü I.-t, még pedig ugy, hogy bármely harmadik csoportja C1, C2, ..., Ci, ..., Cn a csoportnak bármely C1 eleme által teljesen meg van határozva. Az egyes csoportok elemei közt tehát teljes felcserélhetőség uralkodik.

Az I. fogalmának még nagyobb általánosítását adja a következő tétel: ha valamely elsőfokú alapalakzat (v. általában racionalis sorozó) elemei oly kölcsönös vonatkozásban vannak, hogy az Ai1, Ai2, ..., Aik, k elemnek választásával további n-k elem (k) Ain-k, Ain-k+1, Ain-k+2, ... Ain ugy van meghatározva, hogy ezen A1, A2, ..., An, n elem közt teljes felcserélhetőség uralkodik, még pedig oly módon, hogy az n-tagu csoportból bármely k elemet mint meghatározót kiválasztva, mindig a többi n-k elemet nyerjük mint meghatározott elemet; akkor ezen n elemből álló csoportok összességét n-ed rendü, k-ad foku I.-nak nevezzük. - Ha k = 1, akkor az előbb tárgyalt n-ed rendü I.-val van dolgunk, mig k = 1, n = 2 a közönséges I.-t adja.

Másodfoku alapalakzatok I.-ja.

Ilyent kétfélét különböztetünk meg a szerint, amint a projective egymásra vonatkoztatott másodfoku alapalakzatokban a megfelelő elempárok hasonnemü vagy különnemü elemekből állanak. a) Egyesített proejtiv síkok centralis I.-ja. Minden pontnak pont, minden sugárnak sugár, tehát hasonnemü elem felel meg. Az összeeső megfelelő elemek: egy s egyenesnek minden pontja és még egy általában az s-en kivül fekvő C pont; továbbá a C pontnak minden sugara és még az s sugár. C az I. centruma, s az I. tengelye. Megfelelő A A1 pontok összekötő vonalai a C-n mennek keresztül, megfelelő a a1 egyenesek metszéspontjai az s egyenesek feküsznek, ugy hogy (C S A A1) és (c s a a1) harmonikus csoportok, ha S-sel, illetőleg c-vel jelöljük az (A A1, s) pontot, illetőleg az (a a1, C) egyenest. A dualitás elvének alkalmazásával megkapjuk a megfelelő I.-kat az egyesített projektiv sugárpontokban és síkpontokban. b) A síkbeli polárrendszer. Minden A pontnak egy a1 sugár - a pont polárisa, - minden b sugárnak egy B1 pont - a sugár pólusa, - tehát különnemü elem felel meg. Ha b º a1, akkor B1 º A az I. jellemző tulajdonságának megfelelőleg.

Harmadfoku alapalakzatok I.-ja.

I. A megfelelő elempárokat hasonnemü elemek alkotják. a) A centrális I. a térben. minden pontnak pont, minden síknak sík és minden sugárnak sugár felel meg. Az összeeső megfelelő elemek: egy S síknak minden pontja és még egy általában az S-en kivül fekvő C pont, továbbá a C pontnak minden síkja és még az S sík, végre a C pontnak és az S síknak minden sugara. Megfelelő A A1 pontok összekötő vonalai a C-n mennek keresztül, megfelelő A A1 síkok metszésvonalai az S-en feküsznek és megfelelő a a1 sugarak a C-n keresztülmenő síkot és az S-en fekvő pontot határoznak meg, ugy hogy (C S A A1), (C S A A1) és (c s a a1) harmonikus csoportok, ha S-el, C-vel, illetőleg c-vel jelöljük az (A A1, S) pontot, az (A A1, C) síkot, illetőleg az (a a1, C) sugarat. b) A biaxialis I. (Geschaarte Involution). Az összeeső megfelelő elemek: két torzegyenesnek, s1 és s2-nek minden pontja, továbbá az s1 és s2 egyeneseknek minden síkja, végre az s1 s2 sugarak és a mindkettőt metsző sugarak összesége. Megfelelő A A1 pontok összekötő vonala az s1, s2 egyeneseket rendre az S1, s2 pontokban metszi és megfelelő. A A1 síkok metszésvonala az s1, illetőleg s2-vel az S1, illetőleg S2 síkokat határozza meg, ugy hogy (S1 S2 A A1) és (S1 S2 A A1) harmonikus csoportok. Megfelelő egyenesek a a1 általában az s1 és s2 egyenesekkel egy és ugyanazon másodrendü torzsereghez tartoznak, még pedig ugy, hogy (s1 s2 a a2) harmonikus csoport.

II. A megfelelő elempárokat különnemü elemek alkotják. a) A közönséges térbeli polárrendszer. Minden A pontnak egy általában nem az A-n keresztülmenő A1 sík, - az A pontnak poláris síkja, vagy rövidebben polárisa; - minden B síknak egy általában nem a B-n fekvő B1 pont, - a B sík pólusa felel meg, még pedig ugy hogy ha B º A1, akkor egyszersmind B1 º A. Minden m egyenesnek egy m1 egyenes - az m-nek polárisa felel meg, még pedig ugy, hogy ha m az A és B pontok összekötő vonala, akkor m1 az A és B pontok polársíkjainak A1 és B1-nek metszésvonala. Az m1 egyenest n-nel, n polárisát n1-el jelölvén, n1 º m. b) A nullrendszer oly térbeli polárrendszer, melyben minden pont a polárisában fekszik és minden sík a pólusán keresztül megy. Az elempárok itt is felcserélhetően felelnek meg egymásnak, tehát I.-t képeznek, l. Nullrendszer.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is