Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Rendjelek... ----

Magyar Magyar Német Német
Rendjelek... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Rendjelek

kifejezés

(l. a Rendjelek átnézete mellékletet), a középkori egyházirendek mintájára főleg a XIII-XIV. sz. óta alapították egyes uralkodók a világilovagrendeket. Céljuk volt a lovagokat szorosabban magukhoz kötni és érdemeiketmegjutalmazni. A rendbe való fölvételt külön szabályozták s a tagoknak különjelvényük volt. Későbben, midőn a rendek alapítása mind általánosabb lett, ezegyesületek megszüntek valóságos rendek lenni s jelvényük mindinkább kitüntetésszámba ment, mig végre azokká lettek, amik most: érdemekért osztogatottkitüntetések, más szóval R. Egyúttal a rendi jelvényekül szolgáló keresztek,csillagok mind cifrább alakot nyertek, bővültek, szalagokkal és egyébmegkülönböztetési jelekkel lőnek ellátva. A R.-nek jelenlegi alakjalegtöbbnyire a kereszt, ennek mindennemü változataiban. De előfordul acsillagalak, a szögletes alak, de ritkábban. A legtöbb rend három osztályraoszlik, de vannak egy, két, négy, öt, sőt több osztályu rendek is. A különbözőosztályok jelvényei vagy ugyanazok és ekkor csak nagyságban különböznekegymástól, v. osztályok szerint különböző alakuak. A rendes beosztás akövetkező: I. osztály v. nagykeresztesek; II. osztály: parancsnokok,középkeresztesek; III. osztály: lovagok, kiskeresztesek. A II. osztály ugy minta III. is gyakran két-két alosztályból áll. Több rendjelnél a II. és III.osztály között még egy, illetve két osztály van: a főtisztek, illetve tisztekosztálya. A rendjelet rendesen szalagon, az u. n. rendszalagon viselik és pedigaz I. osztály, a nagykeresztesek rendesen vállon át, vagy a bal, vagy a jobboldalon, a II. osztály nyakban, a III. osztály gomblyukban viseli. A rendszalagrendesen mindhárom osztálynál egyszinü és csak a szélesség által különbözik, devannak R., hol a szalag az osztályok szerint különböző. Ünnepélyes alkalommalaz I. osztály a jelvényt nem szalagon, hanem aranyláncon nyakban hordja.Azonkivül az I. osztály a jelvényen kivül még mellén egy csillagot is visel,mely a rendjelvénynek rendesen megfelelő. Azon esetben, ha p. udvariünnepélyeknél a nagykeresztek szalagjai nem viseltetnek, az I. osztály nem ajelvényt, hanem csak a csillagot tűzi fel. A II. osztálynál csillag rendesennincsen, de van kivétel, ha pedig valamely rendjelnek két osztályuközépkeresztje van, az I. osztályu középkeresztes is csillagot visel a mellén,még pedig megkülönböztetésül a nagykereszttől, a mell másik oldalán. Némelyrenddel még egy vagy több érem, illetve ezüst- vagy aranykereszt van kapcsolatban,melyek rendesen azoknak adományoztatnak, kiknek magát a rendet bizonyos okoknálfogva adományozni nem lehet.

Rendjelek

A R.-et vagy tisztán polgári, illetve katonai személyek,vagy vegyesen nyerhetik. Utóbbi esetben, ha hadi érdemekért adományoztatik,hadi ékítménnyel, kardokkal, vagy tölgy- illetve babérkoszoruval diszítveadományoztatik. Sok rendjellel cim vagy rangemelés van kapcsolatban, p.nemesség, mely lehet örökös vagy személy szerinti, vagy a grófi és bárói rang.Sok rendnél, igy amelyek tulajdonképeni lovagrendekből származtak, nemesi próbaletevése is kivántatik, mely 4-16 ősig terjedhet. A rendjelvények rendesenaranyból v. ezüstből készültek, legtöbbnyire szines zománccal, de némelyiketkülönös kitüntetés gyanánt gyémántokkal ékítve is adományozzák. A legtöbbrendnek külön egyenruhája van, de ezeket rendesen már nem hordják, kivéve pl. atulajdonképeni lovagrendekből alakultakét. Idegen rendjelet rendesen csak asaját uralkodó beleegyezésével lehet elfogadni és viselni. Némely rendjel, főlega katonai R., a fokozat szerint bizonyos számu s összegü nyugdíjat is biztosíttulajdonosának. Halál esetén a legtöbb rendjel visszaküldendő. Az egyazonországbeli R. egymás közti fokozata rendesen külön rendelet által vanszabályozva, melynél általánosságban meg lehet jegyezni, hogy alsóbb rangurendjel magasabb osztálya megelőzi a magasabb rangu rendjel alsóbb osztályát.Épp ugy a külföldi R.-hez való viszony is legtöbb államban rendeletileg vanszabályozva. A rendnek élén mint nagymester az uralkodó áll. A legtöbb rendnekkülön kancellárja s hivatalnoki személyzete van. Adományozni is rendesen azuralkodó adományozhat csak rendjelet, de vannak egyes kivételek, hol másoknak,p. fővezéreknek is megvan e joga, de csak bizonyos osztályokra nézve. Majdnemminden rendnek megvan a maga külön jelszava, rendjelszava, mely arendjelvényeken olvasható. A rendjeltulajdonosok, főleg a lovagok,rendvitézeknek is neveztetnek.

A RENDJELEK ÁTNÉZETE.

(Ez átnézetből ki vannak zárva mindazon katonai és polgáriérdemkeresztek és kitüntetések, melyek rendesen hosszabb szolgálat utánadományoztatnak, továbbá a hadi- és csata-érmek.

Anhalt (hercegség).

1. Medve Albert házi rend. Alapíttatott 1836 nov. 18. Négyosztályu.

2. Életmentésért adományozott érdemérem. Alapíttatott 1850dec. 4., illetve 26. Arany- és ezüstérem.

3. Tudomány és művészetek érdemérme. Alapíttatott 1875szept. 20. Egy osztályu.

Baden (nagyhercegség).

1. A hűségről nevezett házi rend. Alapította Vilmosbaden-burlachi őrgróf 1715 jun. 17. egy osztályban. Károly Frigyes badeniválasztó 1803 máj. 8. még egy osztályt csatolt hozzá, melyet az 1840 jun.17-iki rendszabályok megszüntettek. Jelenleg a rend egy osztályból áll.

2. Károly Frigyes katonai érdemrend. Alapította KárolyFrigyes badeni nagyherceg 1807 ápr. 4. Három osztályu.

3. Zähringeni I. Berthold rendjele. Alapíttatott 1877 ápr.29. Frigyes badeni nagyherceg által. Magasabb osztályát képezi a

4. Zähringeni oroszlán-rendnek, melyet Károly Lajos Frigyesbadeni nagyherceg 1812 dec. 26. alapított négy osztályban. Lipót nagyherceg1840 jun. 17. még egy osztállyal bővítette. Új alapszabályokat nyert 1866szept. 30. és 1877 ápr. 29. Jelenleg a rendjel a következő osztályokból áll: 1.Zähringeni Berthold-rend lovagjai; 2. Nagykeresztesek, I. osztályuparancsnokok, lovagok.

5. 1870-71-iki hadjárat emlékkeresztje. Alapította 1871 jun.25. Frigyes badeni nagyherceg, egy osztályban.

Bajorország (királyság).

1. Szt.-Hubertus-rend. Alapította V. Gerhard jülichbergiherceg 1444., fia Vilmos 1476. alapszabályokat adott neki. 1609. a fiágkihalván, a rend a pfalz-neuburgi ház birtokába ment át. 1708 szept. 29. JánosVilmos pfalzi választó megújította a rendet, melyet Károly Fülöp 1718 jan.31-én, Károly Tivadar 1744 ápr. 7. és 1760 jan. 30-án megerősített. NemkülönbenMiksa József választó, később bajor király 1800 márc. 30. Egy 1808 máj. 18-ikirendelet értelmében Bajorország legelső rendjele. Egy osztályu.

2. Szt. György házi rend. Alapította Miksa Emánuel bajorválasztó. Fia Károly Albert alapszabályokat adott. 1778. Károly Tivadarválasztó megerősítette a rendet. IV. Miksa József választó a bajor rendek közta második helyet jelölte ki részére. 1827 febr. 25. új alapszabályokat nyert.1741 óta egy papi osztály is van a rendhez csatolva. 1871 ápr. 17. újalapszabályokat nyert. Öt (illetve hat) fokozatu. 1889 dec. 15. Luitpoldrégensherceg egy arany emlékérmet csatolt a rendhez, melyet csak a rend tagjainyerhetnek el.

3. Miksa József katonai rend. Alapította Károly Tivadarválasztó-fejedelem 1797 jun. 8., megújította I. Miksa József király 1806 jan.1. Három osztályu.

4. Szt.-Mihály-rend. Alapította 1693. József Kelemen bajorherceg, kölni választó. I. Lajos király 1837 febr. 16. újjáalakította, 1855jun. 24. Miksa Király két új osztállyal bővítette. Öt osztályu.

5. Katonai érdemrend. Alapította II. Lajos bajor király 1866jul. 19. Öt osztályu.

6. Bajor koronarend. Alapítottat Miksa József király 1808máj. 19. négy osztályban, 1855 máj. 24 óta öt osztályu.

7. Miksa-érem tudomány és művészetekért. Egy osztályu.

8. Lajos-érem, tudomány, művészet és ipar terén szerzettérdemekért. Alapította II. Lajos 1872 aug. 15. Egy osztályu.

9. Érdemkereszt, 1870-1871-iki. Alapította II. Lajos 1870máj. 13. Egy osztályu.

10. Lajos-rend. Alapította I. Lajos király 1827 aug. 25. Egyosztályu.

11. Miksa-rend, tudomány és művészetért. Alapította I. Miksakirály 1853 nov. 28., kibővítette 1886 dec. 18. Luitpold régensherceg. Egyosztályu.

12. Életmentésért adományozott érem. Alapította Luitpoldrégensherceg 1889 febr. 27. Egy osztályu.

13. Terézia-rend. Női rendjel. Alapította Mária Teréziakirályné 1827 dec. 12. Egy osztály.

14. Szt.-Erzsébet-rend. Női rendjel. Alapította ErzsébetAuguszta választó-fejedelemné 1766. Megerősítette XIII. Kelemen pápa 1767 jan.31. Egy osztályu.

Belgium (királyság).

1. Lipót-rend. Alapította Lipót belga király 1832 jul. 11.négy osztályban, 1838 dec. 25. egy ötödik osztállyal bővült, 1839 máj. 16. arendjelvény alakja állapíttatott meg.

2. Polgári érdemrend. Alapította Lipót király 1867 jul. 21.két fokozatban: kereszt és érem, melyek elseje két, másodika három osztállyalbir.

3. Mentésért adományozott érem. Alapította egymagántársulat; 1835 jun. 24. óta állami jellege van, 1848 óta három osztályu.

Birma (királyság).

Aranynap rendje. Alapítása, valamint egyéb körülményekismeretlenek.

Bolgárország (fejedelemség).

1. Sándor-rend. Alapította Sándor fejedelem 1881 dec. 25.(voltaképen már 1878 aug. 19.). Alapszabályait 1883 márc. 24. nyerte, melyekhezképest a rend öt osztályból állott, kapcsolatban volt vele továbbá egy ezüstérdemkereszt, melyet kizárólag csak tisztek nyerhettek, s egy három osztályosérdemérem. 1888. aug. 2. (14). óta a rend hat osztályu, s kardokkal vagy azoknélkül adományoztatik.

2. Érdemrend és érdemérem, mindegyik egy osztályu.

3. Katonai vitézségi érdemrend. Alapította Sándor fejedelem1879 ápr. 17. tisztek részére négy, közlegények részére három osztályban.

4. Polgári érdemrend. Alapította Ferdinánd fejedelem 1891.Közelebbi adatok hiányzanak.

5. Tudomány és művészetek érme. Alapította Sándor fejedelem1883 márc. 24. két osztályban.

Bolivia (köztársaság).

Becsületrend vagy Bolivar-rend. Állítólagos rendjel, melyet1836. Santa Cruz elnök alapított volna. Hivatalos értesítés szerint azonban ilyrendjel Boliviában nem létezett és nem is létezik.

Braunschweig (hercegség).

1. Oroszlán-Henrik-rend. Alapította Vilmos herceg 1834 ápr.25. négy osztályban és egy két osztályos érdemkereszttel. 1870 szept. 12-ikirendelettel a rend katonai érdemekért hadi ékítménnyel adományoztatik. 1877márc. 7. a rend még egy osztállyal gyarapodott, ugy hogy jelenleg öt osztálybólés egy kétosztályos érdemkeresztből áll.

2. Mentésért adományozott érem. Alapította 1836 ápr. 25.Vilmos herceg egy osztályban.

Brazilia (előbb császárság, most köztársaság).

1. Cruzeiro-(Kereszt-) rend. Alapította I. Dom Pedro császár1820 dec. 1. négy osztályban.

2. I. Pedro-rend. Alapította I. Pedro császár 1826 ápr. 16.,fia 1842 okt. 19. alapszabályokat adott a rendnek s három osztálybaosztályozta.

3. Rózsa-rend. Alapította I. Pedro császár 1829 okt. 17. Hatosztályu.

4. Krisztus-rend.

5. Aviz-rend.

6. Szt.-Jago-rend. E három rend voltaképen portugál rend,melyeket a császári ház Portugáliából Braziliába vitt át magával. Egy 1843szept. 9-iki császári rendelet e rendeket Braziliára nézve egyszerüérdemrendeknek nyilvánította. (L. bővebben Portugália alatt.) Az 1890 márc.22-iki köztársasági alkotmány az összes rendeket megszüntette, kivéve azAviz-rendet, melynek tiszta katonai jelleget adott. A megszüntetett rendekhelyett egy 1890 jun. 6-iki rendelet egy új rendet alapított, a

7. Kolumbus-rendet öt osztályban, de az 1891 febr. 24-ikiköztársasági alkotmány 51. §-a értelmében ezen rendjel is megszüntneknyilváníttatott.

Chile (köztársaság)

Állítólag létezne egy érdemrend, melyet Perez elnökalapított egy osztályban. Hivatalos értesítések szerint azonban ez tévedésenalapszik és Chilének rendjele nincsen.

Dánia (királyság).

1. Elefántrend. Eredetileg egyesület volt, melyet I.Krisztián király 1462. alapított. Megújította és új alapszabályokkal ellátta V.Keresztély király 1693 dec. 1. Egy osztályu.

2. Danebrog-rend. Alapította III. Frigyes király 1671.Állítólag a rend már 1219. létezett. Alapszabályait a rend 1693 dec. 1. nyerteV. Keresztély királytól. 1808 jun. 28. óta a rend négy osztályból állt, melyhezmég egy ötödik, a daneborg férfiaké járult. 1842 febr. 21. VIII. Keresztély arendet három osztályba osztotta, be nem számítva az említett ötödiket. 1864márc. 21. óta a II. osztály két alosztályból áll.

3. Mentésért adományozott érem. Alapíttatott 1798 aug. 29.

Északamerikai Egyesült-Államok (köztársaság).

Mentésért adományozott érem. Két osztályu.

Franciaország (köztársaság).

1. becsület-rend (l. alább). 1870 óta öt osztályból áll.

2. Mentésért adományozott érem. Alapíttatott Mac Mahonelnöksége alatt egy osztályban.

A monárkia idejében a következő rendjelek voltakFranciaországban:

a) Szentlélek-rend. Alapította III. Henrik király 1578. egyosztályban. Tagjainak száma 100 volt.

b) Szt.-Mihály-rend. Alapította XI. Lajos király 1469 aug.1., IX. Károly 1565. a rend tagjainak számát 50-re határozta, az 1816 nov.16-iki királyi rendelet a tagok számát 100-ra tette s a rendet a tudomány ésművészetek rendének nyilvánította. Egy osztályu volt.

c) Szt.-Lajos-rend. Alapította XIV. Lajos király 1693. háromosztályban.

d) Szt.-Hubert-rend. Alapította I. Lajos Bar hercege 1416máj. 31., megerősítette 1605 nov. 4-én III. Károly, 1661 okt. 27. IV. Károly,1718 jun. 12. Lipót Lotaia és Bar hercege, végre XVI. Lajos 1786 januárban,1815. a rend újjászerveztette és 1816 ápr. 17. új alapszabályokat nyert. Egyosztályu.

e) Becsületrend. A francia rendjeleket a forradalomeltörülvén, 1802. Bonaparte javaslatára a becsületrend alapíttatott.szervezetét az 1802 jun. 3-iki rendeletben nyerte. Több ízben változtakszabályai, 1816 márc. 26. új alapszabályokat nyert s öt osztályra osztatott.1852 márc. 16. új alapszabályokat nyert, de az osztályok száma változatlanmaradt. A császárság bukása után újolag átalakuláson ment keresztül.

Görögország (királyság).

Megváltó-rend. Alapíttatott 1829 jul. 31. (aug. 12.),újjászerveztetett s alapszabályokat nyert 1834 máj. 20. (jun. 1.), egy 1848aug. 14(26)-iki törvény újolag szabályozta. Öt osztályu.

Haiti (köztársaság).

Jelenleg rendjele, amint látszik, nincsen, mióta acsászárság 1859. megszünt. A császárság idejében két rendjele volt: 1. Szt.Fausztin rendjele; 2. Becsületrend.

Hannover (királyság, 1866 óta Poroszországgal egyesítve).

1. Szt.-György-rend. Alapította 1839 ápr. 23. Ernő Ágost királyegy osztályban.

2. Guelf-rend. Alapította IV. György 1815 aug. 12-én, ErnőÁgost 1841 máj. 20. új alapszabályokat adott neki, sőt öt osztályra osztotta,1842 jun. 28. a rend négy osztályossá alakíttatott át.

3. Ernő-Ágost-rend. Alapította V. György király 1865 dec.15. öt osztályban.

4. Érdemérem. Alapította Ernő Ágost 1845 aug. 8. egyosztályban. Mindezen rendjelek a királyságnak Poroszországgal történtegyesítése óta többé nem adományoztatnak.

Havai (királyság).

1. I. Kamehameha érdemrendje. Alapíttatott 1865 ápr. 11.Három osztályu.

2. I. Kalakaua érdemrendje. Alapíttatott 1874 febr. 12.Alapszabályokat nyert 1875 szept. 28. Négy osztályu.

3. Havaii koronarend. Alapította Kalakaua király 1882 szept.12. Hét osztályu.

4. Kapiolani rend. Alapította kalakaua király 1880 aug. 30.Hét osztályu.

5. Oceania csillaga. Alapította Kalakaua király 1886 dec.16. Hét osztályu.

Hessen (volt: választó-fejedelemség).

1. Aranyoroszlán-rend. Alapította II. Frigyes hessen-casselitartománygróf egy osztályban. I. Vilmos választó-fejedelem 1848 jan. 1. arendet négy osztályuvá tette. 1851 aug. 20. I. Frigyes Vilmos választó a rendetismét egy osztályuvá tette, de a II-IV. osztályból egy új rendet aVilmos-rendet alapította. 1875. aug. 27., miután Hessen 1866 okt. 3. Poroszországgalegyesíttetett, a rend megszüntnek nyilváníttatott. 1876 jun. 6. óta a rend minthesseni nagyhercegségi rend szerepel.

2. Vilmos-rend (l az előzőt). Négy osztályu.

3. Katonai érdemrend. Alapította II. Frigyes tartománygróf1769 febr. 25. Egy osztályu.

4. Vassisak-rend. Alapította 1814 március 18. I. Vilmosválasztó három osztályban. Az egyesítés óta a három utóbbi rend többé nemadományoztatik.

Hessen (nagyhercegség)

1. Lajos-rend. Alapította I. Lajos nagyherceg 1807 aug. 25.,fia II. Lajos 1831 dec. 14. új alapszabályokat adott a rendnek. Öt osztályu.

2. Fülöp-rend. Alapította II. Lajos 1840 máj. 1. négyosztályban, 1849 máj. 1. egy ötödik osztály járult a rendhez, 1859 nov. 10. alovagkereszt két osztályra osztatott, ugy hogy a rend jelenleg hat osztályu.

3. Aranyoroszlán-rend (l. fentebb).

4. Katonai érdemkereszt. Alapította III. Lajos 1870 szept.12. Egy osztályu.

5. Katonai egészségügyi érdemkereszt. Alapította III. Lajosnagyherceg 1870 aug. 25. Egy osztályu.

6. Tudomány, művészet, ipar és földmívelésért adományozottérem. Egy osztályu.

Hohenlohe (hercegi ház)

Hohenlohei hercegi házi és phönix-rend. Alapította I. FülöpErnő hohenlohei herceg egy osztályban. 1770. I. Károly Albert herceg még egyosztállyal bővítette a rendet, melynek 1795. Lajos Lipót herceg újalapszabályokat adott. A rend jelenleg is két osztályból áll, de a második 1829óta nem adományoztatott.

Hohenzollern (hercegi ház).

Hohenzollerni hercegi házi rend. Alapították 1841 dec. 5.Frigyes Hohenzollern-Hechingen és Károly Hohonzollern-Sigmaen hercegek. 1844ápr. 8. egy új osztállyal bővült. A rend 1851 aug. 23. a porosz rendjeleksorába vétetett föl, mint ilyen alapszabályait 1852 febr. 16 nyerte. Ötosztályu. 1891 febr. 10. Lipót hohenzollerni herceg még egy osztállyalbővítette a házi rendet, s igy az hat osztályu.

Honduras (köztársaság).

Santa-Rosa-rend. Alapíttatott 1868 febr. 21., alapszabályait1868 szept. 18. nyerte. Öt osztályu.

Japán (császárság).

1. Krizantemun-rend. Alapította 1977 dec. 27. Muts-Hitocsászár. Egy osztályu.

2. Pallovnia-naprend. Alapította Muts-Hito császár 1888 jan.3. Egy osztályu.

3. Fölkelő nap rendje. Alapította Muts-Hito császár 1875ápr. 10. Nyolc osztályu.

4. Tükör-rend. Alapította Muts-Hito császár 1888 jan. 3.Nyolc osztályu.

5. Aranykánya-rend. Katonai rendjel. Alapította Muts-Hitocsászár 1890 febr. 11. Hét osztályu.

6. Korona-rend. Női érdemrend. Alapította Muts-Hito császár1888. jan. 3. öt osztályban.

7. Mentésért adományozott érem. Alapíttatott 1881 dec. 7.Egy osztályu.

8. Japáni császári vöröskeresztegyesületi rendjel.Alapíttatott 1887. Két osztályu.

9. japáni császársági emlékérem. Alapíttatott 1889 aug. 2.,az ugyanazon év febr. 11.-iki császári alkotmány emlékére. Két osztályu.

Johore (szultánság).

Johorei házi rend. Alapítási éve és a rend szabályairól aközelebbi adatok hiányoznak.

Kambodsa (királyság).

Kambodsai rendjel. Alapíttatott 1864. Öt osztályu.

Khina (császárság).

Sárkány-rend. Alapíttatott 1882 febr. 7. öt osztályban,melyek közül az I-III. egyenként három fokozattal bir.

Kongo-állam.

1. Afrikai csillagrend. Alapította II. Lipót belga király1888 dec. 30. Hat osztályu.

2. Királyi oroszlánrend. Alapította II. Lipót belga király1891 ápr. 9.; alapszabályait 1891 jul. 28. nyerte. Hat osztályu.

3. Kongo-állami szolgálati csillag. Alapította II. Lipótbelga király 1889 jan. 16. Egy osztályu.

Liberia. 1. Liberiai jótékonysági rendjel. Alapíttatott 1879jan. 13. három osztályban.

2. Lone-Star-érem. Alapszabályai nincsenek, s tulajdonképenialapítás nem is történt. Egy osztályu, az elnök adományozza.

Lippe (hercegség).

Lippei hercegi tiszteletbeli kereszt. Alapították PálFrigyes Emil Lipót lippei és Adolf György schaumburg-lippei hercegek 1869 okt.25. három osztályban. Új alapszabályokat nyert a rend 1887 okt. 23. (nov. 4.),s ekkor öt osztályba és két tiszteletbeli keresztre osztatott.

Lucca (hercegség, jelenleg megszünt).

1. Szt.-György-rend, katonai rendjel. Alapította BourbonKároly Lajos spanyol infans, luccai herceg 1833 jun. 1.; az 1841 máj. 7-ikialapszabályok szerint a rend három osztályból állott.

2. Szt.-Lajos-rend, polgári rendjel. Alapította Lajos herceg1836 dec. 22. öt osztályban. V. ö. Parma.

Luxemburg (nagyhercegség).

Vilmos németalföldi királynak 1890 nov. 23. bekövetkezetthalála után Luxemburg Adolf nagyherceg alatt külön nagyhercegséggé alakult.Rendjelei:

1. Aranyoroszlánról nevezett nassaui házi rend. AlapítottákIII. Vilmos németalföldi király és Adolf nassaui herceg 1858 jan. 29., illetvemárc. 16-án egy osztályban. 1873 márc. 13. óta négy, 1882 márc. 29. óta ötosztályból állt. Vilmos király halála után az új nagyherceg ismét egyosztályuvá alakította.

2. Nassaui hercegi, most luxemburgi nagyhersegségiNassaui-Adolf-rend. Alapította Adolf nassaui herceg. 1858 máj. 8. A rendjelenleg négy osztályból áll, kapcsolatban van vele egy ezüst érdemkereszt éskét érem.

3. Mentésért adományozott érem. Alapította Adolf nassauiherceg 1843 febr. 13. Egy osztályu.

4. Luxemburgi tölgykorona-rend. Alapította Vilmos hollandikirály, luxemburgi nagy herceg 1841 dec. 29. négy osztályban. 1858 febr. 5. ótaöt osztályu.

Malta.

Johannita-rend (l. o.).

Mecklenburg (nagyhercegség).

Vend korona-rendjel. Alapították a mecklenburg-schwerini ésmecklenburg-sterlitzi nagyhercegek 1864 máj. 12. négy osztályban. A kétnagyhercegség közös házi rendjele.

Mecklenburg-Schwerin (nagyhercegség).

1. Griff-rend. Alapította Frigyes Ferenc nagyherceg 1884szept. 15. négy osztályban.

2. Katonai érdemkereszt. Alapíttatott 1848 aug. 5. Változástszenvedett 1870 dec. 24. és 1871 máj 1. Egy osztályu.

3. Tudomány és művészetek érme. Alapította I. Frigyes Ferencnagyherceg. Alapszabályait 1859 febr. 28. nyerte. Két osztályu.

Mexiko (volt császárság).

1. Mexikói sasrend. Alapította 1865 jan. 1. Miksa mexikóicsászár. Alapszabályait ugyanazon év ápr. 10. nyerte. Hat osztályu volt.

2. Guadelupi Mi Asszonyunkról nevezett rendjel. AlapítottaIturbide császár, új alapszabályait 1853 nov. 11. nyerte. Öt osztályu volt.

3. San-Carlos-rend. Alapította 1865 ápr. 10. Miksa császár.Női rendjel volt, két osztályu.

Modena (hercegség, 1860 márc. 18. óta Szárdiniával, későbbOlaszországgal egyesítve).

Estei sasrend. Alapította V. Ferenc herceg 1855 dec. 27.három osztályban.

Monaco (fejedelemség).

Szt.-Károly-rend. Alapította III. Károly fejedelem 1858márc. 15., új alapszabályokat nyert 1863 jan. 16. Öt osztályu.

Montenegro (fejedelemség).

Csernagorai függetlenségi rendjel. Alapította I. Danilofejedelem 1855. három osztályban.

Nagybritannia.

a) Királyság: 1. Térdszalagrend. Alapította III. Eduárdangol király 1350 jan. 19. VIII. Henrik 1522 ápr. 21. új alapszabályokat adotta rendnek. Egy osztályu.

2. Bath-rend. Alapította II. Rikárd v. IV. Henrik király,újjáalkotta I. György 1725 máj. 18. az 1815 jan. 2-iki új alapszabályok szerinta rend három osztályu. Alapszabályai több ízben változtak, legutoljára 1886máj. 19.

3. Bogáncs-rend. Állítólag Achaeus skót király alapította,VII. Jakab 1687 máj. 28. felújította, alapszabályai utoljára 1833 aug. 14.változtak. Egy osztályu.

4. Szt.-Patrick-rend. Alapította III. György király 1783febr. 5. Egy osztályu.

5. Szt.-Mihály- és György-rend. Alapította III. Györgykirály 1807 ápr. 27., alapszabályait 1818 aug. 12. nyerte, utoljára változtak1887 márc. 19. Három osztályu.

b) Indiai császárság: 1. Indiai csillagrend. AlapítottaViktoria királynő 1861 febr. 23. Három osztályu.

2. Indiai császárság rendjele. Alapította Viktoria királynő1878 jan. 1. Alapszabályait 1886 aug. 2. nyerte, melyek 1887 jun. 1. változtak.Három osztályu.

3. Katonai érdemrend. Alapította Viktoria királynő 1886szept. 6. Egy osztályu.

4. Viktoria-kereszt. Alapította Viktoria királynő 1856 jan.29. Egy osztályu.

5. Albert-érem. Alapíttatott 1866 máj. 7-én; 1877 ápr. 17.óta két osztályból áll, mindegyik két alosztállyal.

Női rendjelek:

1. Viktoria- és Albert-rendjel. Alapíttatott 1862 febr. 10.;1880 márc. 15. óta négy osztályu.

2. Indiai császári koronarend. Alapította Viktoria királynő1877 dec. 31. Egy osztályu.

3. Vöröskereszt-rend. Alapíttatott 1883 ápr. 23-án. Egyosztályu.

Emlékérem. Alapította Viktoria királynő 1887 jun. 21.ötvenéves uralkodásának emlékére három osztályban.

Németalföld (királyság).

1. Vilmos-rend. Katonai rendjel, melyet Vilmos királyalapított 1815 ápr. 30. Négy osztályu.

2. Németalföldi oroszlánrend. Alapította 1818 szept. 29.Három osztályu.

3. Német lovagrend (l. o.). Újraszerveztetett 1815. aug. 8.Három fokozatu.

4. Mentési érem. Alapíttatott 1855 szept. 22.

5. Orania-nassaui érdemrend. Alapíttatott 1892 ápr. 4. Ötosztályu, kapcsolatban egy tiszteletbeli éremmel.

Nicaragua (köztársaság).

San-Juan-máskép Grey-Town-rend. Alapíttatott 1857 máj. 1.Három osztályu.

Olaszország (királyság).

1. Annunziata-rend. Alapította VI. Amadeus szavójai gróf1360 és 1363 között, alapszabályait 1409 máj. 30. és 1434 febr. 13. nyerteVIII. Amadeus szavójai hercegtől. 1518 szept. 11. II. Károly hercegmegváltoztatta az alapszabályokat, melyek utoljára 1840 márc. 15. változtak.Egy osztályu.

2. Szt.-Móric- és Lázár-rend. Alapította Viktor Emánuelkirály 1816 dec. 27. Mai alapszabályait 1857 febr. 11. nyerte. A rend jelenlegkét fokozatból, a II. fokozat öt osztályból áll.

3. Szavójai katonai érdemrend. Alapította Viktor Emánuelkirály 1845 aug. 14. Alapszabályait 1855 szept. 28. és 1857 márc. 28. nyerte.Öt osztályu. 4. szavójai polgári érdemrend. Alapította Károly Albert szárdkirály 1831 okt. 29. Egy osztályu.

5. Olasz koronarend. Alapította II. Viktor Emánuel király1868 febr. 20. Öt osztályu.

6. Mentési érem. Alapította II. Viktor Emánuel király 1860ápr. 15. Két osztályu.

Oldenburg (nagyhercegség).

1. Péter-Frigyes-Lajos-érem. Alapította Pál Frigyes Ágost1838 nov. 27. Két fokozata van, mindegyik négy osztályból áll.

2. Érdemérem. Alapíttatott 1848 jan. 17. Egy osztályu.

3. Érdemkereszt, katonai. Alapította Péter nagyherceg 1871jun. 12. Egy osztályu.

4. Érdemrend, színészek részére. Közelebbi adatokhiányoznak.

Oroszország (császárság).

1. Szt.-András-rend (l. o.). Alapította Péter Alexejevicscár 1698 nov. 30. (de. 11.). Alapszabályait 1720. nyerte. Egy osztályu.

2. Katalin-rend. Női rendjel. Alapította Nagy Péter cár 1714nov. 24. Alapszabályait már 1713. nyerte, 1797 ápr. 5. új alapszabályokatnyert. Két osztályu.

3. Alexander Njevszkij-rend (l. o.). Alapította I. Katalincárnő 1725 máj. 21. Egy osztályu.

4. Fehér sas-rend (l. o.). Alapította II. Ágost lengyel király1713-ban. 1831 dec. 25. óta orosz császári rend. Egy osztályu.

5. Szt.-György-rend. Katonai rend. Alapította II. Katalincárnő 1769 nov. 25. (dec. 7.) négy osztályban. 1807 óta öt osztályu.

6. Vladimir-rend. Alapította II. Katalin cárnő 1782 szept.22. (okt. 4.); új alapszabályokat nyert 1801 dec. 12. (24.). Négy osztályu.

7. Szt.-Anna-rend. Alapította Károly FrigyesHolstein-Gottorp hercege 1735 febr. 14. Pál cár 1797 ápr. 5. a rendjelet azorosz rendek közé vette fel. Három osztályu volt, 1835 óta négy osztályu,kapcsolatos vele egy érdemkereszt.

8. Szaniszló-rend. Alapította Poniatowsky Szaniszló Ágostlengyel király 1765 máj. 7. Sándor orosz cár 1815 dec. 1. az orosz rendek közéátvette, négy osztályban. 1831 nov. 29. óta három osztályu.

9. Vöröskereszt-rend. Alapíttatott 1878 nov. 11. (23.). Kétosztályu, csak nők nyerhetik.

10. Johannita-rend (l. o.).

Osztrák-magyar monárkia.

1. Aranygyapjas-rend (l. o.).

2. Mária-Terézia-lovagrend (l. o.).

3. Szent-István-rend. Alapította 1764 máj 5. Mária Terézia királynőkiváló érdemek jutalmazására. Az 1764 máj. 6. kelt alapszabályzat a rendtagjainak számát 100-ban határozta meg három osztályban, u. m. 20nagykeresztes, 30 parancsnok, 50 kiskeresztes, mely számba azonban az egyházitagok befoglalva nincsenek. A nagy keresztet csak olyanok nyerhetik, kiknegyedíziglen ősiséget tudnak kimutatni. Azonban kivételes esetekben eszabályoktól eltekinthetnek; hasonló szabály áll fenn a parancsnoki keresztrenézve is, mig a kiskeresztet általában nemesek nyerhetik, jóllehet újabb időbenpolgári származásuak is nyerik ez utóbbit. A nagykereszt tulajdonosai a belsőtitkos tanácsosi címre tarthatnak igényt, a parancsnoki kereszttel a grófi v.bárói, a kiskereszttel a bárói rangot kérelmezheti a tulajdonos, 1884 jul. 18.óta azonban e rangemelés fel van függesztve. A rend ünnepe aug. 20. van,nagymestere az uralkodó. Jelvénye mind a három osztálynál egyforma, csaknagyságban különböző: aranyszegélyü, sötétzöld zománcos kereszt, formája mint aMárai-Terézia-rendé, fölötte a magyar királyi korona. A kereszt középpajzsakerek, vörös zománcos, benne koronás zöld hármas halmon a fehér kettős kereszt,jobbról (Maria) T(eresia) aranyban. A középpaizsot aranyszegélyü karikagyűrüfogja körül, benne Publicum Meritorum Praemium. Hátlapján tölgykoszoru, ezenbelül fehér alapon (Sanc)to St(ephano) R(eg)i Ap(ostolico) arany betük.Szalagja sötétzöld, biborvörös középcsíkkal, szélessége az I. osztálynál 10cm., a II-iknál 5, a III-iknál 3,75 cm. A jelvényt az I. osztály jobb vállán átbaloldalon, a II. nyakban, a III. gomblyukban hordja. Az egyházi rendünagykeresztesek a jelvényt nyakukban hordják. Csillaga ezüstből való,gyémántozott, rajta fehér, zöld tölgykoszoruval ékített karikagyűrü, ezen belülvörös alapon a kereszten leirt hármas halom, kereszt és betük. Anagykeresztesek ünnepélyes alkalommal a jelvényt arany nyakláncon viselik, melyváltakozva a következő tagokból áll: S S (Sanctus Stephanus), M T (MariaTeresia) és a magyar korona, az első monogramm 13, a második 12, a korona 25-szörfordul elő a láncban, melynek középtagja, melyen a jelvény függ, repülő aranypacsirta, körülötte Stringit Amore feliratu szalag, melyet lombdíszítmény veszkörül. A rend jelvényeit a nagymesteren és trónörökösön kivül a többi rendtagokcsak külön engedély mellett ékíthetik drágakövekkel. A rendnek külön öltözetevan, vörös bársonyruha, zöld bársonymente, karmazsinvörös tafotával bélelve éshermelinnel szegélyezve. Kalapja vörös bársony, forgója vörös-zöldrezománcolva, kócsagtollal ékítve. Az I. osztály kalapjára és mentéjéretölgylombok, a II. és III. osztályéra két, egy széles és egy keskeny, szél vanhimezve.

4. Lipót-rend (l. o.).

5. Vaskorona-rend. Alapította II. Ferenc császár 1816 febr.12. Három osztályu.

6. Ferenc-József-rend (l. o.).

7. Erzsébet-Terézia-rend (l. o.)

8. Papi érdemkereszt (l. o.).

9. Pro litteris et artibus érem, l. Literis et artibus.

10. Csillagkeresztes rend. Női rendjel. Alapította Eleonoracsászárnő 1668 szept. 18. Egy osztályu.

11. Német lovagrend (l. o.).

12. Johannita-rend (l. o.).

Pápai szentszék.

1. Krisztus-rend (l. o.). Alapíttatott 1319. Egy osztályu.

2. Szerecsen-rend. Alapította VII. Pius pápa 1806 szept. 23.A st.-luccai festőiskola elnökének jelvénye.

3. Gergely-rend. Alapította XVI. Gergely pápa 1831 szept.1.: alapszabályokat nyert 1834 máj. 30-án. Négy osztályu.

4. Sylveszter-rend. Alapította IV. Pius pápa 1559 körül.XVI. Gergely 1841 okt. 31. új alapszabályokat adott neki. Két osztályu.

5. Lateráni Szt.-János-rend. Alapította IV. Pius pápa 1560.Egy osztályu.

6. Pius-rend. Alapította IX. Pius pápa 1847 jun. 17. Kétosztályu.

7. Szt. Cecilia rendje. Alapította IX. Pius pápa 1847 jun.17. A pápai zeneakadémia tisztviselőinek jelvénye. - Részben a pápai rendjelekközé tartozik:

8. A jeruzsálemi szent sír rendje, melyet VI. Sándor pápa1469. alapított. Utoljára alapszabályokat IX. Piustól nyert 1868 jan. 24. Háromosztályu.

Parma (volt hercegség, 1863 márc. 28. óta az olaszkirálysággal egyesítve).

1. Konstantin-rend. Alapította Konstantin császár. Utoljára1815-16. szerveztetett. Négy osztályu volt.

2. Szent-Lajos-rend, l. Lucca. Öt osztályu volt.

Persia.

1. Ali-rendjel. Alapítása ismeretlen. egyedül a sah viseli.

2. Nap- és oroszlán-rend. Alapította Feth-Ali sah 1808. Ötosztályu.

3. Nesane-Affab. Női rendjel. Alapította Naszr-Eddin sah1873. Egy osztályu.

4. tudomány és művészetek érme. Alapíttatott 1851. Négyosztályu.

Poroszország.

1. Fekete-sas-rend. Alapította I. Frigyes király 1701 jan.17. Egy osztályu.

2. Pour le mérite rendjel. a) Katonai osztály. Alapíttatott 1667május havában. 1810 jan. 18. óta tisztán katonai rendjel. Két osztályu. b)Polgári osztály. Alapította IV. Frigyes Vilmos 1842 máj. 31. Egy osztályu.

3. Vörös-sas-rend. Alapíttatott 1705., illetve 1712. Négyosztályu.

4. Korona-rend. Alapította I. Vilmos király 1861 okt. 18.Négy osztályu.

5. Hohenzollerni házi rend, l. Hohenzollern. A poroszrendjelek közé 1851 jan. 16. vétetett. föl. Két fokozat, mindegyik háromosztállyal.

6. Mentési érem. Alapította III. Frigyes Vilmos 1833 aug.16. Egy osztályu.

7. Johannita-rend (l. o.).

8. Hattyu-rend. Alapította II. Frigyes brendenburgi őrgróf1440 szept. 29. Megújította IV. Frigyes Vilmos 1843 dec. 24. Egy osztályu.

9. Vaskereszt. Alapította III. Frigyes Vilmos 1813 márc. 10.Megújította I. Vilmos király 1870 jul. 19. Két osztályu.

10. Lujza-rend. Női rend. Alapította III. Frigyes Vilmos1814 aug. 3. Megújíttatott 1865 okt. 30-án. Két osztályu.

11. Érdemkereszt nők részére. Alapította I. Vilmos császár1871 márc. 22. Egy osztályu.

12. II. Vilmos császár 1896. a német császárság 25 évesfennállása alkalmából egy új rendjelet alapított. Közelebbi adatok méghiányzanak.

Portugália (királyság).

1. Krisztus-rend. Alapíttatott 1317., illetve 1319-ben.1789. újjászerveztetett. Három osztályu.

2. Aviz-rend. Alapíttatott 1144. Újjászerveztetett. Háromosztályu.

3. S.-Thiago-rend. Alapíttatott 1290-ben. 1862 okt. 31.újjászerveztetett. Öt osztályu.

4. Torony- és kard-rend. Alapította V. Alfonz király 1459.Újjászerveztetett 1832 jul. 28. Öt osztályu.

5. Mi Asszonyunkról címzett villa-viçosai rend. AlapítottaVI. János király 1819 szept. 10. Négy osztályu.

6. Izabella-rend. Női rendjel. Alapította VI. János 1801nov. 4. Alapszabályait 1804 április 25. nyerte. Egy osztályu.

Reuss (hercegség).

a) Idősebb ág.

Polgári tiszteletkereszt. Alapította XX. Henrik herceg 1858szept. 15. Két osztályu.

b) Ifjabb ág.

1. Polgári tiszteletkereszt. Alapította LXVII. Henrik herceg1857 okt. 20. Alapszabályait 1858 jan. 1. nyerte. Két osztályu.

2. Tiszteletkereszt. Alapította XIV. Henrik herceg 1869 máj.24. Új alapszabályokat nyert 1885 máj. 23. Két osztályu.

Románia (királyság).

1. Román korona-rend. Alapította Károly király 1881 márc.14. Öt osztályu.

2. Román csillag-rend. Alapíttatott 1877 máj. 10. (22.).Változáson ment át 1880. ápr. 17. (29). Öt osztályu.

3. Bene merenti érem. Tudomány és művészetekért. AlapítottaKároly király 1876. Két osztályu.

4. Emlékkereszt nők részére. Alapíttatott 1877-78. Egyosztályu.

San-Marino (köztársaság).

San-marinói lovagrend. Alapíttatott 1860 márc. 15-én ötosztályban.

Schaumburg-Lippe (hercegség).

Schaumburg-lippei házi rend. Alapíttatott 1869 okt. 25.,alapszabályait 1890 szept. 18-án nyerte. Négy osztályu.

Schwarzburg (fejedelemségek).

1. Tiszteletkereszt. Alapíttatott 1853 máj. 20. bővült 1857máj. 28. Négy osztályu.

2. Mentési érem. Tulajdonképeni szervezet nélkül. Egyosztályu.

Spanyolország (királyság).

1. Aranygyapjas-rend (l. o.).

2. Maltai rend, l. Johannita-rend.

3. San-Fernando-rend. Katonai rendjel. Alapíttatott 1811aug. 31. Új alapszabályokat nyert 1862 máj. 18. Öt osztályu.

4. Szent-Jakab-rend. Már 1030 körül létezett, megerősítetteVI. Hadrián pápa 1522 máj. 12-én. Három osztályu.

5. Alcantara-rend. Alapíttatott 1156. Egy oszt.

6. Calatrava-rend. Alapíttatott 1158. Utoljára szervezte VI.Hadrián pápa 1523. Egy osztályu.

7. Montesat-rend. Alapította II. Jakab király 1319. Egyosztályu.

8. Hermenegildo-rend. Katonai rendjel. Alapította VII.Ferdinánd király 1814 nov. 28. Három osztályu.

9. Katolikus-Izabella-rendjel. Alapította VII. Ferdinánd király1815 márc. 24. Három osztályu.

10. III. Károly rendje. Alapította III. Károly király 1771szept. 19. Újra megerősítette és szervezte XII. Alfonz 1785 jan. 7. Négyosztályu.

11. Katonai érdemkereszt. Alapíttatott 1864 aug. 3. Négyosztályu.

12. Tengerészeti érdemrend. Alapíttatott 1866 aug. 3. Négyosztályu.

13. Mária Viktoria polgári érdemrend. Alapította ViktorAmadeus király 1871 jul. 7. Három osztályu.

14. Jótékonysági rend. Alapította Izabella királynő 1856máj. 17. Három osztályu.

15. De la caridad rend. Alapította Don Carlos trónkövetelő1874. Egy osztályu volt. Nem tartozik a szorosan vett spanyol rendjelek közé sviselése Spanyolországban nincs megengedve.

16. Mária-Lujza-rendjel. Alapította 1792 ápr. 21-én IV.Károly király. Női rendjel. Megújíttatott 1816 okt. 25. Egy osztályu.

Svéd-Norvégország (királyság).

1. Seraphin-rend. Alapította állítólag I. Magnus 1260. v.1285. Újra szerveztetett 1814-ben XIII. Károly által. Egy osztályu.

2. Kard-rend. Alapította I. Wasa Gusztáv király 1522.Utoljára szerveztetett 1889 nov. 25. Öt osztályu.

3. Északi-csillag-rend. Alapíttatott 1748 ápr. 28-án. A rend1844 okt. 14. óta három osztályu.

4. Wasa-rend. Alapította III. Gusztáv király 1772 máj. 26.Alapszabályokat nyert 1798 nov. 26-án. Három osztályu.

5. XIII. Károly rendje. Alapíttatott 1811 máj. 27. aszabakőmivesek részére. Egy osztályu.

6. Olaf-rend. Alapította Oszkár király 1847 aug. 21. Ötosztályu.

Szász-Altenburg (hercegség).

Tudomány és művészet érme. Alapította Ernő herceg 1874 dec.30. Két osztályu.

Szász-Altenburg, Koburg, Gothas, Meiningen (hercegségek).

Szász-Ernesztin házi rend. Alapíttatott 1833 dec. 25. mint anevezett hercegségek közös házi rendje. Öt osztályu.

Szász-Koburg-Gotha (hercegség).

1. Érdemkereszt és érem, tudomány és művészetért.Alapíttatott 1835 jan. 30., illetve 1860 ápr. 18. Két osztályu.

2. Női érdemérem. Alapította II. Ernő herceg 1869 jan. 27.Egy osztályu.

Szász-Meiningen (hercegség).

Tudomány és művészet érdemkeresztje és érme. AlapítottaGyörgy herceg 1874 jul. 23. Két osztályu.

Szászország (királyság).

1. Rutakorona-rend. Alapította Frigyes Ágost király 1807jul. 20. Egy osztályu.

2. Szent-Henrik-rend. Katonai rendjel. Alapíttatott 1736okt. 7. III. Ágost lengyel király, szász választó által. Alapszabályait a rend1829 dec. 23-án nyerte. Négy osztályu.

3. Polgári érdemkereszt. Alapította Frigyes Ágost király1815 jun. 7. Alapszabályai 1849 szept. 24. változtak. 1876 jan. 31. óta hatosztályu érdeméremmel.

4. Albrecht-rend. Alapította 1850 dec. 31. Frigyes Ágostkirály. 1890 jun. 11. óta hét osztályu.

5. Mentési érem. Alapíttatott 1831 május 18. Három osztályu.

6. Szidonia-rend. Női rendjel. Alapította János király 1871márc. 14. Egy osztályu.

7. Emlékkereszt. Alapította János király 1871 márc. 6. Egyosztályu.

8. Karola-érem. Alapította Albert király 1892 szept. 17.Három osztályu.

Szász-Weimar (nagyhercegség).

1. Fehér-sólyom-rend. Alapította Ernő Ágost herceg,megújíttatott 1815 okt. 18. A rend 1840 febr. 16. óta négy osztályu.

2. Tiszteletkereszt. Alapította Károly Sándor nagyherceg1871 jul. 19. Egy osztályu.

3. Tudomány és művészetek érme. Egy osztályu.

Szerbia (királyság).

1. Szent-Lázár-rend. Csak a király viseli.

2. Fehér-sas-rend. Alapíttatott 1882 febr. 22. Öt osztályu.

3. Takova-rend. Alapíttatott 1865 máj. 22-én. 1878 febr. 15.(27) óta öt osztályu.

4. Szent-Száva-rend. Alapíttatott 1883 jan. 23. Öt osztályu.

5. Emlékérem a királyság proklamációja alkalmából, 1883 jan.23. alapítva. Egy osztályu.

6. Natália-érem. Alapította Milán király 1886 febr. 22.(márc. 6.). Női rendjel. Egy osztályu.

Szicilia (volt királyság, ma Olaszországgal egyesítve).

1. Ferdinánd-rend. Alapította IV. Ferdinánd király 1800 ápr.1. Öt osztályu volt.

2. Szent-Januárius-rend. Alapította Károly király 1738 jul.6. Helyreállíttatott 1814. Egy osztályu volt.

3. Konstantin-rend. (l. o.).

4. Szent-György-rend. katonai rendjel. Alapította 1808 febr.24. Napoleon József. Újjáalakította I. Ferdinánd 1819 jan. 1. Hat osztályuvolt.

5. I. Ferenc rendje. Alapította I. Ferenc 1829 szept. 28.Nyolc osztályu volt.

6. Mindkét Szicilia rendjele. Alapította Napoleon József.Három osztályu volt.

Sziám (királyság).

1. Szent-rend. Alapíttatott 1869 dec. 29., ill. 1873. Egyosztályu.

2. Maha-Chakrki-rend. Alapította Chulalogkorn király 1884szept. 21. Két osztályu.

3. Családi rend. Alapította az előbbeni 1873 nov. 16. Háromosztályu.

4. Fehér-elefánt-rend. Alapíttatott 1861. Öt osztályu.

5. Sziámi korona-rend. Alapíttatott 1869 dec. 29-én. Ötosztályu.

6. Tudomány és művészetek érme. Alapíttatott 1887 szept. 19.Két osztályu.

7. Dush-Mala-érem. Alapíttatott 1882. Két osztályu.

Toscana (volt nagyhercegség, 1860 óta Olaszországgalegyesítve).

1. Szent-István-rend. Alapította Medici Cosimo nagyherceg1554 aug. 2. Megújította III. Ferdinánd nagyherceg 1817 dec. 22. Négy osztályuvolt.

2. Szent-József-rend. Alapíttatott 1514., megszünt 1860.Három osztályu volt.

3. Fehér-kereszt-rend. Alapította III. Ferdinánd nagyherceg1814. Egy osztályu volt.

4. Katonai érdemkereszt. Alapította II. Lipót nagyherceg1853 dec. 19. Három osztályu volt

Törökország (császárság).

1. Nisán-Imtiaz-rend. Alapította Abdul Hamid szultán 1879szept. 21. Egy osztályu, két éremmel.

2. Nisán-el-Iftikhar. Alapította II. Mahmud szultán 1831aug. 19. Egy osztályu.

3. Oszmanje-rend. Alapíttatott 1862 jan. 4-én. 1867 óta négyosztályu.

4. Medsidje-rend. Alapíttatott 1851 aug. Öt osztályu.

5. Nisáni-Sefkat-rend. Női rendjel. Alapította Abdul-Hamidszultán 1878. Három osztályu.

Tunisz (királyság).

1. Husseinite-rend. Alapította Szádi Ahmed bej, szultán. Egyosztályu.

2. Ahed-el-Aman-rend. Alapíttatott 1859., ill. 1874. Kétosztályu.

3. Nisán-el-Iftikhar-rend. Alapította Szádi Ahmed bej,szultán. Hat osztályu.

Venezuela (köztársaság).

1. Bolivar rendje. Alapíttatott 1854 márc. 11.Újjászerveztetett 1881 ápr. 6. Öt osztályu.

2. Érdemrend. Alapította Paez elnök 1861 aug. 29. Egyosztályu. Alkalmasint már megszünt.

Vesztfália (volt királyság).

Vesztfáli korona-rend. Alapította Napoleon Jeromos király1809 dec. 25. Három osztályu.

Waldeck (fejedelemség).

polgári érdemrend. Alapíttatott 1871., illetve 1878. Háromosztályu.

Württemberg.

1. Korona-rend. Alapította Frigyes Károly herceg 1702.utoljára szerveztetett 1892. aug. 11. Öt osztályu.

2. Frigyes-rend. Alapította I. Vilmos király 1830 jan. 1.Alapszabályokat nyert 1856 jan. 3. Négy osztályu.

3. Katonai érdemkereszt. Alapította Károly Jenő herceg 1759febr. 11. újjászerveztetett 1818 szeptember 23. Három osztályu.

4. Olga-rend. Alapította Károly király 1871 jun. 27. Egyosztályu.

5. Károly-Olga-érem. Alapította Olga királynő 1889 jun. 16.Két osztályu.

Megszüntek már a következő württembergi rendjelek: 1.Aranysas-rend. Egy osztályu volt. 2. Az 1818 előtti katonai érdemkereszt. Egyosztályu volt. 3. Polgári érdemkereszt. Alapította Frigyes király 1806. nov.6., 1818 szept. 23. a korona-rendbe olvadt be. Egy osztályu volt.

Zanzibár (szultánság).

Sugárzó-csillag-rend. Alapította Bargasz ben Szaid szultán1875 szept. 22. Két osztályu, a második négy fokozattal.

A MAGYAR SZABADSÁGHARC RENDJELEI.

Bem-féle III-ad osztályu rendjel.

Görgey-féle III-ad osztályu rendjel.

Kossuth-féle III-ad osztályu rendjel.

Perczel-féle III-ad osztályu rendjel.

GörgeyI-ső osztályu rendjele.

Klapka-féle III-ad osztályu rendjel.

II-od osztályu katonai érdemrend.

Első nyomára 1848 aug. 1. akadunk. Mészáros Lázárhadügyminiszter a pesti Hirlap 122-ik számában hős kitartásra buzdítja akatonaságot, tudatván velük, hogy akik «magukat kitüntetik, a haza egy magyarjellel fogja díszesíteni». Az érdemrend ügye ez időtől kezdve dec. 20-ig aludt.A dec. 20-iki ülésen Kossuth Lajos bejelentette, hogy a magyar kormány azérdemrendek ügy iránt intézkedett. 1849 márc. 2. a kormány intézkedett egykatonai érdemrend készítése iránt, de mivel azok kiállítása hosszabb időtigényel, addig, mig elkészülnének, ideiglenesen ezek helyett egyszerüérdemjelek fognak kiosztani három osztályban. Az első rendü áll: 1. Egysugarakkal körített ezüst csillagból, melynek közepét arany babérkoszoru s amagyar kettős kereszt, szintén aranyból, ékesíti. 2. A második osztályuideiglenes pótdíszjele egy ezüst babérkoszoru, mely mint csak égőpiros szalagravan alkalmazva, s a babérkoszoru közepében magyar kettős kereszt van helyezvetiszta aranyból; égőpiros szalagon a mell bal részén viselik. 3. A harmadikosztályu szintén ugy van ékesítve, mint az előbbeni, azzal a különbséggel, hogyezen díszjelnél a babérkoszoru kisebb, s az aranyból készített kettős keresztelmarad. Ezt is égőpiros szalagon, a mell bal részén viselik. A Közlöny 49-ik számaközli, hogy Kiss Ernő és Vetter Antal altábornagyok, Görgey, Bem, Damjanich,Perczel Mór tábornokok és Guyon Rikárd ezredes, az «országgyülés általválasztott honvédelmi bizottmány által» a katonai érdemjelek másodikosztályával díszíttettek fel. A Kolozsvárt megjelent Honvéd 1849. évi 87-ikszáma közli, hogy Bem József a katonai érdemrendjelek első osztályávaldíszíttetett fel, Bem. a képviselőház által reá ruházott jognál fogva, miutánkezeinél másodosztályu érdemrend nem volt 1849 ápr. 8-iki kelettel akövetkezőket tüntette ki harmad osztályu érdemjellel. Ezredesek: Czecz János,Bethlen Gergely gróf, Kemény Farkas báró, Bánffy János báró, Teleki Sándorgróf, Tóth Ágoston, Kiss Sándor, Gáll Sándor. Alezredesek: Forró Elek, MeszénaFerenc báró, Pereczi Péter, Károlyi Miksa, Ihász Dániel, Beke József, SzabóNándor, Inczédy Samu. Őrnagyok: Papp Vilmos, Bethlen Olivér gróf, Dobay József,Müller József, Kabos, Horváth Ignác, Makrai László, Juhász Albert, Keller,Jeszenszky, Kálnoky Sándor, Kiss István, Tranguss, Simonyi Simon. Törzsorvos:Zarziczky Dénes. Századosok: Jékei Lajos, Székely Lajos, Szalbeck Lajos,Szalbeck György, Petőfi Sándor. Főhadnagyok: Lukevics József, Zeyk Domokos,Nagy István. Alhadnagyok: Egyed József, Esterházy Kálmán. Káplárok: SimonAndrás, Bege Mihály, Koncz Elek. Alkáplárok: Mincsor Antal, Pál Gergely,Szalánczy Domokos, Gál Albert. Közvitézek: Budai Mihály, Kiss Barnabás, KonczAntal, Czimbalmos Máté és Deres István. A Közlöny 1849 ápr. 11-iki száma közli:Kiss Pál és Leiningen Károly ezredesek Czillich Ede és Földváry alezredesek aharmad osztályu érdemrendet kapták. Budavár bevétele után a magyar kormányGörgey Arthurnak is megküldte az első osztályu érdemrendet. Görgey azonban aztnem fogadta el. A Görgeynek szán rendjel jelenleg a nemzeti muzeum birtokábanvan. Bem első osztályu érdemjele pedig, melyet a török kormány, a lengyel hőshalála után Kossuth Lajosnak küldött meg, a székely muzeum tulajdona.Megemlítendő, hogy a harmad osztályu rendjel nem volt egységes, mert a vezérek magukkészítették. Ez az oka, hogy a nemzeti muzeumban a harmad osztályu érdemrendötféle különböző változatban található. Készíttetett a kormány, Görgey, Bem,Klapka és Perczel. Nagyságuk majdnem egyenlő, de a kivitel egyszerübb vagydíszesebb. Van azonban még egy érdemrend, melyről meg kell emlékeznünk; eztKossuth Lajos készíttette Olaszországban azon olasz légionariusok részére, kikegyúttal 1848-49. magyar honvédek is voltak. E rendjel történetét Kossuth LajosIrataim 3. kötetének 732-ik lapján leirja. Az érdemrend hátlapján Magyarországcímere van, s alatta e szavak: «Függetlenségi harc MDCCCXLVIII-IX.» koszoruvalkörítve. Az előlapon szintén koszoruban e felirás: »Hű honvédjeinek a magyarnemzet». Ebből az éremből a nemzeti muzeumban sincsen. A Hantaller-félegyüjteményben van egy példány s ugyancsak ott van az éremnyomó is. .

Forrás: Pallas Nagylexikon

KapcsolódásMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is