Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Románia okt... ----

Magyar Magyar Német Német
Románia okt... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Románia oktatásügye

A Román Köztársaság lakosainak száma 23 200 000 (1995). 1992-ben a lakosság 45,5% volt 30 évesnél fiatalabb. 88% román, 8% magyar, 4% cigány, 1% német nemzetiségű. A hiv. nyelv a román. Az egy főre jutó GDP: 1120 USD (1993). A román oktatási rendszert úgy alakították ki, hogy kielégítse a gyorsított ipari fejlődés szükségleteit. 1989-ig a felső középfokú isk.-k 90%-a volt ipari v. közgazdasági orientáltságú. ? Az 1989-es forradalmi események radikális változásokat hoztak az okt.-ügyben is. A kötelező oktatást nyolc évre csökkentették, elágazóvá tették a középfokú oktatást, ezen belül nagy figyelmet fordítottak a 2. vh. előtti, nagy hagyományú líceumokra, az oszt.-nagyságot és óraterheket csökkentették, az egy.-ek autonómiához jutottak, a finanszírozásba a helyi hatóságokat is bevonták. Az oktatáshoz való jogot az 1991-es alkotmány biztosítja, az oktatási tv.-t 1995 aug.-ában fogadta el az országgyűlés. A 3?5 éves koroszt. isk. előtti nev.-e hetes, egész v. félnapos óv.-kban folyik. Némely óv.-ban már 4-5 éves kortól idegen nyelvet is tanítanak. A koroszt. kb. 16%-a vesz részt óv.-i nev.-ben. A kötelező oktatás nyolc évig, a tankötelezettség 6?16 éves korig tart. Az alsó tagozat (v. alapfok) az 1?4. évf.-t, a felső tagozat (gimn.) az 5?8. évf.-t öleli magába. A diákoknak ún. ped.-i dossziéjuk van, ami tartalmazza a tesztek eredményeit és a pályaválasztási bizottság ajánlatát a továbbtanulást illetően. A nyolcadikosoknak kb. 24-28%-a nem tanul tovább. ? Háromféle középfokú oktatási intézmény van. A továbbtanulók 24%-a a négyéves ált. középisk.-ban (líceum), a négyéves technikai líceumban 44% és 32% a 2-3 éves, érettségit nem adó szakképző isk.-kban tanul tovább. Romániában 58 áll. egy., főisk. és kb. 73 felsőokt.-i magán intézmény van. A kilencvenes évek folyamán 6 új áll. egy.-t létesítettek, de a férőhelyek száma még mindig nem elegendő. 1994?95-ben 250 000 hallgatója volt a felsőokt.-nak. Speciális oktatás 1989 előtt nem létezett, nem is volt ilyen irányú tanárképzés. 1992-ben erre a célra pénzeket különítettek el. A román oktatás még ma is erősen közp.-osított, ahol az Oktatás és Tud. Min.-ának kiemelt szerepe van, de az 1995-ös új tv. több felelősséget ad az isk.-knak és isk.-felügyelőknek. 1992-ben a GNP 3,6%-át fordították oktatásra. A tkv.-ek ingyenesek. Az óvónőket és tanítónőket hároméves főisk.-kon képezik, a felsőtagozat és a középisk. tanárait négyéves egy.-eken. A tanároknak ötévente kötelező továbbképzésen kell résztvenniük, és három év gyakorlat után véglegesítésük érdekében vizsgát kell tenniük. A tanítási gyakorlat, valamint a tanárközp.-ok által szervezett továbbképzésen való részvétel az alapja a kezdő tanári III. fokozatból a II., ill. az I. fokozatba való lépésnek. Vidéken a tanárok mintegy egyötöde nem szakképesített tanár. Az egy tanárra jutó diákok száma 44. A tanárok munkáját szakfelügyelők ellenőrzik (300 tanárra jut 1). A ttv.-ek állandó átdolgozás alatt vannak. Szaktantárgyak specialistáiból összeállított bizottság által előkészített és min. által jóváhagyott ttv.-ek igazítják el a tanárokat és a tkv.-írókat. Minden isk.-típusra külön ttv. van. Minden fokozaton vannak kötelező és szabadon választott tárgyak. Az alapfok első két évére és az 5. évf.-on 1995-ben vezetik be az új ttv.-et, ahol a tkv.-ek választhatók. A 8. évf. végén az új tv. be óhajtja vezetni az alapfokú vizsga intézményét. Ezenkívül fennmarad a korábbi gyakorlat is, miszerint a középfokú isk.-kba felvételi vizsgát kell tenni. A középisk. végén (12. évf.) ugyanúgy érettségi vizsgát tesznek a tanulók, majd külön felvételi vizsga szükséges a felsőokt.-ba való bejutáshoz. ? A legjelentősebb nev.-tud.-i int. a bukaresti Okt.kutató Int. Az oktatási reformnak nagy lökést adott az 1993-ban kiadott Reform és oktatás Romániában: feltételek és perspektívák c. a Ped.-i Tud.-ok Int.-e által kiadott és a tanártárs. által kedvezően fogadott tanulmány. Emellett 1994-ben beindult az 1991 óta tervezett komprehenzív közokt.-i reform, amit a Világbank és a min. közösen finanszíroz. A 2000-ig terjedő projektnek fő célja az okt.-irányítás decentralizációja, a többcsatornás finanszírozás kialakítása, a tanárképzés és továbbképzés átszervezése, a ttv. megújítása, a tkv.-kiadás áll. monopóliumának megszüntetése, a szakképzés átstrukturálása. 1992-ben az óv.-k, isk.-k 9,4%-a (2777) nyújtott többnyelvű képzést, ezek 85,6%-a m. volt. A m.-ok részére 2336 oktatási intézmény áll rendelkezésre, ez az összes intézmény mintegy 8%-a. (Az óv.-k 8,5%-a, a 8 oszt.-os ált. isk.-k 8%-a, a középisk.-k 6,4%-a). Itt tanult 1992?93-ban 217 000 m. anyanyelvű gyerek. Az új 1995-ös oktatási tv. a kisebbségek anyanyelvén történő oktatásának kereteit beszűkíteni látszik. Eszerint Romániában a tanítás az oktatás minden fokán román nyelven történik. A nemzeti kisebbségekhez tartozó személyeknek az oktatás minden szintjén és formájában joguk van anyanyelvüket tanulni, ill. anyanyelvükön tanulni, de csak a tv. feltételei között. A helyi szükségletektől függően lehetséges csoportokat, isk.-at szervezni a nemzeti kisebbségek nyelvén, de úgy, hogy azzal ne veszélyeztessék a hiv. nyelv megtanulását, ill. a hiv. nyelven való tanítást. Az ötödik oszt.-tól felfelé a román tannyelvű isk.-kban érvényesített ttv.-eket és tkv.-eket kell használni. A szakisk.-kban a szaktantárgyakat kötelező román nyelven tanítani. Az egy.-i, főisk.-i fokon a kisebbségi diákoknak csak a kulturális, műv.-i és ped.-i szakokon teszi lehetővé a tv. a kisebbségi tagozatok létrehozását. A kisebbségek anyanyelvén működő isk.-k végzősei a záróvizsgákat, ill. a felvételi vizsgákat csak román nyelven tehetik le.

Lannert JuditMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is