Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
részvény action
részvény share
részvény stock
részvények ... shop
részvényes share holde...
részvényes shareholder...
részvényes stakeholder...
részvényes stockholder...
részvényese... to hold sha...
részvényjeg... subscriber
részvénykib... capital iss...
részvénytár... incorporate...
részvénytár... joint-stock...
részvénytár... public comp...
részvénytár... shareholder...
részvénytár... incorporato...
részvénytők... capital sto...
részvénytők... stock
részvényügy... stock-broke...
részvényügy... stockbroker...

Magyar Magyar Német Német
részvény Aktie (e)
részvényes Aktionär (r...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Részvény

(actia), a R.-társasági alaptőkének meghatározott része;valamint az arról kiállított s máskép R.-jegynek is nevezett okirat. A R.-eketrendesen az alaptőke csekélyebb hányadrészét képviselő összegről szokáskiállítani, hogy igy az alaptőkét annál könnyebben összehozni lehessen, olyelemeknek is belevonásával, amelyek különben részt venni hajlandók vagy vagyoniviszonyaiknál fogva képesek nem lennének. Az az összeg, amelyről a R. szól, aR.-nek névértékét teszi. Ettől különbözik a R.-eknek valóságos értékevagy árfolyama, vagyis az az érték, amelyben azok a forgalomban - a tőzsdén -adásvétel tárgyai. A R.-eknek árfolyama a névértékkel egyenlő vagy anévértéknél nagyobb v. kisebb lehet. Erre vonatkoznak a kifejezések, hogy aR.-ek al parin, vagy parin felül, v. parin alul állanak. Törvényünk a R.-eknévértékére megszorító intézkedést nem tartalmaz, vagyis nem határozza meg azt,hogy az egyes R.-ek az alaptőke hányadrészét képviseljék. Csak azt rendeli,hogy a R.-ek száma előre meghatározva, s a R.-ek egymás közt egyenértéküeklegyenek. Némely törvényhozások meg akarván akadályozni azt, hogy R.-eknekvásárlása s R.-ekkel való üzérkedés a kellő értelemmel nem biró szegényebbkörökre kiterjedjen, a névértéknek bizonyos legkisebb mértékét állapítják meg,melyen alul R.-eket kibocsátani nem szabad. A teljes névértékről szóló R.-eketegész R.-eknek nevezik; ha a névérték oly magas, hogy a R.-ek forgalmárabénítólag hat, szokás s nálunk is meg van engedve az egész R.-ek mellett, deszintén meghatározott számban s egyenlő értékben, oly kisebb összegről szólóR.-eket kibocsátani, amelyek a teljes névérték bizonyos hányadrészétképviselik, vagyis az egész R.-eket p. fél, negyed R.-ekre felosztani. Ezekethányad-R.-eknek nevezik. P. az egy millió alaptőkét 10 000 forint névértékü 100R.-re osztják fel, azonban teljes névértékben csak 50 darab R.-t bocsátanak ki,a másik 50 darabot pedig 500 darab 1000 forintos R.-re osztják fel, melyeknekmindegyike e szerint a teljes névértéknek 1/10-ed részétképviseli s 10 db. ilyen R. egyenlő egy egész R.-nyel. Minthogy a R.-eknekszáma meg van határozva s a R.-ek egyenlő névértéküek, az alaptőke nagyságátmegtudhatjuk, ha a névértéket a R.-ek számával szorozzuk. Ha az alaptőkét arészvények számával elosztjuk, megkapjuk a névértéket; ha pedig az alaptőkét anévértékkel osztjuk, megkapjuk a R.-ek számát. A R.-tulajdonosok az egyesR.-eket fel nem oszthatják, hanem azok reájuk nézve oszthatatlanoknaktekintendők. A R.-eket nem mindig szokás azonnal teljes névértékben befizetni;ezt célszerüségi szempontokból a kereskedelmi törvényünk is megengedi, de ateljes befizetés előtt végleges R.-eket nem, hanem csak ugynevezett ideiglenesR.-eket v. R.-utalványokat lehet kibocsátani, amelyeken a tényleg befizetettösszeg világosan kiteendő. Ideiglenes R.-ek vagy R.-utalványok tehát oly R.-ek,melyek a névleges érték teljes befizetése előtt, a tényleg befizetett összegrőlbocsájtattak ki. Az ideiglenes R.-ek végleges R.-ekkel kicseréltetnek akkor, haa névérték teljesen be van fizetve, ami az esetleges osztaléknak e célrafordításával is történhetik. A törvény még azt a további tiltó rendelkezésttartalmazza, hogy: a) a R.-társaságnak bejegyzése s a bejegyzésnek kihirdetéseelőtt kibocsátott R.-ek semmisek; és b) az eredetileg kibocsátott R.-ek teljesbefizetése előtt új R.-eket kibocsátani nem szabad. A tilalom ellen vétők akibocsátásból eredhető minden kárért egész vagyonukkal egyetemlegesenfelelősek.

A R.-ek között a törvény engedelménél fogva az a különbséglehetséges, hogy bizonyos osztályu R.-ek elsőbbséggel birnak más R.-ek fölött;nagyobb, több jogot adnak, p. ugy, hogy a törzsvagyon esetleges felosztásakorelső sorban csakis az elsőbbséggel biró R.-ek elégítendők ki, a többi R.-ekpedig csak a maradékra tarthatnak igényt, vagy ugy, hogy a feloszthatónyereségből első sorban az elsőbbséggel biró R.-ek bizonyos eleve meghatározottösszeget kapnak, a többi R.-ek pedig csak akkor s annyiban részesülnekosztalékban, ha s amennyiben a felosztható nyereség ama összeget meghaladja. Azily előnnyel felruházott R.-eket elsőbbségi R.-eknek nevezik. Az elsőbbségi ésa törzs-R.-eket gyakran (nagy) betüvel (A sorozat, B sorozat) szokásmegjelölni. Lehet kettőnél több sorozat is. Az elsőbbségi R.-ek nemtévesztendők össze az elsőbbségi kötvényekkel. Az utóbbiak nem R.-ek, hanemvalóságos adóslevelek, s nem részei az alaptőkének; birtokosaik nem R.-esek,hanem hitelezők. Törvényünknek az a tiltó rendelkezése azért, hogy aR.-társaság a megengedett tőkeleszállítás esetét kivéve, saját R.-eit meg nemszerezheti, sem zálogba nem veheti, az elsőbbségi R.-ekre áll, de az elsőbbségikötvényekre nem terjed ki. A R.-ek törvényünk szerint névre v. bemutatóraszólhatnak; ami azoknak átruházására bir jelentőséggel. A bemutatóra szólóR.-ek átruházása eagyszerüen átadás által történik. A névre szóló R.-ekellenben üres hátirat mellett is átruházhatók ugyan, de amennyiben azalapszabályok máskép nem intézkednek, a birtokos a társaság irányában csakakkor tekintetik igazoltnak, ha az átruházás a R. felmutatása mellett atársasági R.-könyvbe (l. o.) bejegyeztetett. A társaság azonban a birtokosminőségét vizsgálni nem tartozik. A R.-es az átruházás dacára a névre szólóR.-nek még be nem fizetett értéke erejéig mindaddig kötelezve marad, mig az újbirtokos a R.-köyvbe be nem jegyeztetett. További különbség a bemutatóra és anévre szóló R.-ek között az, hogy amazoknál az átruházási jog nem korlátozható,mig utóbbiaknál az alapszabályok az átruházást ki is zárhatják.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is