Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Telegramm... ----

Magyar Magyar Német Német
Telegramm... ----

Címszavak véletlenül



Címszó:
Tartalom:

Telegramm

(magyarul távirat, sürgöny), általán elfogott elnevezés a villamos táviró útján továbbítandó v. továbbított irott v. nyomtatott üzenetek számára. Három fő csoportra oszlanak: állami, szolgálati és magán T.-okra. Az államiak közé tartoznak az udvari T.-ok is. (l. Állami távirat); a szolgálatiak közé pedig a közérdekü ügyekben váltott T.-ok (meteorologia, vizjelzés, tőzsdeárfolyam, közveszély stb.). Megkülönböztetik még a következő táviratnemeket: a) Sürgős T.-ok (D, elsőbbség a továbbításnál). Díja az egyszerünek háromszorosa. b) Fizetett válaszu T.-ok 10 szóért (RP), sürgős válasz 10 szóért (RPD). Legfeljebb 30 szóért fizethető meg; ha nem 10 szóért fizettetik a válasz, ezt jelezni kell (RP5), (RPD30). c) T.-ok vétejelentéssel (a kézbesítés idejének közlése céljából). Kérhető postai vételjelentés (PCR), díja 25 kr., vagy távirati (PCT), díja: 10 szóból álló távirat ugyanazon útért. d) Utánküldendő T.-ok (FS). A feladó előre is megjelölheti az újabb címeket. Az utánküldésért járó díjakat a címzett fizeti. A címzett is kérheti táviratainak utánküldését. e) Többszörös T.-ok (TM). Ugyanazon rendeltetési hellyel a távirat szólhat több címzettnek, v. egy címzettnek különböző lakásra. A másolatokért 100 szavanként 25 kr. fizetendő. f) Összeolvasandó T.-ok (PC). Fontosabb táviratoknál kötik ki a csonkítások és ferdítések kikerülése céljából; ezért rendes díjon felül még annak 1/4 része fizetendő. g) Küldönccel vagy postával tovább szállítandó T.-ok. A monárkiabeli forgalomban a küldöncdíj 40 krban egységesen van megállapítva; a feladó fizeti (XP). A külföldi forgalomban is a feladó fizeti a küldöncdíjat, ha az meg van állapítva (XP), ez esetben a feladó megfizeti a postai (XPP = 25 kr.) v. távirdai (XPT = 5 szó díja) vételjelentést és biztosítékot tesz le. h) Szemafór-T.-ok, melyek a tengeren levő hajókra szólnak vagy onnan indulnak ki, utóbbi esetben a címzett fizeti a díjakat. i) Nyitva kézbesítendő (RO) és k) saját kézhez kézbesítendő (MP) T.-ok. Megemlítendők még a kedvezményes díju hirlap-T.-ok (a belföldön szavanként 1 kr.); ezeknek feladása feltételekhez van kötve (400, illetve 600 frt évi jövedék biztosítása; meghatározott időben való feladás: délelőtt 8-9., délután 2-3. legfeljebb 150 szóig és délután 5-11.). A T.-ok szerkeszthetők közértelmü vagy titkos (összebeszélt, szám- vagy betüjegyes) nyelven. Összebeszélt nyelv az, melyben az egyes szavak külön-külön értelemmel birnak, de összefüggő mondatokat nem alkotnak; mindenik szónak más értelme van, mindenik egy-egy gondolatot fejez ki. Az összebeszélt nyelvhez külön szótárak, kódexek, használtatnak, melyeknek felmutatását a távirdahivatalok követelhetik. Kereskedők használják főként a drága kábel-T.-ok szerkesztésére. a betü- v. számjegyes táviratok betü-, illetve számjegycsoportokból vagy sorozatokból állanak; jegykulcs segélyével szerkesztetnek és fejtetnek meg. Betüjegyekkel csak az állami T.-ok szerkeszthetők. Titkos értelmü T.-okat minden államba nem lehet intézni (Bosznia-Hercegovina, Oroszország, Szerbia, Bulgária, Montenegro stb. nem fogadják el).

A T. címét ugy kell szerkeszteni, hogy annak nyomán minden további kérdezősködés nélkül fel lehessen találni a címzettet. A T.-nemeket kifejező jelzéseket (RC, PC, TC stb.), valamint a kézbesítésre vonatkozó kivánságokat a cím elébe kell irni. Célszerü az elfogadott rövidített jelzéseket használni. A rendeltetési hely nevét (utolsó távirda) a címben mindig a legutolsó helyen kell irni; ha több hasonló nevü hely van, az ország vagy területi alfelosztás nevét is fel kell venni a címbe. A cím rövidített (összebeszélt) alakban is kifejezhető; a rövidített cím használatáért a címzett évi 20 frt díjat fizet. A T. szöveg és aláirás nélkül is feladható. A feladó érdeke, hogy T.-ját tisztán és olvashatóan irja, a netaláni törléseket igazolnia kell. Célszerü a forgalomban levő T.-lapok (ára darabonkint 1 kr.) használata; más a papirosra irt T.-okat is T.-lapokra ragasztják, melynek árát a feladónak kell megfizetni. A feladó a T.-lapra jegyezze fel teljes címét, mert T.-ja sorsáról, ha az nem kézbesíthető, csak ezen esetben nyerhet értesítést. Az eredeti T.-lapokat a nemzetközi távirdaegyesület értelmében az európai forgalomban 3 hónapig, az Európán kivüli forgalomban 6 hónapig őrzik meg. Ennélfogva netáni reklamációk is csak ezen határidőn belül intézhetők el eredményesen.

Forrás: Pallas Nagylexikon

Kapcsolódás



Maradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is