Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Telegráf-sz... ----

Magyar Magyar Német Német
Telegráf-sz... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Telegráf-szolgálat

műszaki

Az elektrotechnika vívmányait a távirás terén az észszerü tarifa mellett főleg az egyszerü pontos és megbizható kezelési szolgálat teszi közkinccsé. Minthogy pedig a telegráf már természeténél fogva nem egyes országoknak, hanem az egész földkerekségnek forgalmi intézménye, ezen kezelési szolgálat nagyjában egyöntetü kell, hogy legyen, miért is az erre vonatkozó szabályoka a nemzetközi távirdaegyezmény, illetve az ahhoz tartozó foganatosító szabályzat állapítja meg (l. Telegráf-szerződések), melyhez a magyar állami távirdák is alkalmazkodnak, a nélkül, hogy ez a belföldi szolgálatnak netán szükséges különleges berendezését korlátozná. A T.-ban a kezelési teendőket következőleg csoportosíthatjuk: feladás, irányítás, gépszolgálat (szállítás) és kézbesítés. Minthogy a közönség nagy része távirata helyes kiállítása tekintetében útbaigazításra szorul, és e mellett azt is óhajtja mindenki, hogy feladandó távirata mielőbb kezelés alá kerüljön, ugyanazért a feladó rendesen a távirdahivatalba viszi vagy küldi táviratát s a feladás majdnem kivétel nélkül kézhez adás útján történik (nem ugy mint a postán, gyüjtés útján). A feladó fél különben a távirdahivatalban is megirhatja táviratát, ahol megfelelő iróhelyek állanak rendelkezésre. A táviratfeladás különben eszközölhető távbeszélő útján is, de a távbeszélőn való közvetítésért külön díj jár (Budapesten 10, vidéken 5 kr.). A csak postahivatallal biró községek lakói a postahivatalban is feladhatják távirataikat; e célból hozattak forgalomba a zárt levelezőlap alakjával biró táviratlapok. Ezeknek ára 31 kr. (10 szóból álló távirat díja a monárkiabeli, a németországi és a szerb forgalomban). A postahivatal díjmentesen expresszlevelek módjára küldi be az igy elfogadott táviratokat a legközelebbi távirdahivatalhoz. A felek a táviratfeladás alkalmával fizetik meg a díjakat frankojegyek felragasztása által; az állami, a kedvezményes díju és az utólagos leszámolás alá eső táviratok azonban hiteleztetnek. Az utólagos leszámolás mellett való feladást a kereskedők, gyárosok stb. veszik igénybe, akik napjában többször is adnak fel táviratokat; ezek készpénzbiztosítékot tesznek le s a távirati díjakat időnként, mikor a biztosíték 2/3 része ki van már merítve, sommásan fizetik meg. A felek elismervényt csak kivánatra kapnak, amiért táviratonként 5 krajcárt fizetnek.

A feladott táviratok irányítása annak megállapításából áll, hogy a távirat melyik vezetéken, melyik hivatalnak adandó tovább, hogy mennél kevesebb közvetítéssel érje el rendeltetési helyét. A T. legfontosabb része a gépszolgálat, vagyis a továbbadás. A gépszolgálat főleg az, melynek eljárása nemzetközileg egyöntetüen van szabályozva. A táviratok továbbítását a felhivás előzi meg (a Morse-rendszernél mindenik hivatalnak u. n. hivó jele van, nevéből egy-két betü), a hivó jel visszaadása után azonnal megkezdhető a távirat továbbítása. Először a távirat bevezető részét (rendeltetési és feladási hely, a távirat száma, neme, szószáma és feladási ideje), azután a címet, szöveget s végül az aláirást adják. A táviratok továbbítása meghatározott sorrendben történik; e tekintetben irányadó a táviratok rangsorozata (állami, szolgálati, sürgős magán és közönséges magán táviratok) és feladási ideje. Két hivatal közt a táviratadás és vétel egyenkint vagy sorozatonkint (5-10 darab) felváltva történik. Ha ugyanazon vezetéket több távirdahivatal is használja, ezek is meghatározott rendben veszik igénybe a vezetékeket (egy-egy sorozat továbbítására vagy 20-20 percenkint). A hivatalok kötelezve vannak a hivásokra pontosan jelentkezni; a gépszolgálatnál a forgalmat hátráltató körülményekről pontos jegyzőkönyvet vezetnek.

A táviratok hiánytalan továbbításának ellenőrzésére a távirat bevezető részében jelzett szószám szolgál; a táviratot átvevő hivatal köteles a szószámot minden egyes táviratnál számba venni. A táviratot átvevő hivatal a vételt darabszám szerint nyugtázza. A hivatalok az érkező táviratok leirására kétféle táviratlapot használnak, egyik az átmenő, a másik a helybe szóló táviratok kiállítására szolgál; ez utóbbi ugy van szerkesztve, hogy összehajtogatás és pecsétjeggyel való lezárás után a távirat tartalma ne legyen elolvasható (külön borítékot nem használnak). Az igy lezárt táviratokat díjmentesen kézbesítik. A szomszéd községekbe szóló táviratok a feladó (esetleg címzett) kivánságához képest küldönccel (de csak 20 km.-ig) vagy postával kézbesíttetnek.

A kézbesítők nyomtatott utasítással vannak ellátva, kötelesek azt mindig magukkal vinni, s a feleknek kivánatra előmutatni. A kézbesítés elismervény ellenében (vevény) történik. A címzett távollétében (MP táviratokat kivéve) átadható a távirat a címzetthez tartozó családtagnak, a címzett alkalmazottjának v. gazdájának, a házfelügyelőnek, szállodákban lakók részére a kapusnak. Legutóbbi időben ugy a külföldön, mint nálunk, kisérletek tétettek a kerékpárokkal való kézbesítéssel, még pedig igen előnyös eredménnyel; ez idő szerint Budapesten, Fiuméban, Nagyváradon, Aradon, Pozsonban, Orsován, Brassóban és Kolozsváron kerékpáros kézbesítők is működnek. A budapesti központi távirda nappal 10-10 percenként, éjjel félóránként indítja el a kézbesítőket, egyszerre hat kézbesítő indul el a székes főváros balparti részére szóló táviratokkal.

Forrás: Pallas Nagylexikon

KapcsolódásMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is