Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Pongrácz... ----

Magyar Magyar Német Német
Pongrácz... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Pongrácz

-család (szentmiklósi és óvári gróf). A Szentiványi-, Szmrecsányi-, nádasdi Baán- és Potturnyai-(Tornalljai-) családokkal közös eredetü család, mely egyike Liptó vármegye legrégibb családjainak. 1241 körül élt a család első kimutatható őse, Lőrinc. Ősi birtoka a családnak Szentmiklós, melytől előnevét vette; e birtokra P. 1368-ban új adományt nyert, mig Óvár az 1458 julius 15-iki pozsonyi országgyülés határozatából jutott a család birtokába. A család egyik kiválóbb tagja Szentmiklósi P., a XV. sz.-ban élt «turóci király». A család 1608 március 5-én Dániel személyében az ország bárói közé soroztatott. 1690-ben Ferencnek fiai, Ferenc, János és Gáspár a báróságban megerősítettnek. 1763 február 15-én Ferenc unokája, Adám N. János grófi rangra emeltetett, tőle ered az ifjabb grófi ág, mig az idősebb grófi ág Gáspár fiától ered, ki 1743 junius 9-én emeltetett grófi rangra. János pedig a bárói ág alapítója. V. ö. Majláth B., Liptómegyei törzsökös családok 1526. évig (Turul 1890). A család tagjai közül említendők:

1. P. Ágost gróf, a főrendiház tagja, szül. 1841 nov. 4. Atyja Rudolf cs. és kir. kamarás volt, mig nagyatyja Ádám a Ludoviceumra tett nagyobb adakozásával szerzett érdemeket. P. a Trencsén vármegyében fekvő Révfalu uradalom birtokosa.

2. P. Emil báró, iró, szül. Mohorán (Nógrád) 1842., megh. 1886. Beutazta majdnem egész Európát. 1868 óta a pénzügyminisztériumban szolgált. Irt regényt, költeményt, pénzügyi dolgozatokat és úti rajzokat, melyek között Suezig és vissza (2 köt. 1870) és Úton-útfélen (2 köt. 1875) legnevezetesebbek. Több éven át volt munkatársa a belga Indépendnce lapnak.

3. P. Károly gróf, szül. Budapesten 1832 márc. 3-án, mint P. János gróf cs. és kir. kamarás és helytartó-tanácsos fia. Középiskolai tanulmányai befejezése után a grazi hadapródiskolába lépett, aztán katona lett és az 1859-iki és 1866-iki hadjáratokat kitüntetéssel harcolta végig. 1868. a hadtudományok tanárává nevezték ki Budapestre; 1870. mint őrnagy átlépett a honvédséghez, 1876. alezredes, egy évvel később ezredes és dandárparancsnok. Midőn nyugalomba lépett, a király tábornoki ranggal tüntette ki. Mint a főrendiház tagja, élénk részt vett annak reformálásában, s azóta élethossziglan megválasztott tagja. 1885óta az országgyülési képviselő s az egyházpolitikai vitákig a szabadelvü párt tagja volt, akkor azonban kilépett a pártból. Irt egy hadtudományi munkát is: A három fegyvernem taktikája címen.

4. 4. P. László, a nemesi ágbó, szül. Felső-Turon 1824 dec. 15. Iskoláit Pesten, Komáromban és Győrött elvégezve, 1840. az 58-ik gyalogezredbe lépett mint hadapród, 1846. a m. kir. testőrségnél hadnagy, 1848 szept. a honvédzászlóaljhoz tétette át magát; itt 1848 dec. 16. százados, majd zászlóaljparancsnok, 1849 jan. őrnagy. Mint őrnagy a 7-ik hadtestnél Görgey alatt szolgált s különösen 1849 máj. 21. Buda ostrománál tüntette ki magát, aminek elismeréséül alezredessé neveztetett ki. Jun. 23. a csornai ütközetben mint dandárparancsnok ismét újabb jelét adta vitézségének, melynél a győzelmet személyes bátorsága döntötte el. Ezután Pétervárad fölmentésénél, majd Titel körülzárólásánál szerepel. A világosi fegyverletétel után egy ideig a hazában bujdokolt, majd külföldre menekült, s 1851-53. Hamburgban és Párisban tartózkodott. 1854. Mecklenburgban megnősült. 1867. ő is kegyelmet nyerve, hazájába visszatért s 1869 jul. 26. m. kir. honvéd alezredesnek s a 3-ik zászlóalj parancsnokának neveztetett ki. V. ö. Egerváry, Honvéd törzstisztek albuma (73. old.).

5. P. Sándor, altábornagy, szül. Mező-Túron 1823., meghalt Pozsonyban 1890 ápr. 21. Tizenhat éves korában mint hadapród lépett be az osztrák hadseregbe s 1859. a bánáti határőrezredben őrnagy lett; 1863. az orosz-lengyel forradalomban kitüntette magát és császári elismerést kapott; 1866. mint huszárezredes Königgrätznél hadi érdemkeresztet nyert, 1873. vezérőrnagy, 1879., mikor nyugalomba vonult, altábornagy lett.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is