Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Semsey... ----

Magyar Magyar Német Német
Semsey... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Semsey

-család. Birtokait első ősük, Frank, Béla királytól nyerte 1247. Ivadékai az abaújvári és sárosi ágra szakadtak, közülök említésre méltók: Tamás, Frank fia, szepesi várnagy, s mint ilyen e vidéknek nagy jóltevője lehetett, s méltó volt arra, hogy képe a szepesi falfestményen szerepeljen királya társaságában 1317. János és László Demeter fiai. Utóbbi mint a király főpohárnoka 1396. esett el a nikápolyi csatában, és Zsigmond a holtak érdemét is az élőknek tudva be, fivérének 1397. pallosjogot, 1401. szintén neki és ivadékainak nemesi címert ad. Ferenc, János fia, Demeter unokája, a husziták ellen és Gálszécsi Miklós kiszabadításában szerzett magának királyi jutalomra méltó érdemeket. - János 1421. a cseh háboruban kitüntetvén, Zsigmond király által az eddigi javakban megerősíttetett. - Ferenc 1503. kamarásmester, 1513. sárosvármegyei főispán, 1526 után I. Ferdinánd pártjára állott, 1530. a királyi hadak vezére Horvátországban. - Pál Thököly felkelésének részese, 1669. hűtlenség miatt birtokait elvesztette. - András 1778. mint királyi biztos tagja volt a három bánsági vármegye visszacsatolására kiküldött bizottságnak, majd Torontál vármegye alispánja, 1786. királyi táblai ülnök, később a hétszemélyes tábla birája, 1789. az udvari kancellária tagja, 1791. a császári birodalmi kamara tanácsoa, 1797. Ugoca vármegye főispáni helyettese, 1803. ugyane vármegye valóságos főispánja, 1802. királyi személnyök, 1807. Abauj vármegye főispánja, 1808. kamarai elnök, megh. 1814. - Pál 1750. Abauj vármegye főispánja. - Albert 1848. Abauj vármegye főispánja. - Lajos 1848. ugyane vármegye alispánja.

S. Andor, nagybirtokos, a tudomány nemeslelkü pártolója, szül. Kassán 1833 dec. 22. Gimnáziumi tanulmányai befejezése után Magyar-Óváron a gazdasági akadémián tanult, onnan a hohenheimi gazdasági intézetre ment, hol gazdasági tanulmányait befejezte. Ezután több hollandi és németországi mintagazdaságot tanulmányozott. Nagy terjedelmü birtokát bérbe adva, 1866. Pestre jött lakni. Ezen időtől kezdve a tudományoknak szenteli egész idejét és gondját. Különösen a természettudományok iránt érdeklődik s ezek közül az ásványtan kedvelt foglalkozása. Számos nagyobb utazása is összeköttetésben állott kedvelt tudományával. Különösen a muzeumi ásványgyüjteményt részesítette bőkezü adományokban, melyek következtében a magyar nemzeti muzeum ásványtani gyüjteménye jelenleg a világnak első gyüjeményei közé tartozik. 1882. a herceg Esterházy-féle hires ásványgyüjteményt vette meg 10 000 frtért, két évvel később a Beranget-féle gyüjteményből 6000 forintért vásárolt ásványokat, melyek között különösen számos ritka délmagyarországi ásvány van. 1885-ben 17 000 forintért vette meg a Fauser-féle gyönyörü ásványgyüjteményt s egyéb gyüjteményekből is szerzett meg értékes darabokat. 1884. a geologiai intézet számára vette Coquand francia tudós gyüjteményét, amint egyébként tetemes áldozatokat hozott az intézet kémiai laboratoriuma számára, melyet eszközökkel szerelt fel. A nemzeti muzeum részére megszerezte Baumhauer, Braun és egyéb gyüjtők meteorit-gyüjteményeit, ugy hogy jelenleg ez irányban Magyarországé a leggazdagabb gyüjtemények egyike. Szaktudományából néhány előadást tartott A meteoritokról, A braziliai apatitról, A nemzeti muzeum meteoritgyüjteményéről stb. S. nagyobb költséget okozó természettudományi kutatásokat több ízben támogatott, igy p. Entz Gézának a protozoákra vonatkozó művét, Inkey Béla: Nagyág bányászatának leirását, Herman Ottó: Halászat könyvét és madártani munkája megirását nagyobb összegekkel segélyezte. 1889. a magyar tudományos akadémiánál 100 000 frtot tűzött ki 10, a hazai tudományra vonatkozó munka megirására. Legújabb időben a geologiai intézet házának építését és az Eötvös-kollégium felállítását nagyszerü adományai által tette lehetségessé. S. a m. tud. akadémiának tiszteleti tagja 1882, igazgató tanácsi tagja 1890 óta. A király 1896 jun. 9. a Szt.-István-rend középkeresztjével tüntette ki.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is