Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Nagy-Britan... ----

Magyar Magyar Német Német
Nagy-Britan... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Nagy-Britannia oktatásügye

oktatás

A felsőokt. expanziója, a tanulólétszám bővülése elsősorban az utóbbi intézményekben ment végbe. 1989-ben 9,6 millió tanuló vett részt 16 éves kora után valamilyen felsőokt.-i vagy posztszekonder i oktatási formában, 74%-uk a nem egy.-i szintű, ún. Further Education oktatási intézményeiben, 17% a felsőokt.-ban. A felsőfokú oktatás egészében nagy a részidejű tanulók (73%) és az idősebb, 25 év feletti hallgatók (43%) aránya. 1993-ban a politechnikumok egy.-i státust kaptak, ezzel eltűnt a korábbi duális rendszer a felsőokt.-ban. Az angol okt.-irányítás hagyományosan erősen decentralizált. Az irányítás legfelsőbb szerve Angliában és Walesben az Oktatási Min. (Department of Education). Ez az intézmény felelős minden oktatási intézményért, az egy.-eket is beleértve. Az isk.-kal a felső szervek a közp.-i szakfelügyeleten (HMI) keresztül tartják a kapcsolatot. A HMI az utóbbi évek reformpol.-ja következtében igen megerősödött, tevékenységi körébe tartozik pl. átfogó vizsgálatok készítése, tantárgyi szakfelügyelet ellátása, összefoglaló tanulmányok készítése az oktatásról, tanfolyamok szervezése és tanácsadás. Az okt.-irányítás napi gyakorlati feladatai a LEÁ-k kezében van. A Local Educational Authorities (LEA) helyi oktatási bizottságok irányítása alatt működnek. Intézményi szinten az isk.-irányító testület dönt, tagjainak létszámát és összetételét tv. szabályozza. A testület tagjai közt a szülők, a LEA, a tantestület és a helyi közélet képviselői találhatók meg. ? Az áll. isk.-k mellett többféle magánisk. létezik Angliában és Walesben, nagyobbrészt egyházi isk.-k. Ezeknek kétféle típusa lehet: az áll. támogatottság mértékétől függően egyes egyházi isk.-kat teljes mértékben, másokat részben a helyi oktatási hatóságok finanszíroznak. 1990-ben 5 és 10 éves kora közt 3,9 millió tanuló járt áll., emellett 191 700 tanuló magánisk.-ba. 1990-ben 2,9 millió tanuló vett részt áll. középfokú oktatásban, magánokt.-ban 313 000 tanuló. 1984 óta az alap- és középfokú magánisk.-k száma 8,5%-kal, a magánisk.-kba járó tanulók száma 7,4%-kal megnövekedett. ? Az oktatás finanszírozása részben közvetlenül, részben a helyi oktatási hatóságokon keresztül történik. Az 1988-as oktatási tv. lehetővé tette a 200 fősnél nagyobb isk.-k számára a helyi oktatási kontroll alóli kikerülést (opting out). Azokban az isk.-kban, ahol az isk.-vezetés vagy a szülők kezdeményezik az önálló státus elnyerését, az isk. tulajdonjoga az isk.-tanács kezébe kerül, költségvetési támogatását pedig közvetlenül az áll.-tól kapja meg. ? Az oktatásra 1990-ben a közp.-i költségvetés 14,1%-át, a GDP 4,5%-át költötték. Az oktatás költségvetésének legnagyobb, 70%-ot kitevő tétele a tanári fizetésekre megy. A költségvetés oktatási szintek szerinti megoszlása: közokt. 61%, felsőokt. és félfelsőfokú oktatás 29%, kutatás 4% és irányítás 5,7%. A felsőokt. finanszírozása külön szerveken keresztül történik (Polytechnics and Colleges Funding Council, PCFP és a Universities Funding Council, UFC). A helyi hatóságok költségvetésük kb. 50%-át költik az oktatásra, ez az arány csökkenő tendenciát mutat. ? Angliában az Oktatási Min. keretében működik a szakfelügyelet (HMI) , Skócia, Wales és Észak-Írország saját szakfelügyelettel rendelkezik. A szakfelügyelők nagyrészt helyi szinten működnek. A 90-es években erősödő törekvés van arra, hogy a szakfelügyelők ne csak szakmabeliek, többnyire volt vagy gyakorló tanárok legyenek, hanem laikusok is. A tanárképzés főisk.-kon, politechnikumokban és egy.-eken zajlik. 1984-től a közp.-i okt.-ügyi kormány sajátos tanári képesítési rendszert vezetett be a gyakorló tanárok számára. ? Skóciában a Skót Oktatási Hivatal felelős az oktatásért, az egy.-ek kivételével, amelyek a skót belügyi áll.-titkár felelősségi körébe tartoznak. Skócia 12 tanker.-re (EAs): kilenc területi és három szigetből álló okt.-irányítási területre osztott. A támogatás mértéke szerint az 1980-as tv. három isk.-típust különít el: áll., támogatott és magánisk.-kat. A tanulók túlnyomó többsége, 95%-a áll. isk.-ban tanul, a kisszámú magánisk. a városokban koncentrálódik. Az oktatási rendszer felépítése az angolhoz hasonló: az isk.-kötelezettség 5-től 16 éves korig tart. A 7 éves alapfokú oktatás 12 éves korban zárul, a középfokú szakasz a 16 vagy 18 éves korban ér véget. A szakképzés az isk.-kötelezettségen túl, külön képzési rendszer keretein belül történik (Further Education, FE). A szakképzési rendszer intézményei (Further Education Colleges) 1993 óta nem a helyi okt.-irányítás felügyelete alá tartoznak, hanem közvetlenül a közp.-i oktatásfelügyeletnek vannak alárendelve. A skót vizsgarendszer különbözik az angoltól. Három szintje van: négy év középisk.-i tanulás után a tanulók alapkészségeikről adnak számot, egy év tovább tanulást követően 4-5 tárgyból magasabb fokozatú vizsgát (SCE Higher Grade) tesznek. Még egy év tanulás után, 18 éves korban tehetik le a hat év tanulást lezáró vizsgát. (Certificate of Sixth Year Studies, CSYS). A skót szakképzésben moduláris jellegű bizonyítvány szerezhető (SCOTVEC). ? Észak-Íro.-ban az oktatás legfőbb szerve az Észak-Íro.-i Oktatási Főhatóság (DENI), helyi szinten öt oktatási testület működik, tagjait a DENI nevezi ki. Észak-Íro.-ban is több isk.-típust különböztetnek meg: az áll. isk.-k mellett vannak egyházi isk.-k is.

Imre Anna

Szerkesztette: Lapoda MultimédiaMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is