Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Szőts... ----

Magyar Magyar Német Német
Szőts... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Szőts

1. Farkas, ref. egyházi iró, teologiai tanár, szül. jedden (Maros-Torda) 1851. Elemi és középiskoláit a marosvásárhelyi kollégiumban, teologiai tanulmányait Budapesten végezte 1874. A következő két évet a marburgi és utrechti egyetemeken töltötte, 1876 jun.-tól 1877 szept.-ig Lónyay Menyhért gróf házánál nevelősködött; 1877. a budapesti ref. teologiai akadémiánál a Ballagi Mór lemondása folytán megüresedett dogmatikai tanszékre választatott meg a kerület által helyettes, 1879. rendes tanárul, hol azóta működik, az egyháztársadalmi és irodalmi téren is nagy tevékenységet fejtve ki. Alapító és választmányi tagja, 1895 óta pedig titkára a magyar protestáns irodalmi társaságnak; az országos protestáns árvaegyesületnél a tanügyi bizottság elnöke; a református ifjusági egyesületnek s az Evangyéliomi Szövetségnek alelnöke; a Lorántffy Zsuzsánna-egyesület választmányi tagja. Irodalmi tevékenysége több oldalu. Tanulmányokat irt az Egyházi Reformba, a Figyelmezőbe; 1886 után főmunkatársa, 1888 óta szerkesztője és tulajdonosa a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapnak; megalapítója és főszerkesztője volt a Kis Tükör c. néplapnak; szerkesztője a magyar protestáns irodalmi társaság havi folyóiratának a Protestáns Szemlének, a társaság könyvkiadványainak s a Koszoru címü népies kiadványainak; titkára a dunamelléki egyházkerületi értekezletnek s szerkesztője az ez által kiadatni szokott Emlékkönyvnek.

2. Sz. Pál, országgyülési képviselő, szül. Alvincen (Alsó-Fehér) 1863 aug. 1. Középiskolai tanulmányait a dévai állami főreáliskolában végezte, aztán a budapesti politechnikum hallgatója lett. 1884. belépvén a Nemzet szerkesztőségébe, jogi tanulmányokkal kezdett foglalkozni. 1884 óta állandó belmunkatársa a Nemzetnek, amelynél sokáig országgyülési referensként működött. Irt a Nemzetbe vezércikkeket, tárcákat és sokáig a Fővárosi Lapoknak is munkatársa volt. 1896. szülőhelye Alvinc egyhangulag országgyülési képviselővé választotta.

3. Sz. Sándor, ref. lelkész és iró, szül. Jedden (maros-Torda) 1853 febr. 26. Elemi és gimnáziális osztályokat a marosvásárhelyi ref. kollégiumban, a teologiai tanfolyamot a budapesti ref. teologiai akadémiában végezte. 1874-75. az utrechti egyetemre ment. 1878 óta dévai lelkész; a Hunyadi-féle ódon templom stílszerü restaurációjára közadakozásból 10,000 frtos alapot gyüjtött. Irodalmi dolgozatai: Az oláhok Dévára telepedése; Ref. gymnasium Déván; Adatok Szántóhalma és Szent-András történetéhez; A dévai ref. templom és torony műtörténeti becsü régiségei, melyek részint a hunyadvármegyei történelmi és régészeti társulat évkönyveiben, részint a Hunyad címü helyi lap tárcarovatában jelentek meg; Eloláhosodás és magyarosodás Hunyad vármegyében, az EMKE albumában.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is