Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
java darab prime cut
java kora v... afternoon o...
java rész prime cut
java vminek... best part o...
java vminek... fat
java vminek... pick
java vminek... pick of the...
java vminek... thick of sg...
javában áll... to be in fu...
javában dol... to be hard ...
javában ter... in full bea...
jávai Javanese
javak goods
javak possessions...
javall to advise
javallat indication
javallhatós... advisedness...
javán csiná... to be busy ...
javára ír to credit
javaslat advice

Magyar Magyar Német Német
java & érde... Beste (s)
javára zugunsten +...
javára & el... zugute
javára & sz... für +A
javaslat & ... Vorschlag (...
javaslat & ... Proposition...
javasol & b... anempfehlen...
javasol & i... antragen
javasol & i... vorschlagen...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Jáva

a Nagy Szunda-szigetek egyike, a holland gyarmatok legszebbike és leggazdagabbika. NyÉNy-ról DKD-felé huzódik a k. h. 105° 10" és 114°30", a d. sz. 5° 52" és 8° 46" között; a Szunda-szoros, a Jávai-tenger, a Madura-, a Bali-szoros és az Indiai-oceán határolják. Hossza 1090, legnagyobb szélessége 195 km., a parttól egyik része sincs távolabb 100 km.-nél; területe 125 896, Madurát és egyéb hozzátartozó kisebb szigeteket is beleszámítva 131 733 km2 (Veth szerint 135 620), lakóinak száma (1891) 24 133 685.

Partjai, felülete és vizei.

É-on a partok laposak és kis szigetek által védettek, néhány öble itt sekély és csak egy jó kikötője van, ez Szurabaja. D-en ellenben a partok meredekek és a szigetek csekély számuak. A kis szigetek Ny-on a Prinsen-eiland, Krakatoa, Merack, É-on a pandsang, Babi, Kombuisz, Karimon, Bavian stb. és D-en Barung és Kambangan. Az 1883-iki krakatoai vulkáni kitörés következtében keletkezett a Steers (4,2 km2) és a Calmeyer (2,9 km2). J. hegyeiben annyi vulkán (45, köztük 28 működő) van összehalmozva, mint másutt aránylag sehol sem, különösen Ny-on 55 km. hosszu és 20-30 km. széles területen 14 krater található együtt. Bár a vulkánok száma oly nagy, a lávaömlések igen gyérek; hamun kivül leginkább csak vizet, kéngőzöket és törmelékeket szórnak ki. Régebben azonban pusztító vulkánkitörések is voltak; a legborzasztóbb volt a Ringghité, mely 10 000 ember életébe került. A földrengések gyakoriak, de nagyobbára gyengék. A 260 km. hosszu szolo vagy Kali Szolo, amelyen kisebb gőzösök is járhatnak; jelentékenyebbek még: a Kediri vagy szurabajai folyó, a Csi-Tarun és a Manok.

Éghajlat és termékek.

Az éghajlat egészen tropusi és oceanikus; de a magasság szerint változik. Junghuhn 4 éghajlati zónát különböztet meg, a forrót 650 m. magasságig 27,5° évi hőmérséklettel, a mérsékeltet 1450 m. magasságig 23° évi hőmérséklettel, a frisset 2400 m. magasságig 18° évi hőmérséklettel és a hideget 13,8° évi hőmérséklettel. Az esőmennyiség nagy (Bataviában 1868 mm., Buitenzorgban 4456 mm.), K-en csekélyebb. Esős és száraz évszak alig különböztethető meg és a hegyek közt csaknem minden nap délutánján zápor esik. A forró zóna csaknem hihetetlen termékenységü; itt a rizs, a kukorica, az indigó, a cukornád, szegfűbors, vanilia, kókuszdió, banána stb. bőven fizet. A mérsékelt égöv a kávé hazája; azonkivül a kukorica, a tea, a cinkonia-fa, a dohány és pompás gyümölcsök a termékei. A friss zónában a babér-, a gesztenyefák, a Cedrela febrifuga, az Agathisantes javanica alkotják az erdőket; itt vannak leginkább a füves területek is. A hideg zóna legértékesebb fája a tékfa (Tectona grandis) és legjellemzőbb növénye a Gnaphalium javanicum. A földnek legaább 3/4-e áll megművelés alatt és hogy a még eddig megműveletlen területek is művelés alá jussanak, az 1870 ápr. 9-iki törvény felhatalmazta a kormányt, hogy ezeket, ha erre nagyobb vállalkozók akadnak, 75 évre bérbe adhassa. Az állatvilág szintén igen gazdag és egészen K.-indiai jellegü. Emlősökből 90 faj fordul elő, a többi közt a jávai rinocerus, a Bos Bantengg, a Hylobates leuciscus, a tigris, szarvasok stb. A 270 faj madár között különösen kiválik a Collocalia esculenta, amely ehető fészkeit nagyobbára a D-i partok mészszikláinak barlangjaiban rakja. A bivalyokat különösen a földmivelésnél használják, a szarvasmarhákat ellenben leginkább a húsukért tartják. Az ásványország kincseiben J. nem gazdag. A bantami széntelepek értéktelenek; a nafta és aszfalt sok helyen található; a kuoni sóbányák elég sót szolgáltatnak; különösen számosak a melegvizforrások, melyeket különösen Rembang tartományban fürdőkül is használnak.

Lakosság, kereskedelem és közigazgatás.

Az egész sziget őslakossága a maláji fajhoz tartozik; köztük testalkat és a nyelv szempontjából 3 nagy csoportot különböztetnek meg; Ny-on vannak a szundaiak, K-en a tulajdonképeni jávaiak és Madura szigetén a maduraiak. Mind a 3 csoport tagjainak száma (1891) 23 559 727; európai van 42 504, khinai 243 006, arab 14 047, hindu 3536. Az őslakosság majdnem kizárólag mohamedánus; a keresztények száma köztük 17 270. A benszülött lakosságnak a földmivelésen kivül igen jelentékeny foglalkozása a halászat, különösen az É-i parton és Madurán. Gyáripar még egészen hiányzik; a házi ipar különböző ágai közül a jávaiaknál a legfontosabb a timárság, ácsmesterség, a fegyverkovácsolás, különösen a krissz nevü tőr készítése; a ruhakelméket mind az asszonyok szövik. Sokáig a belforgalom közvetítésére nézve az 1808. Daendels által épített és az egész szigeten keresztben áthuzódó kőut volt a legfontosabb, de 1867 óta mindig több és több vasut épül. 1893. 1502 km. volt forgalomban, ebből 914 állami vonal, 343 magántársaságoké és 245 gőztramway; a 173 km. épülőfélben lévő vonalak kiépítése után Batavia és a sziget K-i vége közt a vasuti összeköttetés helyre lesz állítva. A külföldi forgalmat Batavia, szamarang, Szurabaja, Panarukan és Tjilatjap kikötőhelyek közvetítik. A legfontosabb beviteli cikkel: pamutfonalak és kelmék (29,83 millió holland frt értékben), petroleum (93,61 millió l.), hántolt rizs (54,8 millió kgrm.), halak (18,73 millió kgrm.), azonkivül húsnemüek, liszt, vaj, sör, vas, acél, arany- és ezüstpénz. A kivitt cikkek közt a legfontosabak: gyarmatcukor (463,54 millió kgrm.), kávé (28,8 millió kgrm.), cinn (5,3 millió frt), rizs (27,6 millió kgrm.), továbbá dohány, tea, bőrök, kinahéj, csipős bors és fahéj. J.-n, miként a németalföldiek összes indiai birtokaiban, a legfőbb kormányhatalom a Bataviában székelő főkormányzó kezeibe van letéve; ő gyakorolja nemcsak a végrehajtói, hanem bizonyos megszorítással a törvényhozói hatalmat is és ez okból 5 tagból álló tanács van melléje rendelve. A közigazgatás rendszere még a Van den Bosch idejéből való. E szerint az egész sziget föl van osztva 22 tartományra; ezek ismét regencykre (kerületekre), a kerületek disztriktusokra és ezek ismét dessa-kra (községekre). Minden tartomány élén egy rezidens áll, ennek vannak alája rendelve a segédrezidensek és ellenőrök, akiknek külön vizsgálatot kell letenniök, mielőtt hivatalukat elfoglalnák. Az európai tisztviselők azonban nem érintkeznek közvetlenül a néppel, hanem kinevezett vagy választott benszülött tisztviselők által. A németalföldi kormány nemcsak az európaiak, de a benszülöttek számára is tart fenn iskolákat. A benszülöttek számára a kormánytól fentartott népiskolák száma (1891) 203, 34 607 tanulóval, magánnépiskoláké 132, 6978 tanulóval; a benszülöttek tanítására (1891) a kormány 1 074 891 holland forintot fordított. A mohammedánus iskolák száma (1891) 18 285, 281 119 tanulóval.

Történelem.

J.-t már Ptolemaios is említi Dsabadin név alatt; történetében 3 korszakot lehet megkülönböztetni: 1. a brahma és buddha vallás uralmát a kereszténység első századaiban; 2. a mohammedánus vallás uralmát a XII. századtól kezdve és 3. az európaiak megtelepedésének korát. Az első korszak homályba van borítva; a hagyomány és az azon korból fenmaradt romok vetnek rá csak halvány fényt. E szerint J. akkor több apró királyságra oszlott, amelyek közt a nagyobbak voltak: Doho, Brambanam, Madang-Kamolan, Padsadsaran, szingaszari és a mindeneknél hiresebb Madsapahit; az utóbbinak romjai maig is nagy területet borítanak el; Brambanam ismeretes egymásba épített templomairól; a Boro-Budor pagoda, az idők pusztításai dacára a brahmán művészet remekei közé tartozik a mai napokban is. A hagyomány azon korból Uttun-Gadevát említi, aki a XIII. sz. végén az egész szigetet egyesítette uralma alatt, de halála után ismét az anarkia lett uralkodóvá. A brahma és buddha vallás uralmának 1478. az arabok vtettek véget; ekkor Madsapahit királyság hatalma J.-n kivül 25 más szigetre terjedt ki. A mohammedánusok e királyságnak végét vetettek és J. szigetén két szultánság (Demak és Csiribon) keletkezett, amelyek azonban ismét kisebb fejedelemségekre oszlottak, ilyenek: Grissze, Bantam, Dsakatra, padsang és Mintara. Az európaiak közül a portugálok voltak az elsők, akik 1522. érkeztek Henriquez Lerne vezérlete alatt Malakka felől J. szigetére. A hollandok 1596. Houtman kapitány vezetése mellett jutottak Bantamba és a portugálokat kereskedelmi telepeikről csakhamar elüzték. 1602. Sir John Lancaster az angolok számára is alapított Bantamban egy állomást, de ezt honfitársai 1683. a hollandok üldözései miatt kénytelenek voltak elhagyni. A hollandok azonban az 1619. alapított Batáviából csakhamar kiterjeszkedtek K-felé és hosszabb háboruskodások után 1749. a leghatalmasabb szultánt is meghódolásra birták és a XVIII. sz. második felében már egész J. urává lettek. A németalföldi K.-indiai társaság erőszakossága, melyek 1798. feloszlatását okozták, az 1780. óta Anglia és Hollandia közt folyó háboruk a németalföldi gyamatokra nagyon káros hatással voltak. Daendels főkormányzó 1808-11. sokat megjavított ugyan és 1808-11. Anjer és Banjuvangi közt az egész szigeten végig huzódó utat építtetett, de utódja Janssens 1811 szept. 18. kénytelen volt az egész szigetet az angoloknak átengedni; a hollandok azt csak az 1814 aug. 13-iki szerződésben kapták vissza. A sziget anyagi felvirágoztatására irányuló törekvések közt legfontosabbak Van den Bosch gróf főkormányzó (1830-33) rendelkezései voltak, amelyekkel az ugynevezett kulturrendszert honosította meg. E szerint az összes földbirtok koronabirtokká tétetett, amelyet a benszülöttek tartoztak megművelni és a föld termékeinek egy nagy részét tartoztak a gyarmatkormánynak átadni, amely azután azokat az 1824. alapított németalföldi kereskedelmi társaság utján értékesítette. E rendszer értelmében az ellenőrök tartoztak kerületüket minden hónapban beutazni; ők állapították meg, mely földeket micsoda ültetvényekre kell fordítani; neki volt kötelessége őrködni azon, hogy a lakosság elegendő élelmiszert termeljen, a földeket jól megművelje és azután a termékeknek a kormányt megillető részét beszolgáltassa. A lakosság ily módon kényszerítve volt dolgozni, de Hollandiának is 40-60 millió forint évi jövedelmet biztosított. E kényszermunka ellen azonban ujabban az anyaországban is erősen kikeltek és ezért az 1870 jul. 21-ről keltezett törvény a kulturrendszert, kivéve a kávéültetvényeknél, teljesen megszüntette.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is