Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
nyelvjárás dialect
nyelvjárás lingo
nyelvjárás speech
nyelvjárási... dialectical...
nyelvjárási... idiomatic
nyelvjárási... idiomatical...
nyelvjárási... speech isla...
nyelvjárási... speech area...
nyelvjárásr... idiomatic
nyelvjárásr... idiomatical...

Magyar Magyar Német Német
nyelvjárás ... Mundart (e)...
nyelvjárási... dialektisch...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Nyelvjárás

v. tájszólás (görög-latin műszóval dialektus), a nyelvnek vidéki vagy helyi alakja, de ha a különbség annyira megy, hogy a kölcsönös megérthetés nagyon nehézzé válik, akkor már nem Ny.-oknak, hanem különböző nyelveknek nevezzük őket. A mai tudomány a Ny.-ok elágazását, épp ugy mint a rokon nyelvekét (l. Nyelvrokonság), jobbára idegen hatásokból, népkeveredésből magyarázza. Újabban a magyar Ny.-okon is elég feltünők keleten az oláh, északon a tót, nyugaton a német hatás nyomai. A Királyhágón tul a helyett, hogy el kell mennem azt mondják: el kell hogy menjek és el kell menjek, ez a szerkezet oláh eredetü. A palócok egy része az én házam helyett azt mondja: az enyém ház eladó, ez nyilván tót hatás. Sopron vmegyében azt mondják: el kellek menni, s ez kétségkivül a német ich muss gehen utánzása. Tájszólásainknak régibb különbségei is jobbára régibb keveredések, török, szláv stb. hatások eredményei lehetnek. Újabb megállapodás szerint a magyar nyelv egész területét nyolc Ny.-területre osztjuk föl s ezeket igy nevezzük: nyugati, dunántuli, alföldi, duna-tiszai, északnyugati, északkeleti, királyhágóntuli és székely Ny.-terület.

1. A nyugati Ny.-terület (Sopron, Vas, Zala vmegye) a szëm, tëszëm-féle szókat zárt ë-vel ejti, de e helyett bizonyos szókban ö-t mond: csöpp, föl, vörös, mögött; a és e helyett a szó végén is igen gyakran zártabb o ë ö hangot mond (lábo, kezë, ökrö); igen kedveli a kettős magánhangzókat, továbbá a rövid magánhangzókat, kivált az í ű ú helyett majd mindig i ü u hangokat ejt; ly és lj helyett l vagy ll dívik (millen, üllön lë), s a szóvégi l mindig elmarad. Ide tartozik a göcseji, a rábavidéki, az őrségi, a hetési s a zalai Ny.

2. A dunántuli területen (hová a többi Dunántul tartozik, kivéve még Somogy déli részét és Baranyát) szintén azt mondják szëm, tëszëm, embër és csöpp, föl, vörös stb., de szó végén már sem az ë, sem az ö o hangokat nem kedvelik; az í ű ú magánhangzók rövidítésének itt is elég nagy a divatja; az ly helyett többnyire l-et, de az lj helyett j-t mondanak (hel, üjön, lë); a szóvégi l néha megmarad.

3. Az alföldi Ny.-terület (Kis-Kunság, Szeged vidéke, Sárköz, Baranya és déli Somogy vmegye ë helyett ö-t mond: szömöm, töszöm, embör. Ide tartoznak a kiskunsági, a szeged-vidéki, továbbá a duna-drávaközi Ny.-ok (a sárközi, alsódrávai, szlavoniai és felsődrávai).

4. A duna-tiszai terület (a Duna s Tisza közében s a Körösök két oldalán) ismét ë-vel beszél: szëmëm, embër; nagyon kedveli a hosszu í ű ú magánhangzókat, s az ly helyett mindig j-t mond (hej, gója). Ide tartozik a pestvármegyei, a bácsvármegyei s a tiszántuli Ny.

5. Az északnyugati terület foglalja magában a palóc és palócos Ny.-okat. Ezek őrizték meg leghivebben az ly és ë hangokat: az ly helyett sem l-et, sem j-t nem ejtenek, s ë hanggal mondják az ilyen szókat is: csëpp, fël, mëgëtt, vërës. Az a helyett többnyira tótos ?-t, viszont á helyett hosszu a-féle hangot alkalmaznak: k?bâtom. A palóc tájszólásokat jellemzi még a sok kettős magánhangzó.

6. Az északkeleti terület (a Tiszántul nagy része s a Tiszán innen Zemplén s Abaúj vmegye) a zárt ë helyett is általánosan a nyilt e hangot ejti: szemem, ember, csepp, felett, veres stb., az é helyét bizonyos szókban í foglalja el: cíl, szípsíg, kelevíny stb. (ellenben hét, név, levél, szekér és sok más szó é-vel van); szeretik a hosszu magánhangzókat, az l hangot pedig ritkábban hagyják el, mint máshoz. Két fő Ny. van itt: a felső-tiszai s a zemplén-abauji.

7. A királyhágóntuli terület (mely alatt itt az erdélyit a székelységnek kivételével értjük) szintén nem ismeri a zárt ë hangot; de itt nagyrészt az o helyett is a nyiltabb a hangot ejtik (leginkább a szó végén): azak, vagyak, sőt akas, baland. Ide tartozik a küküllői, a maros-szamosközi s kalotaszegi Ny.

8. Végre a székely Ny.-ok, melyek hosszu idő óta külön fejlődtek, a többinél inkább kedvelik a hosszu hangokat (p. túdom, mútat, tűkör, stb.); a többes szám tárgyesetében mindig zártabb hangot ejtenek, mint a köznyelv (házakat, levelekët, őköt); sok szó i-je helyett ü-t mondanak (küs, tük, mü stb.); a kérdésben sajátságos hanghordozásuk van; az igeidők régi alakjait leghivebben megőrizték stb. Azonban itt kicsinyben megint ismétlődik a többi Ny.-oknak az az elágazása, hogy t. i. némely vidéknek ë-ző a beszéde (a K-i székelységnek), más vidéknek meg ö-ző (a Ny-inak).

Általában azt mondhatni, hogy a magyar Ny.-ok sem kiejtés, sem szókincs dolgában nem ütnek el annyira egymástól, mint p. a német v. francia tájszólások. Innen van az is, hogy Ny.-ainkat az irodalmi nyelvtől is aránylag kisebb távolság választja el.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is