Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
vizsgálat assay
vizsgálat audit
vizsgálat disquisitio...
vizsgálat enquiry
vizsgálat examination...
vizsgálat inquest
vizsgálat inquiry
vizsgálat inspection
vizsgálat investigati...
vizsgálat monitoring
vizsgálat quest
vizsgálat review
vizsgálat search
vizsgálat survey
vizsgálat test
vizsgálat trial
vizsgálat f... testing
vizsgálat t... question un...
vizsgálati investigati...
vizsgálati ... prisoner

Magyar Magyar Német Német
vizsgálat Examen (s)
vizsgálat Untersuchun...
vizsgálat &... Prüfung (e)...
vizsgálati ... Prüfungsver...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Vizsgálat

kifejezés

A bűnperben az előkészítő eljárás második része. A büntető per közjogi természete megkívánja, hogy az előkészítő eljárásban független bírói személy is működjék, a nyomozó hatóságok eljárásának felülvizsgálata és az ügynek a főtárgyalásra való előkészítése. Igaz, hogy az összegyűjtött anyag első sorban a vádló tájékozására szolgál, de egyszersmind a bíróság első információjára is, s épp ezért a váddal és védelemmel szemben egyaránt pártatlannak kell lennie, másrészt a terheltnek is saját felfogásából kiindulva elég biztosítékot kell találnia. A büntetőeljárást szabályozó 1896. XXXIII. t.-c. szerint a V. célja: azoknak az adatoknak bírói kiderítése és megállapítása, melyek alapján eldönthető, hogy van-e helye a főtárgyalás elrendelésének, vagy hogy meg kell-e szüntetni a bűnvádi eljárást. A V. az e cél szabta határokon túl nem terjedhet. V.-nak azonban mégsem minden esetben kell megelőzni a főtárgyalás elrendelését (a törvény ugyanis a fakultatív V.-i rendszert fogadja el), hanem csak: 1. oly bűntett esetében, melyekre a törvény halál- vagy életfogytig tartó fegyházbüntetést rendel; 2 öt évet meghaladó, határozott tartalmú szabadságvesztés-büntetéssel büntetendő cselekmények esetében, kivéve, ha tettenkapás forog fenn, vagy bűnösségéről a terhelt a nyomozás adataival teljes összhangzásban álló beismerést tett; 3. a törvényszék elé utalt más bűncselekmények és a 2. pontban felsorolt kivételek esetében: a) ha a királyi ügyészség indítványozza; b) ha a vádat egyedül magánvádló képviseli; c) ha a terhelt oly körülményekre hivatkozik, melyek kiderítése v. megállapítása céljából a V. a védelem előkészítése végett kívánatos; d) ha a vádtanács más okból szükségesnek látja. A V. elrendelését rendszerint a vizsgálóbírónál kell indítványozni. Az indítványban megjelölendő a vádbeli cselekmény, a terhelt személye s a V. kérésének okai. A V. elrendelése vagy mellőzése tárgyában elsőfokúlag rendszerint a vizsgálóbíró határoz, s ha az indítványt elutasítja, határozata ellen a vádtanácshoz felfolyamodásnak van helye.

A V. foganatosításához a bíró nincs a vádelvhez kötve, mert ennek érvényesítését a célszerűségi okok kizárják. Ezért rendeli a törvény, hogy a vizsgálóbíró a V. folyamában hivatalból, indítvány bevárása nélkül is köteles megtenni mindazokat az intézkedéseket, amelyek a való tényállás megállapítása s a tettes és a részes kinyomozása végett szükségesek. Abban az esetben, midőn a bűncselekmény nyomokat hagyott, a vizsgálóbíró ezeket, ha hiteles módon még meg nem történt volna, szemlével, vagy más alkalmas módon haladék nélkül megállapítja. A szökésben levő terheltnek kézre kerítése iránt, valamint a bűncselekmény elkövetésére mutató, vagy abból eredő, illetőleg bizonyítékul egyébként szolgálható tárgyaknak megszerzése és bírói őrizetbe vétele iránt is sürgősen intézkedik. Ezután lehetőleg első sorban a terheltet hallgatja ki, a többi bizonyítékot pedig a sértettnek, a tanuknak és a szakértőknek kihallgatásával, továbbá szemle, esetleg szakértői V. foganatosításával szerzi meg. A terheltnek és a tanuknak kihallgatása a nyilvánosság kizárásával történik, amennyiben a vádló és a védő a terheltnek és a tanuknak kihallgatásánál, a terhelt pedig a tanuk kihallgatásánál rendszerint nem lehetnek jelen. Azonban mind a vádló, mind a terhelt, mind ennek védője megidézendők oly tanúnak vagy szakértőnek kihallgatására, aki a főtárgyaláson előreláthatólag nem jelenhet meg. A felek, valamint képviselőik ez esetben indítványokat tehetnek és a tanúhoz, vagy a szakértőhöz a vizsgálóbíró kérdéseire adott feleletei után kérdéseket intézhetnek.

Ha a vizsgálóbíró befejezte a V.-ot v. tovább folytathatónak nem tartja, a feleket indítványaik előterjesztése végett erről értesíti. A vizsgálóbíró köteles a V.-ot megszüntetni, ha a vádló a vádat elejti, és a vád képviseletét az arra jogosított sértett nem veszi át. Egyéb esetekben a V.-ot csak a vádtanács vagy az ítélő bíróság szüntetheti meg, mert a megszüntetés egyenlő a felmentéssel, azaz érdemleges határozat. A V. megszüntetéséről a vádló, a magánfél s a terhelt végzéssel értesítendők s az utóbbi, ha fogva van, mihelyt a királyi ügyészség a vádat elejtette, azonnal szabad lábra helyezendő. A V. általános szerepéről. l. Előkészítő eljárás.

Az inquizitorius (nyomozó) büntetőeljárással, mely szerint a bíró a pernek minden korlátozás nélküli ura, szemben áll a vádelvi eljárás vagy másként: vádrendszer. A vádelvre alapított eljárásban az ítélő bíró nem vesz részt a vádemelésben, sem az előző bírói eljárásban. A vádelv, mely tisztán csak abban az időben érvényesült, midőn a büntető pert csak a sértett magánérdekének tekintették (a római állam első századaiban s a germán népek középkori történetében), a kontinensen újabb időben a francia forradalomnak köszöni uralomra jutását, míg Anglia, hol a népakarat és a polgári szabadság tisztelete megakadályozták az államhatalom túlterjeszkedését, a történelem egész folyamán megőrizte. A tiszta vádelvet azonban sem az angol eljárás, sem az ennek mintájára készült 1808-iki Code d"instruction criminelle nem fogadta el. Az előkészítő eljárásban a nyomozó elv az uralkodó, a fő eljárásban a vádelv. A két rendszernek ilyetén egyesítése alkotta meg a vegyes rendszert. E rendszer fő elvei a következők: 1. törvényes vád nélkül nincs V. és érdemleges eljárás, ha azonban vád emeltetett, akkor a vádló indítványa nem köti többé a bíróságot az eset megítélésében; 2. a bíró csak az előkészítő eljárásban foglalkozik a bizonyítékok egybegyűjtésével s a fő eljárásban más bíró működik, ki nem nyomoz, csak határoz; 3. a vád képviselete kizárólag a vádlót (köz- vagy magánvádlót) illeti, a közvádló monopóliumának lehető kizárásával; 4. kívánatos a felek lehető teljes jogegyenlősége.

Az 1896. XXXIII. t.-c., mely büntető eljárásunkat szabályozza, vegyes rendszeren alapul ugyan, de a vádrendszer benne mégis túlsúlyra jut, nem valósítja azonban meg a teljes ügyfélegyenlőséget, mert ez akadályozná a bírót a való tényállás kiderítésében akkor is, midőn annak kiderítése hatalmában állana. A vádrendszer keresztülvitele a törvényben a következő: 1. Az eljárás előfeltétele törvényes vád; 2. a vádat a bírótól mindig külön álló, független közeg, rendszerint a királyi ügyész vagy a sértett, mint fő, illetőleg pótmagánvádló képviseli; 3. a vádló a per ura (dominus litis), megtagadhatja a vád képviseletét, a váddal rendelkezhetik s azt, míg az ügy érdemleges bírói határozat alá nincs terjesztve, el is ejtheti; 4. a vádlónak és terheltnek perjogi hatásköre általában egyenlő, a bizonyítás körül egyenlően működnek közre s a perorvoslatokat is egyenlően használhatják. Az ügyészség, mint közhatóság, némi külön állást foglal el, az őrt is kötelezi a törvény 9. §-a, mely szerint mindegyik hatóság köteles a terheltnek érdekeit is állandóan szem előtt tartani. A királyi ügyész is köteles felügyelni a terhelt jogainak törvény-rendelte oltalmára, és ha ezt meggyőződése szerint szükségesnek tartja, tartozik a vádlott javára is fellebbezéssel vagy semmiségi panasszal élni. a bizonyító anyag összegyűjtése tekintetében a törvény nem emeli érvényre a vádelvet. Az anyagi igazság kiderítése érdekében nemcsak a vizsgálóbíró köteles hivatalból indítvány bevárása nélkül megtenni a szükséges intézkedéseket a tényállás megállapítása, valamint a tettes és részes kinyomozása végett, hanem a vádtanács, a fő tárgyalás elnöke, az ítélő bíróság, sőt a másodfokú bíróság is hivatalból intézkedhetik a bizonyítás kiegészítése v. ismétlése tárgyában.

Forrás: Pallas Nagylexikon

KapcsolódásMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is