Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
visszkerese... recourse

Magyar Magyar Német Német
Visszkerese... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Visszkereset

(lat. regressus, recursus), egy harmadik személy ellenében, ennek kötelezése alapján érvényesített igény kártalanítás iránt. Igy p. a kezes, aki kezessége alapján a főadósért fizetni tartozott, ennek ellenében V.-et indíthat, visszakövetelve mindazt, amit helyette fizetett, a járulékokkal együtt.

Váltó-V., a váltói kapcsolatban álló valamely személynek előzője ellen indított keresete:

I. Biztosítási V.., amely nem fizetésre, hanem biztosításra irányul. Helye van: 1. Elfogadás hiánya miatt, ha a váltó általában nem, vagy megszorítással, vagy csak részben fogadtatott el. Ily esetben a váltóbirtokos a felvett óvás kiadása mellett a kibocsátótól s a forgatótól biztosítást követelhet arra nézve, hogy a váltó összege, illetve el nem fogadott része, az el nem fogadásból keletkezett költségekkel együtt lejáratkor ki fog fizettetni. A biztosítás módját és mennyiségét az érdekelt felek egyetértőleg maguk állapítják meg, ha megegyezés nem jő létre, a biztosítandó összeg a biróságnál készpénzben leteendő. Az elfogadás hiánya miatt felvett óvás birtoka minden előzőt feljogosít arra, hogy bármelyik előzőjétől biztosítást követelhessen. A váltó bemutatása és annak igazolása, hogy a visszkereső követőinek biztosítást adott, nem szükséges. Az adott biztosíték nemcsak a visszkeresőnek, hanem a biztosítást nyujtó összes követőinek fedezetül szolgál, ha ők a biztosítást nyujtó ellen biztosítási V.-et indítanak. Ezek nagyobb biztosítást csak az esetben követelhetnek, ha az adott biztosítás módja, vagy mennyisége ellen alapos kifogást tehetnek. A biztosíték visszaadandó: a) ha a váltó utólag teljesen elfogadtatik; b) ha az előző ellen, ki a biztosítást adta, a váltó lejártától számítva egy év alatt fizetési V. nem indíttatik; c) ha a váltó kifizettetik, vagy ha a biztosítást adónak váltójogi kötelezettsége megszünik. 2. Biztonság hiánya miatt; ha a váltó el is fogadtatott, biztosítási V.-nek van helye, ha az elfogadó csőd alá jutott, vagy ha az elfogadó ellen a váltó elfogadása, illetve kiállítása után valamely pénzbeli tartozás miatt a végrehajtás siker nélkül megkisértetett. Ez esetben óvással igazolandó, hogy a váltóbirtokos az elfogadótól biztosítást nyert és hogy a váltón kijelölt szükségbeli utalványozottak a váltót el nem fogadták. A biztosítás módjára s hatályára ugyanazon szabályok állanak, mint az elfogadás hiánya miatti V.-nél. A biztosíték visszaadandó, ha az előző ellen, ki a biztosítást adta, a váltó lejártától számított egy év alatt fizetési V. nem indíttatik, ha a váltó kifizettetik, vagy a biztosítást adónak váltójogi kötelezettsége megszünik, ha a váltót a netáni szükségbeli utalványozott teljesen elfogadja; az előző által adott biztosíték ezen felül még akkor is, ha az elfogadó utólag teljes biztosítást nyujt (1876. XXVII. t.-c. 25-28. s 29. §-ai).

II. Fizetési V., amely fizetésre irányul. Előfeltétele, hogy 1. a váltó fizetés végett bemutattassék; 2. ez s a fizetés nem teljesítése kellő időben felvett óvással igazoltassék. Az óvás a fizetés napján déli 12 óra után veendő fel s legkésőbb a fizetési napot követő második köznapon. Az óvást bármely előző elengedheti, ez azonban nem menti fel a váltóbirtokost a bemutatás kötelezettsége alól, s e részben csak azon hatással jár, hogy amennyiben az óvást elengedő előző a bemutatás meg nem történtére hivatkozik, a bizonyítás őt terheli; másrészt az előző, ha az óvás mégis felvétetett, annak költségeit megtéríteni tartozik. A telepített vltót a telepesnél, ha ilyen megnevezve nincs, az intézvényezettnél kell a telep helyén fizetés végett bemutatni s ugyanitt veendő fel az óvás. A fizetés nem teljesítéséről a váltóbirtokos közvetlen előzőjét, s ha ez a váltót lakhelye megnevezése nélkül adta tovább, azon legközelebbi előzőjét, aki a váltót hely megjelölése mellett adta tovább, az óvás felvételétől számított két nap alatt irásban értesíti; elegendő, ha az értesítés ez időn belül a postára adatott. Ha az értesítés vitássá válna, az értesítő csak azt köteles bizonyítani, hogy az érdekelt részére a meghatározott napon a postán levél adatott fel, kivéve, ha a címzett igazolja, hogy a levél mást tartalmazott. Aki az értesítést elmulasztja, vagy nem közvetlen előzőjéhez intézi, köteles az ebből eredő károkat az összes, illetve az átugrott előzőknek megtéríteni s azonkivül elveszti ezekkel szemben igényét a kereset kézbesítését megelőző időre járó kamatokra s költségekre. A váltóbirtokos V.-ét bármely, vagy valamennyi váltókötelezett ellen indíthatja a nélkül, hogy követelési jogát a be nem pereltek ellen elvesztené. Viszont minden váltókötelezett követelheti, hogy neki a váltóösszegnek, a kamatoknak s a költségeknek lefizetése mellett s a fizetés hiánya miatt felvett óvás kiadassék, több ajánlkozó közül annak van elsőbbsége, akinek fizetése által a legtöbben szabadulnak.

A V. tárgya a váltóbirtokosra nézve a ki nem fizetett váltóösszeg s ennek a lejárattól számítandó 6% kamataira az óvási s egyéb költségekre, és 1/3% váltódíjra, amely összegek, ha a visszkeresett a fizetés helyétől különböző helyen lakik, ez összegek a közép váltóárfolyam szerint számítandók. A forgató, ki a váltót beváltotta, előzőitől követelheti az általa befizetett összeget a fizetés napjától számított 6% kamatokkal, a felmerült költségeket s 1/3% váltódíjat, esetleg árfolyam-átszámítással. A visszkereső külföldre intézett V.-ében felszámíthatja az ott megengedett magasabb tételeket, a külföldi visszkereső belföldre intézett V.-ében csak akkor számíthatja az ottani magasabb tételeket, ha azokat tényleg kiegyenlítette. A visszkeresőnek jogában áll előzőjére követelése erejéig visszváltót intézni. E váltó látra állítandó ki s közvetetlenül a visszkeresett lakhelyére intézendő; összegéhez hozzászámíthatja a visszváltó értékesítéséhez netán járó alkusz- s bélyegdíjakat. Törvényünk a V.-et egyáltalán ugy szabályozza, mintha a váltóbirtokos visszváltót intézett volna és keresetét erre alapítaná.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is