Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Ocskay... ----

Magyar Magyar Német Német
Ocskay... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Ocskay

-család (ocskói), régi nemes család, amely nevét és előnevét ősi birtokától, a nyitra-vármegyei Ocskó helységtől vette. Első ismert törzse O. Lack Mihály, kiről 1437 körül tétetik említés. Az O.-család kiválóbb tagjai: O. János (a családban e néven első), 1588. nyitravármegyei alispán volt. - O. László (l. o.), O. János (IV.) és petrőci Szent-Mihályi Éva fia. - O. Sándor, O. László testvére, II. Rákóczi Ferenc vitéz és hű alezredese. 1710. az ő közbenjárására kegyelmeztek meg a karóba vonatásra itélt O. Lászlónak pallos általi halálra. - O. Ferenc báró (l. o.). - O. Antal, megh. 1848 szept. 13. Egyházi pályára lépvén, csakhamar nagyváradi kanonok lett, 1838. pedig kassai megyés püspök. Mint m. kir. helytatósági tanácsos is szerepelt. Egyházmegyéje tudományos mozgalmait mindig kiváló pártfogásába vette. - Az O.-család több tagja e század első felében élénk szerepet játszott Nyitra vármegye közéletében. Igy O. Ignác 1833. alispán, 1836. országgyülési követ; utóbb (1841-47.) a kir. tábla ülnöke. 1839. O. Antal főpénztáros, Elek és Eduárd pedig szolgabirák. O. Rudolf 1844. második alispán.

1. O. Ferenc báró, természetbuvár, O. József báró (1740-1805) császári kir. vezérőrnagy s a Mária Terézia-rend lovagjának fia, szül. 1775., meg. 1851. Tanulmányait Poszonyban végezve, a császári hadseregbe lépett, melyet szmbaja miatt elhagyni kényszerülvén, jószágaira vonult vissza, hol a tudományés művészetek ápolásával foglalkozott. Szorgalmasan gyüjtögetett az állat-, növény- és ásványországból, s 1829. saját maga által készített magyarországi kitömött négylábuak és madarakból álló gyüjteményét a magyar nemzeti muzeumnak ajándékozta. Ugyanez évben Poszonyba téve át lakását, innen számos természttudományi kirándulást és utazást tett Olasz-, Horvát- és Szlavonországba s igen gazdag rovargyüjteményt szedett össze az említet országokból. Szorgalmasan gyüjtögette a régi pénzeket is, különösen azokat, melyek magyarországiak voltak, s ezekről Nummi Hungaiae c. művet is adott ki (Buda 1841). Az egyenesszárnyu rovarok néhány új fajáról egy latin nyelvü értekezése jelent meg az Acta Acad. Leopold. 16. köt., melyet magyarázatokkal Schummel látott el. Ugyanott rum species aliquot, a XV. kötetben pedig Mus pratensis, species (Bonn 1833) értekezései jelentek meg. Több tudományos társulatnak és a főrendiháznak tagja volt.

2. O. László, szül. 1680 körül. Tanulmányait a nagyszombati jezsuitáknál végezte. Tizenöt éves korában huszár lett. Pálffy János gróf ezredében résztvett Szavójai Jenő hadjárataiban. Már ekkor is valami bűnt követhetett el, mert a hóhér levágta egyik fülté. Majd pedig valamely bajtársát meggyilkolván, katonai szökevény lett és Temesvárra ment, ahol a mohammedán vallásra tért. 1699-ben visszament a Pálffy-ezredhez. A spanyol örökösödési háboruban ugyan kitünt, de botrányos, garázda életmódja miatt a tizedességnél magasabbra nem vergődhetvén, ismét megszökött, ezúttal Franciaországba, ahol a francia király egyik testőrcsapatának hadnagya lett. Innen rövid időre visszatért régi ezredéhez. De már 1703 jun. Magyarországon volt, ahol egy hamarosan összeszedett lovas csapattal II. Rákóczi Ferencnek épp akkor megindult felkeléséhez csatlakozott. Csakhamar bátorságával és ügyességével akkora érdemeket szerzett, hogy ezredes lett. Szépen felszaporodott huszárjaival gyors egymásutánban meghódította Lévát, Korponát, Selmecet. Már ekkor kezdte Ausztriába és Morvaországba való pusztító, hosszu évek során folytatott betöréseit, melyek félelmetessé tették nevét. (Európaszerte mint «a tűz fejedelmét« és «Rákóczi villámát« ismerték.) 1704. már több mint hatezer embor volt vezérlete alatt. Ez év végén a nagyszombati ütközetben (1704 dec. 25.) Rákóczi állítása szerint «csodákat mívelt«. 1705 aug. 15. dekretális dandárnok lett. 1707. számos győzelmének jutalmául II. Rákóczi Ferenctől a sztropkói nagy uradalmat nyerte. Mindazonáltal nem maradt meg soká a fejedelem hűségén. A szerencsétlen trencséni ütközet után (1708 aug. 3.) Pálffy János gr. császári tábornagy megbizásából Pyber László püspök a tőle régen ismert O.-t titkon I. József párjának nyert meg. O. gyanus veszteglésével ugyan felkeltette a fejedelemnek és vezérkarának figyelmét, de árulása csak akkor lett nyilvánvaló, midőn 1708 aug. 28. Pereszlénynél - katonáit I. József iránti hűségesküre kényszerítve - nyiltan egyesült Pálffy hadával. Ez álnok tette Rákóczi hivei közt a felvidéken roppant megdöbbenést és zavart keltett. O. ezután mint császári ezredes szerepelt. Pusztítva, zsarolva, fosztogatva - jobban mint valaha - garázdálkodott, főleg Liptó és Árva vármegyében. Német tiszttársai azonban nyiltan mutatták megvetésüket a többszörös árulóval szemben, katonái pedig lassanként odahagyván a rájuk kényszerített zászlót, visszaszöktek a kurucokhoz. 1709 jan. a bécsi udvarnál járt. Igen jól fogadták, vezérőrnagyi rangot igértek neki (melyet azonban soha meg nem kapott) és nagy pénzösszeget bocsátottak rendelkezésére, hogy ujoncokat toborozzon. 1709 dec. Vág-Újhelyre ment családja körébe. A karácsonyi ünnepek alatt pedig mulató pajtásaivalés katonáival kicsapongó dorbézolás céljából a szomszédban levő Ocskón tartózkodott. Ennek hirére Jávorka Ádám érsekújvári főhadnagy elhatározta, hogy az árulót elfogja. Midőn azonban kurucaival Ocskó elé ért (1709 dec. 31.), megtudta, hogy O. már Verbón, a Révai-kastélyban dőszöl. 1710 jan. 1. koldusnak öltözve belopódzott a kastélyba és kikémlelte, mikor megy vissza O. Ocskóra? Este felé az országúton vitézeivel rálesett s kisérői nagy részének felkoncolása után őt magát élve elfogván, Érsekújvárra vitte. Itt a hadi törvényszék O.-t előbb karóba húzatásra, majd megkegyelmezvén, pallos általi halálra itélte. Hiába tagadta most meg I. Józsefet, Rákóczihoz való visszatérését igérve, 1710 jan. 3. lefejeztékés fejét a vár bástyáján karóra tűzték. Jan. 10. már népballada keletkezett róla. (V. ö. Thaly Kálmán, O. L. és a felsőmagyarországi hadjáratok 1703-10, Budapest 1880.)

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is