Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
köztisztasá... street orde...

Magyar Magyar Német Német
Köztisztasá... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Köztisztaság

névvel mind azt szokás és kell jelölni, ami általában arra szolgál, hogy városokban és községekben az utcáknak, közhelyeknek, az alsó talajnak és a talajviznek, valamint a folyóvizeknek is tisztántartása eléressék és fentartassék. Ismeretes, hogy az emberi és állati, valamint az ipari és mindennapi háztartási hulladékok ott, ahol ezek sűrübben beépített és igy sűrübben is lakott területen keletkeztek, kigőzölgéseik által a légkört megrontják, helyi betegségeknek lesznek okozóivá, gyakran nagymérvü járványokat szülnek s ezenkivül az alsó talajt s az ebben mozgó talajvizet is megrontják, ez utóbbit élvezhetetlenné, ivás esetén pedig egészségellenessé teszik. Épp igy áll a dolog a városok és lakóhelyek mellett elfutó folyóvizekkel is; ezeknek vizét is idővel megrontja a belőjük bocsátott emberi és gyári hulladékok nagy tömege, amelyeknek csak egy részét szokta a folyóviz feloldani, jó része azonban iszap alakjában leülepedik s kigőzölgésével az egészséges levegőt megrontja, mig a folyóban feloldott anyagok magát a folyóvizet teszik ártalmassá. A folyók vizének megfertőztetése nem lévén többé helyi alkalmatlanságnak és bajnak tekinthető, a legtöbb ország törvényhozása máris gondoskodott arról, hogy a folyók vizének káros beszennyezése lehetőleg meggátoltassék. Nálunk a közegészségügy rendezéséről, valamint a vizjogról szóló törvények azok, amelyek e kérdésben intézkedéseket tartalmaznak. Az alsó talaj megrontását két módon lehet szokás megakadályozni, amelyek nem helyettesítik egymást, hanem együttvéve vezetnek célra; az egyik mód az, hogy a mélyebben fekvő helyekre soha nem szabad rothadásnak induló szerves anyagokat, emberi és állati, valamint konyha hulladékot lerakni, a másik a szennyvizek és az emberi és állati ürülékeknek helye levezetési módja (l.Csatornázás), ami által egyszersmind a kutak vizének tisztántartása is eléretik.

Szorosabb értelemben K. alatt az utak, utcák, közterek, közmulatóhelyek és középületek tisztántartását értjük. arra, hogy az utak, utcák és közterek valamely városban tisztán tarthatók legyenek, szükséges, hogy az úttest felülete annyira megfelelő állapotban legyen, hogy azon akár kéziseprővel, akár seprőgéppel vagy vonóval dolgozni lehessen, anélkül hogy az út állaga megbontatnék; szükséges továbbá, hogy a tisztogatáskor keletkező por lekötésére elegendő locsolóviz álljon rendelkezésre, de ez a két feltétel csak fejlettebb fokon álló városokban található fel s még itt sem a város egész területén, amiből önként folyik, hogy az utak állapotához és a rendelkezésre álló locsolóviz mennyiségéhez mérten kell a K.-ot kezelni. A K. fentartása a község feladata, erre nézve a közegészségi törvény rendelkezik, az egyes községre bizván annak saját hatáskörükben való megállapítását, hogy anyagi tehetségükhöz képest miként kivánják a feladatot megoldani. Régente a városok utcáit és tereit a rabokkal tisztogattatták. Később azonban, amikor a városok nagyobb fejlődésnek indultak, s az utcai megnövekedett forgalom a szemetet is megnövelte, a városok hatóságai felismervén ezen közigazgatási ágazatnak nagy fontosságát, azt külön kezelés alá vették. Párisban a városi mérnöki hivatalnak egy egész osztálya foglalkozik ezzel a teendővel, Berlinben előbb a tüzoltással állott kapcsolatban, de ez nem mutatkozván célszerünek, most külön igazgatás alatt áll. Budapesten 1882-ig az egyes kerületi előljáróságok kezelték az utcatisztítást s látták el a sepretést felfogadott napszámosok által, ezen időtől kezdve pedig a Bel- és Lipótváros (IV., V. kerületek) s balparti főközlekedési utak berlini mintára a tüzoltóságra bizattak s ezen területeken behozatott a gépekkel való seprés is; jelenleg Budapesten a K., mint közegészségügy kezeltetik s egy tanácsnok felügyelete és a IV., V. és VI. kerületekben egy köztisztasági ellenőr közvetlen rendelkező vezetése alatt áll, mig az egyes utcákban folyó munkát a csapatfelügyelők s az egyes kerületek köztisztasági állapotát a kerületi előljárók ellenőrzik. A részben gépi, részben kézi munkával összesöpört hulladékokat még csak néhány évvel ezelőtt is az u. n. szemétlerakó helyekre hordták, most azonban már az e célra épült külön vasúton szállítják el s gazdasági és ipari célokra használják fel. Általában a szemét összesöprésével még csak egy része van megoldva a feladatnak, mert különösen szűkebb területre szorított sűrübb népességü városok határában az összesöpört szemétnek célszerü elhelyezése igen nagy gondot okoz. Párisban és nálunk is vasúton szállítják el a szemetet s eddig még ez látszik a legcélszerübb módnak; másutt a szemetet elégetik v. más módon ártalmatlanná teszik.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is