Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
szertartás ceremonial
szertartás ceremony
szertartás observance
szertartás ordinance
szertartás rite
szertartás ritual
szertartás service
szertartás ... celebrant
szertartási... liturgic
szertartási... liturgical
szertartásk... pontifical
szertartásk... ritual
szertartásk... service-boo...
szertartásm... usher
szertartáso... ceremonial
szertartáso... ceremonious...
szertartáso... punctilious...
szertartáso... ritualized
szertartáso... starchy
szertartáso... ceremonious...

Magyar Magyar Német Német
szertartáso... zeremoniell...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Szertartás

bizonyos ünnepélyes cselekményeknél megtartandó alakiságoknak összessége. A Sz. az államjog s a nemzetközi jog terén s a fejedelmi udvaroknál nagy szerepet játszik, habár jelentősége a mult időkhöz képest csökkent. - Sz. az egyházban, l. Ceremonia, Ceremoniale és Liturgia.

A köz-Sz.-okban résztvevő katonaságnak Sz.-i tekintetében való vezetése a térparancsnokságokat illeti meg. A kivonulások, ünnepek és temetéskiséretek közül, a rend föntartásáról való gondoskodás, valamint az irántuk szükségessé váló tárgyalások, a közigazgatási, városi s egyházi hatóságokkal szintén a térparancsnokságok hatáskörébe tartoznak. Katonai sorfalak (Spalier) feladata: hogy ünnepeken és egyébkor is, hol nagyobb embertömeg gyül össze, bizonyos térség a közlekedésnek szabadon tartassék. A sorsfalasok a templomban fövegeiket fejükön, fegyverüket pedig lábnál tartják és egyébként a vallásfelekezet szokásainak megfelelő magatartás követendő. A sorfal csak a templomon kívűl és csakis az oltári szentség közeledésekor és ő felségeik, valamint az uralkodóház tagjai előtt teljesít tiszteletadást, és pedig tisztelkedés által (fővetéssel) olyképen, amint ez egyesek számára elő van irva. Mozgásban a tiszteletadás elmarad. Minden a véderőhöz tartozó egyén tartozik a fegyveres hatalom zászlóit és az őröket szabályszerüen üdvözölni. A kat. és a nem egyesült görög egyházakbeli oltári szentség láttára, kat. vallásu egyes katonai személyek saját szertartásuk, más vallásuak hasonló esetekben saját vallásuk szokásai szerint viselik magukat. A király előtt a sorompőr háromszor, az uralkodóház tagjai, valamint idegen uralkodók és ezek családtagjai előtt kétszer kiált fegyverbe. Mihelyt az őrség fegyverbe lépett, a gyalogcsapatoknál a fővetés és a tisztelkedés, más csapatoknál csak a fővetés vezényeltetik. Tábornokok v. törzstisztek által kivont karddal vezetett csapatok előtt a gyalog őrségek szintén tisztelegnek. A díszjelet verik vagy fújják és a zászlót lehajtják a honvéd tiszti őrségen: a) a királyi pár, b) az uralkodóház tagjai, c) idegen uralkodók s családtagjaik, d) a közös hadügyminiszter, a magyar királyi honvédelmi miniszter előtt, ha tábornoki rangot visel és katonai egyenruhában jelenik meg; e) a hadsereg főfelügyelője; f) a tábornokok, g) a fegyveres hatalom zászlói és ama polgári testületek zászlói előtt, melyek számára ezen tiszteletadás engedélyezve van; h) a hadsereg- (fő-) parancsnok előtt a neki alárendelt csapatok körletében; i) a magyar királyi honvédség főparancsnoka s ennek adlátusa előtt; j) a hadtestparancsnokok és a vezénylő tábornokok kinevezett helyettesei előtt a nekik alárendelt csapatok, illetőleg a parancsnokságuk alatt álló katonai terület körletében; k) a hadi tengerészet parancsnoka, valamint a cs. és kir. hajóhad parancsnoka előtt amonárkia egész tengerpartja körletében. Az oltári szentség előtt a tiszteletadásnál csak a zászló hajtandó le.

A királyi felségek udvarlakán levő őrségek csak a következő esetekben teljesítenek tiszteletadást: a) az oltári szentség előtt, lehajtott zászlóval, dobszó nélkül; b) a királyi felségek, c) az uralkodóház tagjai előtt; d) idegen uralkodók stb. előtt; mindezek előtt lehajtott zászlóval és dobszóval. Dobszó (zeneszó) és a zászló lehajtása nélkül: e) a bibornokok előtt; f) az idegen hatalmak nagykövetei (és nejeik) előtt előre bejelentett ünnepélyes fogadtatásoknál; g) a közös hadügyminiszter, a magyar királyi honvédelmi miniszter előtt (l. fentebb); a hadsereg főfelügyelője, a tábornagyok, a honvédség főparancsnoka és adlátusa előtt, továbbá (az alárendelt csapatok körletében) a hadsereg- (fő-) parancsnok előtt; h) a fent j) és k) alatt említett méltóságok előtt.

Az egyes őrök katonai fölebbvalóikon kívűl az oltári szentség, az uralkodóház tagjai, idegen uralkodók, a fegyveres erő s az e részben kiváltságos polgári őrcsapatok zászlói előtt tisztelkednek. Ugyanezen tisztelgést teljesíti a miniszterek és országos politikai főnökök előtt a házuk előtt felállított díszőr. A királyi palotában, ő felségeik rendes székhelyén, egy század erejü díszőrség tartandó zászlóval. Ha ő felségeik hivatalos értesítés után a magyar korona országainak területére vagy ideiglenes tartózkodásra egy honvédállomásba érkeznek, a honvédség főparancsnoka ő felségeiket az ország határán, a kerületi parancsnok a honvédkerület határán fogadja. Minden nagyobb helyőrségben díszőrségül egy gyalog század az udvarlakhoz vonul. Ha ő felségeik vasúton v. gőzhajón utaznak, a pályaudvaron v. a kikotóhelynél is egy díszszázad vonul fel, ha lehet katonazenével, s ha van, zászlóval. Az egész helyőrség díszben kivonul s részint zárt rendben, részing sorfal gyanánt azon utcákon és tereken, melyeken ő felségeik a legfelsőbb udvarlakig áthaladnak, felállítandó. Egy törzstiszt ő felségeiket kivont karddal a helység határán várja és előttük lovagol. Pályaudvaron stb. akkor ránt kardot, mikor ő felségeik kocsiba vagy lóra ülnek. Ugyanigy várja ő felségeiket a legmagasabb parancsnok. Az udvarlakban a csapatokkal ki nem vonult összes tisztek várják. Ahol tüzérség van, ott mihelyt ő felségeik a helység határát átlépték, továbbá amint a helység bejáratához érkeznek, mindenkor 33 és midőn az udvarlakba érkeznek, 35 ágyulövés történik. Midőn ő felségeik egy vár (erőd) körletébe érkeznek, a várlobogót felhúzzák, s ha ezen körletet elhagyják, a lobogót bevonják. Ugyanez történik a laktanyai lobogókkal is. Hasonló Sz.-ok történnek ő felségeik elutazásakor.

A cs. és kir. fenségek, a főhercegek és főhercegnők rendes tartózkodási helyén, azok jelenléte alatt lakásuk előtt két díszőr állítandó fel. Helyőrségi állomásra érkezve, hasonló Sz.-sal fogadják, mint ő felségeiket. A szállás előtt két díszőr állatandó fel. Oly helyeken, hol tüzérség van, hasonló módon, mint ő felségeik fogadásakor, háromszor 24 ágyulövés adatik. Idegen felségeket, ha érkezésük hivatalosan tudtul adatott, ugyanazon tiszteletadások illetik meg, mint a főhercegeket. Ugyanez áll császári v. királyi fenségek, uralkodó nagyhercegekre és ezek nejeire, valamint trónörökösökre nézve; azonban az ágyulövések elmaradnak. Lakásaik előtt két díszőr állítandó fel és parancsőrtisztül egy alantas tiszt vezénylendő. A legmagasabb parancsnok tisztelgő látogatást tesz.

A zászló átvétele és átadása. A zászló, ha azzal kell kivonulni, egy század által (esetleg katonazenével) hozandó el. A csapat tisztelkedve fogadja a zászlót, mely alkalommal a díszjelet fújják (verik). A zászlónak (mely mindig tiszti őrségen, tiszti ügyeleti szobában vagy a csapatparancsnoknál őrzendő) átadása hasonló Sz.-sal történik. Új zászlónak egyházi fölszentelése nagy ünnepéllyel történik. A király születésnapján minden helyőrségi állomáson az egész helyőrség jelenlétében ünnepélyes istenitisztelet tartandó, mely alatt a gyalogcsapatok háromszor dísztüzet adnak. Erődített helyeken, a hadtestparancsnokságok állomáshelyein, valamint a monárkia minden országos fővárosában, ahol tüzérség van, az ébresztő idején, az istenitisztelet alatt és a díszebédi felköszöntőnél 24 ágyulövés történik. Ő felsége nevenapján minden helyőrségben ünnepélyes istenitisztelet tartandó.

Udvari gyász. Az udvari gyásznak hét osztálya van, melyek közül az első fő-, udvari és országos gyásznak neveztetik. A gyász 1-ső és 2-ik osztályának első időszakában az egyenruhában megjelenő minden tiszt, katonai lelkész és tisztviselő, a rövid gyászfátyolt a balkaron, továbbá tisztek és hadbiztossági tisztviselők a kardbojtot, a többi katonai tisztviselők a kardhüvelyt szolgálatban és azonkivül (a tábornokok, ha tábori övvel jelennek meg, ezt is) gyászfátyollal bevonva viselik. A csapatok zászlóin és a vár- (laktanya-) lobogókon a fő-, udvari és országos gyász első időszakában gyászfátyolok lengjenek. Az udvari gyász többi időszakában és osztályaiban csak a rövid gyászfátyolt a balkaron, és pedig az udvari gyász 1-ső és 2-ik osztályánál, továbbá, ha az udvari gyász főhercegek vagy főhercegnők halála után rendeltetett el, a föntemlített katonai egyének szolgálatban és szolgálaton kívűl a többi osztályoknál azonban csak tisztek és csak szolgálaton kívűl viselik. A gyászidőnek tartama esetenként rendeltetik el; a gyász minden fokozata valamennyi parancsnokságnál, hatóságnál, csapatnál és intézetnél ugyanazon napon szünik meg, mint a legfelsőbb udvarnál. L. még Tengerészeti szertartás.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is