Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
rendőrség constabular...
rendőrség police
rendőrség police forc...
rendőrségi ... police form...
rendőrségi ... beagle
rendőrségi ... flying squa...
rendőrségi ... police loud...
rendőrségi ... police loud...
rendőrségi ... fixer
rendőrségi ... flying colu...
rendőrségi ... police offi...

Magyar Magyar Német Német
rendőrség Polizei (e)...
rendőrség Wachmannsch...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Rendőrség

megkülönböztetünk állami és helyi R.-et. Ez utóbbi a községitűz- és köz-R.-et, rendezett tanácsu városokban a helyi igények szerint apiaci, mezei, hegyi, vásári, építészeti és közegészségi R.-et foglalja magában.Nálunk tulajdonképi helyi R. csakis a városokban van. Célja és feladata aközrend és közbiztonság fentartása saját területén. E cél elérésére és akitűzött feladat teljesítésére szolgálnak a városi szabályrendeletek alapjánkeletkezett szervezetek, melyek nagyobb részt az 1881. XXI. t.-c.-nekmegfelelően átalakultak. - Állami R. nálunk csak a székes fővárosban van Élén a főkapitány áll, kinek hatósága alá tartoznak akerületi kapitányságok, melyek a közigazgatási kerületek felosztása szerintvannak elhelyezve, ugy hogy minden közigazgatási kerületben egy kerületikapitány működik. Minden kerületi kapitány saját területére vonatkozólag elsősorban felelős, hogy a vonatkozó törvények, kormányrendeletek, fővárosiszabályrendeletek, végre a főkapitányi rendelkezések a legpontosabbanmegtartassanak, a törvényszegők és kihágók ellen pedig a törvényszerü megtorlásalkalmaztassék. Minden nevezetesebb eseményről a főkapitányságot azonnalértesíteni és a közrendészet terén saját kerületükben mutatkozó hiányokra afőkapitánynak figyelmét felhivni kötelesek. A főfelügyelő a főparancsnok helyettese és egyúttal a tartalék, valamint a fogházi és toloncházi őrségfelügyelője. Mint a főparancsnok helyettese, a főfelügyelő a főparancsnokszabadsága, betegsége vagy egyéb akadályoztatása esetén, a főkapitány különmegbizása alapján, a főparancsnok összes teendőit végezni jogosítva éskötelezve van. Továbbá kötelessége a főfelügyelőnek az egész őrség illetményeita pénztárból felvenni, a többi osztályparancsnokok között kiosztani és atartalékosztály, a fogházi és toloncházi őrség, a beteg és szabadságoltrendőröknek kifizetni. A lovas felügyelő a lovasosztály parancsnoka s mintilyen, közvetlenül a főparancsnoknak van alárendelve; őt a lovasosztályra nézveaz osztályparancsnok hatásköre illeti. Hatásköréhez tartozik különösen: atűztartalékok kirendelése és készenlétben tartása; a felügyelet azistállórendre, a takarmány-, abrak- és alomkezelésre; a lóállománynyilvántartása és gondozása; felügyelet az állatorvos működésére. A kerületifelügyelők a kerületi laktanyákban és őrszobákban elhelyezett őrségekosztályparancsnokai s egyszersmind a kapitányságok végrehajtó közegei akülrendészet terén. A külrendészeti szolgálat tekintetében a kerületifelügyelők ugy saját, mint alárendeltjeik megfigyeléséről és észleleteirőlegyrészt a kerületi kapitányoknak jelentést tenni, másrészt a kerületikapitányságoknak a külrendészetre vonatkozó intézkedéseit végrehajtani ésfoganatosítani tartoznak. A kerületi felügyelők naponkint az ellenőrökjelentéseinek átvétele után a kerületben előforduló eseményekről az őrszemek ésőrjáratok által tett jelentéseket átnézik, a hibásan szerkesztetteket pótlásvégett visszaadják, a többieket láttamozzák és a kerületi kapitányságokhozbeküldik. A bűnügyi rendészet terén a központi bűnügyi osztályvezető közvetlenutasításait foganatosítani s felhivás folytán ily utasítások átvétele végett aközponti bűnügyi osztály vezetőjénél személyesen is megjelenni tartozik.Kerületeikben előforduló árviz, tűzveszély, nagyobb szerencsétlenségek,veszélyes csoportosulások vagy nagyobb utcai zavargások alkalmával a kerületifelügyelők a szinhelyen megjelenni és odaérkező rendőrök vezényletét átvennitartoznak.

A kerületi kapitányságokhoz kivezényelt őrségek, valamint akültelki őrszobák parancsnokait esti 8 órától reggeli 8 óráig megilleti az intézkedésjoga mindazon kihágási és rendőri ügyekben, melyek ezen idő alatt náluk akármagánfelek, akár rendőrök által feljelentetnek, akár a központi felügyelőtisztviselő által reájuk bizatnak. Nyilt rendelet, letartóztatási parancsalapján elfogott, továbbá bűntett v. vétség miatt körözött személyek, végreelmebetegek, kik a kapitánysági őrségek v. kültelki őrszobák parancsnokai eléállíttatnak, a központi felügyelő tisztviselőnek, előzetes telefonértesítésután, biztos őrizet alatt a főkapitánysághoz beküldendők. Kihágás elkövetésemiatt körözött v. rendőri területről kitiltott személyek a fent említettőrsparancsnokok által a kapitányság fogdahelyiségében v. a kerületi őrszobánvisszatartandók s a kültelki őrszobán visszatartottak másnap reggel a kerületikapitánysághoz beküldendők. Kihágás elkövetése miatt elővezetett személyek csakazon esetben tartandók vissza, ha vagy az elővezetett személy sajátbiztonságának vagy pedig a közbiztonság és közrendnek veszélyeztetése nélkülszabadlábra nem helyezhetők. Az őrsparancsnokok hivatva vannak megbirálni, hogya rendőrök által eszközölt elővezetések indokoltak-e és az eljáró rendőrökszabályszerüen jártak-e el? Ha az elővezetésre elegendő törvényes ok nemforgott fenn, az elővezetett személy általuk azonnal szabadlábra helyezendő.Hajlék nélküli személyek, kik önként jelentkeznek, első sorban a fővárosbanlétező menhelyek és szükséglakásokba, másodsorban pedig, ha a kerületikapitányságnál vagy a kültelki őrszobában számukra hely nincsen, a rendőritoloncházba utasítandók. Az őrsparancsnokok minden hozzájuk érkezettjelentésről és általuk tett intézkedésekről eseménynaplót tartoznak vezetni.

A budapesti rendőrség bűnügyi osztálya egy rendőrtanácsoshivatali főnöksége alatt a kerületi kapitányokból, fogalmazókból, irnokokból ésgyakornokokból áll. Ezek közül a bűntények különféle nemei szerint,mindegyiknek másnemü feladat jut; egyik kapitány mint bűnügyi előadó kizárólaga gyilkossági és testi sértést alkotó ügyekkel, a másik a betöréses lopásoknyomozásával, a harmadik csalások, a negyedik sikkasztás, az ötödikokirathamisítás bűntetteivel foglalkozik stb. Külön-külön tisztviselőketfoglalkoztatnak a zsebtolvajok, holttestek ügyei stb. Minden tisztviselő melléállandóan egy polgári biztos (l. Detektív) van kirendelve, hogy ott a tárgyalásfolyamán megfigyeléseket tehessen, ügyköre természetébe beletanuljon, az illetőbűntett nemeinek rendes alakjait, azok fondorlatait megismerje; a még teljesenfel nem derített bűntettek tényállására és a kipuhatolandó tettesek továbbinyomozására ott a kihallgatásokon adatokat gyüjt és azokat a nyomozatfolytatására felhasználja. A bűnügyi osztály helyiségével kapcsolatos adetektivosztály helyisége is, ugy hogy az érintkezés folytonos lehet. Ezenfelülott van a telefonhálózat, mely a bűnügyi osztályt a kerületi kapitányságokkalösszeköti és ezáltal minden irásbeliség mellőzésével a kerületi kapitányságokatis működésbe hozhatja, ha a bűnügy azt megkivánja. Az elkövetett bűntett és azelrendelt nyomozatról a rendőrök is értesíttetnek, hogy a detektivekettámogathassák. Ugyanott van a nyilvántartási hivatal is, mely az előadóknak ésa detektiveknek rendelkezésükre áll. Ugyanott működik a fényképész is. Abűnügyi nyilvántartás kártyarendszer szerint kezeltetik. A bűnös törzslapot kap,melyen a fénykép is rajta van. A törzslap rovatai felett részletezik,mellékletén foglalnak helyet a későbbi büntetések. De nem csak betürendbentartatnak nyilván a bűnösök, hanem külön-külön gyüjteményekben is. Igy különvannak a gyilkosok, betörők, rablók, zsebtolvajok, hamis kártyások stb.Azonkivül csoportosíttatnak a különös ismertető jelek és testi hibák szerint,p. külön vannak az alacsonyak, magasak, kövérek, soványak, sánták, félvakok,félkaruak stb. ugy hogy egy-egy ily testi hiba v. más apró körülmény mármegadja az útmutatást a nyomozásban; az ismeretlenek köre mindig szűkebbreszorul s ritka bűnös az, kire itt néhány órai nyomozással rá nem akadnak,feltéve, hogy valamikor már büntetve volt. - Az erkölcsrendőrségről

Forrás: Pallas Nagylexikon

KapcsolódásMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is