Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Nemzetközi ... ----

Magyar Magyar Német Német
Nemzetközi ... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Nemzetközi postaügy

mai állása a következő: A szerződéshez hozzájárult államok, országok, gyarmatok stb. egyetemes postaegyesület (l. o.) néven egységes nemzetközi postaterületté egyesülnek, melyen belül a levelezésnek szabad és lehetőleg gyorsabb átszállítása kölcsönösen biztosíttatik. Tárgya a szerződésnek az a levelezés (levelek, egyszerü és válaszos levelezőlapok, mindennemü nyomtatványok, üzleti papirok és áruminták), melynek szállítása legalább két szerződő ország szolgálatát veszi igénybe, még akkor is, ha a levelezés egyesületen kivüli területre szól. Ennél fogva a belföldi szolgálatra nézve a szerződés nem kötelező, valamint abban sem gátolja tagjait, hogy a postai szolgálat javítása érdekében szűkebb szövetkezetekké alakuljanak. Nagyon fontos és előnyös az, hogy a szerződés a levelezés szállítása és kézbesítéseért az egész postaegyesület területére kiterjedő egységes és olcsó díjakat állapít meg, miáltal a távolság szerinti díjazás bajainak egyszer s mindenkorra véget vetett. E szerint jár a levélért, akárhova szóljon a külföldre, 15 g.-onkint 25 centime (10 kr.), a levelezőlapért darabonkint 10 centime (5 kr.), és a nyomtatványok, üzleti papirok és árumintákért 50 g.-onkint 5 centime (3 kr.), de üzleti papirért legalább 25 centime (elfogadott egyenérték 10 kr.) s árumintáért legalább 10 centime (5 kr.); ajánlásért és térti vevényért darabonkint 25 dentime (10 kr.). pótdíjak csak kivételesen szedhetők, ha t. i. speciális célokra berendezett bizonyos rendkivüli szállító szolgálat vétetik igénybe (p. jelenleg az u. n. indiai posta gyorsított szárazföldi szállítása Calais és Brindisi között, továbbá az amerikai Egyesült-Államok területén keresztül az Atlanti- és Csendes-oceán között és végül a Colon és Panama közti vasúti szállítás), vagy pedig a levelezés bizonyos nagyobb mérvü tengeri utat tesz meg. Számos posta, többi közt a magyar is, a díjazás egyszerüsítése és olcsósága érdekében ezen megengedett pótdíjak szedésétől is eltekint, és ezen felül szomszédos területekkel való forgalomban külön szerződések alapján még a rendesnél is olcsóbb díjakat állapított meg (p. Magyaoroszág és Németország vagy Szerbia stb.). Egy további fontos elv az, hogy ezen egységesen kiszabott szállítási díjak, melyeket általában a feladás országának postai levél jegyeivel kell leróni, osztatlanul a felvevő országé maradnak, ugy hogy millió és millió darabra menő levélpostai küldeményekért beszedett díjakra nézve az országok közt, eltérően a régi eljárástól, leszámolás többé nem történik. Ez elv egyrészt kiindul azon feltevésből, hogy nagyjából minden levélre válasz érkezik és minthogy a levelezés zöme bérmentesítve kerül postára, egyik állam sem rövidül meg, másrészt pedig szigoru következményképen maga után vonná az ingyenes átszállítás kimondását. Ennek azonban ellentáll a világforgalom nagy útjain fekvő és ennélfogva az átszállítási munka zömét végző államoknak (többi közt Magyarországnak is) érdeke, és ennélfogva az egyetemes postaegyesületi szerződés legalább egyelőre még az átszállítás költségeinek elosztása iránt intézkedik, de nem olyformán, hogy e költségek a tényleges mérvük szerint avagy küldeményenkint téríttessenek meg, hanem mintegy átmenetül az ingyenes átszállítás elvének érvényesüléséhez olyformán, hogy ugy az egyenkint mint a kész zárlatokban átszállított levelezés súlyához mérten csekély átszállítási általánydíjakat állapít meg (szárazföldi átszállításért levelek és levelezőlapok után kb.-onkint 2 frank, a többi tárgyakért kg.-onkint 25 centime, tengeri átszállításért ugyanoly megkülönböztetéssel kg.-onkint 15, illetve 1 frank), melyeket a feladó ország tartozik megfizetni, még pedig 3-3 évenkint 28-28 napon át gyüjtött súlystatisztikai adatok alapján.

A szerződés többi határozatai közül mint fontosabbakmég a következők emelhetők ki: Ajánlott levél elvesztése esetén a feladónak vagy kivánatára a címzettnek 50 frank kárpótlás jár. A feladó mindaddig rendelkezhetik küldeményével, mig csak az a címzettnek kezéhez nem adatott, azaz küldeményét esetleg visszavonhatja, címét módosíthatja stb., még pedig a posta közvetítésével postai v. távirati úton. A feladó kivánhatja, hogy bármily küldeménye megérkezés utána a címzettnek azonnal soron kivül külön küldönccel kézbesíttessék (l. Express). Az egyesület területén belül levelezés utánküldéseért avagy visszaküldéseért pótdíj nem jár. Mindegyik szerződő állam idegen tengereken állomásozó hadi hajóival a többi szerződéses posták közvetítésének rendes igénybe vétele mellett levélzárlatokat válthat és ilyenformán biztosíthatja tengerészetének távol levő részeivel való rendes közlekedését. A vámérdekek megóvása végett és a posta anyagi szavatosságának lehető távol tartása érdekében a levélpostai küldeményekben való szállításból kizárt tárgyak közé fel vannak véve a vámilleték alá eső tárgyak, a forgalomban levő pénzdarabok s az arany és ezüst tárgyak, drágakövek és egyéb drágaságok is. A szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak, hogy hamis vagy használt értékjegyeknek a levelezés bérmentesítésére való csalárd használatának megtorlására a szükséges intézkedéseket megteszik vagy törvényhozásuknál javaslatba hozzák. Az »egyetemes postaegyesület nemzetközi irodája» név alatt s a svájci postaigazgatás közvetlen felügyelete alatt Bernben az egyesületnek állandó központi informáló, javaslattevő és leszámoló hivatala működik, melynek költségeit az egyesület tagjai közösen viselik. Ezen iroda a rendelkezésére bocsátott adatok és okmányok alapján francia, német és angol nyelven szakfolyóiratot is szerkeszt, mely L"Union Postale néven havi folyóiratként lát napvilágot. Az egyesület két vagy több tagja közt a szerződés magyarázata vagy elveszett ajánlott levélért adandó kárpótlás körül felmerülő vitás kérdéseket választott biróság dönti el.

Az egyesület igazgatásai minden év julius havában a nemzetközi irodája útján közlik egymással az előző évre vonatkozó postai statisztikákat, mely a szabályzatban megállapított egységes elvek és táblázatok szerint állíttatik össze. Az egyetemes postaegyesület hivatalos nyelve a francia. Az egyetemes postaegyesületi szerződéshez a még hátralevő országok is bármikor csatlakozhatnak. Ebbeli elhatározásukat diplomáciai úton a svájci szövetség kormányának kell bejelenteni, mely azt valamennyi egyesületi országgal közli.

A N. korszerü fejlesztése érdekében és az időközben felmerült kérdések megoldása végett a szerződő államok meghatalmazottjai kongresszusra gyülnek össze vagy egyszerü igazgatási értekezletet tartanak, valahányszor a kormányok kétharamada azt indítványozza, illetve ily indítványt elfogad. Kongresszus azonban legalább minden öt esztendőben egyszer tartandó. A legutolsó volt Bécsben, a legközelebbi 1897. Washingtonban fog tartatni. Összejövetelek közti időben bármely postaigazgatás a nemzetközi iroda közvetítésével az egyesület ügykörére vonatkozólag javaslatokat tehet, melyek meghatározott eljárás szerint szavazat alá bocsátva a kérdés minőségéhez képest egyszerü szótöbbséggel, a szavazatok kétharmadával vagy pedig a szavazatok összességével határozatokká és első esetben a nemzetközi iroda egyszerü közlésével, utóbbi két esetben pedig a svájci szövetségi kormány diplomáciai nyilatkozatával válnak érvényessé és két hónapra rá végrehajtandók. A szerződés érvénye nincs időtartamhoz kötve, de minden szerződő fél kiléphet oly módon, hogy kormányának ebbeli szándékát egy évvel előre a svájci szövetség kormányával közli.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is