Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Thurzó... ----

Magyar Magyar Német Német
Thurzó... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Thurzó

híres család

(betlenfalvi), történelmi jelentőségre emelkedett család, mely valószínűleg Ausztriából származott át hozzánk.

Ausztriában már a XII. sz.-ban élt egy ilyen nevű család több előnévvel, mint de Lichtenfels, de Rantenek de Tursenreit, de Tirnstein, de Aspern, de Sonnberg. E család nálunk először a XIV. sz.-ban Zsigmond király alatt szerepel. 1430. Márton újvári várnagyról s rokonáról Györgyről van említés, kik a nikápolyi csatában részt vettek. - I. Elek sok bányát műveltetett, 1521. körmöci kamaragróf és királyi főkamarás, majd királyi kincstárnok, 1525. tárnokmester, végre országbíró, 1523. kapta Mária királynétól Vöröskő várát Pozsony vármegyében, melyet később a Fuggereknek eladott. A mohácsi vész után I. Ferdinánd híve lett s tőle kapta 1527. a Szapolyaiak birtokaiból Szepes várát több más várral együtt. Meghalt 1543. - II. Elek 1584-től Szepes vármegye főispánja, 1588-ban a szepesi kamara igazgatója. Magát Szepes vármegye és Szepes-föld örökös főispánjának és szepesi bárónak írta. 1569. nőül vette a szigetvári hősnek Zrínyi Miklósnak leányát. Meghalt 1594. - Ferenc, a nádor atyja, tanulmányait Olaszországban végezte mint teológus. 1534. nyitrai püspök és a pozsonyi kamara elnöke. 1557. ott hagyta püspöki székét és lutheránus lett s nőül vette Kosztka Miklós leányát, Borbálát, aki magtalanul halt el; második neje Zrínyi Miklós leánya Katalin volt. Első nejével az árvai és lietavai várakat és uradalmakat kapta hozományul. Élete utolsó éveiben királyi főudvarmester. Állítólag kígyómarás következtében halt meg 1576. - III. György nagyban foglalkozott a bányaműveléssel. A Fuggerek családjából házasodva, a nélkül is nagy vagyonát tetemesen növelte. Bányakamaragróf. Meghalt Augsburgban, a T.-k kedvelt tartózkodási helyén 1521-ben. - Imre, V. György fia, szül. 1589 szept. 11., meghalt 1621. Atyja a híres vittenbergai egyetemre küldte, ahol tanárai egyetemi rektor címmel tüntették ki. 1617. árvavármegyei főispán, 1618-ban nőül vette bedegi Nyáry Krisztinát, 1621. mint Bethlen biztosa vett részt a nikolsburgi békekötésben. - II. János. Ez vetette meg alapját családja gazdagságának és jövőjének. Mint krakkói polgármester fiával III. Györggyel együtt 1490. örökáron megvette Korvin János bányáit. 1496-ban Ulászlótól engedélyt nyert arra, hogy olvasztókat állítson fel. II. Ulászlót gyakran segítette ki pénzzavarából. Anna királyné bányakamaragróffá nevezte ki fiával együtt. Az Ulászlónak adott kölcsönök fejében 1505. zálogul kapta a bányavárosokat és Zólyom várát. A külföldön rézkereskedést űzött a Fuggerekkel (l. o.) együtt s ez óriási hasznot hajtott. Megh. 1508. - III. Szaniszló, szül. Bajmócon 1576., megh. 1625. Tanulmányait, mint a legtöbb T., külföldön végezte. Ifjabb korában több török elleni ütközetben is részt vett. 1614. Szepes vármegye főispánja, majd főpohárnokmester. A nikolsburgi békekötésnél mint a király híve szerepelt; Bethlennel szemben 1622. a soproni országgyűlésen nádorrá választották.

T. György (V.), a püspöki székét elhagyott s protestáns hitre tért dúsgazdag Ferencnek második nejétől Zrínyi Katalintól született fia, született Lietava várában (Trencsén) 1567 szept. 2., meghalt Bittsén 1616 dec. 24-én. Atyját hét éves korában már elveszítette. Első nevelését anyja, majd mostoha atyja Forgách Imre nógrádi főispán házánál nyerte. Tanítója volt a híres szászországi tudós Ecchard Kristóf bölcsész és orvosdoktor. Gyámja T. Szaniszló volt, aki anyjának újabb házasságát veszélyesnek tartván a gyermekre nézve, mostoha atyjával viszályba keveredett, mire ez őt a gyermek vagyonának hűtlen kezelésével gyanúsította. A megsértett gyám ekkor a királyhoz folyamodott, hogy mentse fel őt a gyámságtól. A felmentés 1683. meg is érkezett és a királyi leirat Györgyöt a királyi kamara kezelésére bízta; Ernő főherceg, Magyarország akkori hadi főkormányzójának udvarába vitték, hogy ott a katonai és diplomáciai pályára képeztessék. 1585. anyja halála után mostoha atyja kívánságára hazament, átvette vagyona igazgatását s árvai főispánná neveztetett ki. Ekkor vette nőül első nejét Forgách Zsófiát. Mint főispán erélyesen lépett fel az elszaporodott rablók és harmincad-fosztogatók ellen. 1590. Pálffy Miklós komáromi kapitány mellett segédkezik. Ez időben Párkány mellett a törököt csekély seregével megtámadta, de merényletéért majd életével lakolt. Első neje meghalván, 1592. Czobor Mihály nádori helytartó leányát, Erzsébetet vette el. 1593. részt vett Fehérvár ostromában, 1598. királyi tanácsos, 1599. főpohárnok. Pálffy halála után Rudolf fölajánlotta neki a Dunán inneni főkapitányságot, melyről azonban hamar lemondott, mert katonáinak zsoldját a kincstár nem fizette ki. Bocskay felkelése alkalmával hű maradt az uralkodóházhoz és mindent elkövetett, hogy a felkelés elterjedését megakadályozza. Bocskay igyekezett őt magának megnyerni, de ez nem sikerült. Midőn Bocskay felkelése nagyobb arányokat öltött, Rudolf békét akarván kötni, békebiztosul őt küldte Bocskayhoz, de a tárgyalások sikertelenek voltak. Fáradozásaiért Árva várát és uradalmát kapta örökös adományul. A bécsi béke megkötésénél 1606. nagy szerepet játszott. Mátyásnak bizalmas embere volt, akinek terveit igyekezett előmozdítani. Midőn az osztrák protestánsok Mátyás ellen fegyvert fogtak, Mátyás T.-t kérte fel közbenjáróul, kinek sikerült is a fölkelőket fegyverletételre bírni. A nádorválasztás alkalmával szintén jelölt volt, de Illésházyval szemben elbukott (1608). Mátyás ekkor kincstárnoksággal kínálta meg, de ezt el nem fogadva, visszavonult birtokaira. Illésházy halála után 1609. nádorrá választották. Mint nádor a béke és mérséklet embere volt, akire egyformán hallgattak az összes szemben álló pártok. Az osztrák protestánsok sérelmeikkel ezután is többször fordultak hozzá s eljárásával mindig meg voltak elégedve. Báthory Gábornak az ellene felkelt és legyőzött katolikusok ellen hozott erőszakos rendszabályai végrehajtását megakadályozta. 1614. a protestáns egyház szervezése végett Zsolnán zsinatot tartott.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is