Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Vizsgálati ... ----

Magyar Magyar Német Német
Vizsgálati ... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Vizsgálati fogság

igazságszolgáltatás

A vádrendszer követeli, hogy amig jogerős birói itélet az állampolgárt bűnösnek nem nyilvánította, azt ne lehessen személyes szabadságától megfosztani. De a társadalom védelmének magasabb érdeke előtt háttérbe szorul az egyes érdeke s nincs tételes jog, mely meg ne engedné, hogy a büntetendő cselekmény gyanujával terhelt egyén személyes szabadságától megfosztható legyen. A törekvés csak az, hogy e szükséges kényszereszköz alkalmazása a legszűkebb határok közé szoruljon. Ez elvet alkalmazza a büntető perrendtartás az előzetes letartóztatás és a V.-ra vonatkozó intézkedéseiben. Az előzetes letartóztatást, mely sokkal ideiglenesebb jellegü mint a V., a terhelt kihallgatása és elővezetési parancs nélkül is el lehet rendelni, mig a V.-ot csak a biró és pedig csak a vizsgálat elrendelésével egyidejüleg vagy azután. V. rendelhető el ama terhelt ellen, aki kihallgatása után is bűntett vagy vétség nyomatékos gyanuja alatt marad. 1. Ha a terhelt megszökött, v. azzal a céllal, hogy magát a bűnvádi eljárás elől elvonja, elrejtőzött és utóbb a hatóságnál önként nem jelentkezett; továbbá, ha bizonyíték forog fenn arra nézve, hogy a terhelt a szökésre előkészületeket tett; végre ha megszökésétől azért, mert állandó tartózkodóhelye vagy rendes keresetforrása nincs, vagy mert ismeretlen és magát igazolni nem tudja, vagy az alkalmazandó büntetésnek előrelátható nagyságánál fogva alaposan lehet tartani; 2. ha bizonyíték forog fenn arra nézve, hogy a terhelt valamely tettestársat, részest, orgazdát, bűnpártolót vagy tanut hamis vallomás tételére, vagy a vallomás megtagadására, illetőleg szakértőt hamis véleményadásra birni, vagy a bűncselekmény nyomait megsemmisíteni, megváltoztatni vagy elrejteni törekedett vagy törekszik; 3. ha a terhelt nem magyar honos és alaposan tartani kell attól, hogy szabadlábon hagyása esetében a hatóság újabb idézésére nem fog megjelenni; 4. ha a terhelt az ellene indított eljárás alatt újabb bűntettet vagy vétségeket követett el, vagy ha bizonyíték forog fenn arra, hogy a terhelt a megkisérlett bűntett vagy vétség végrehajtásával, vagy azzal fenyegetőzött, hogy újabb bűntettet vagy vétséget fog elkövetni.

A bűncselekmény súlyossága magában véve nem ok a V. elrendelésére s ez irányban a törvény csak egy korlátozást tesz. Ha t. i. a vád tárgya halállal vagy életfogytig tartó fegyházzal büntetendő cselekmény, a terheltnek szabadlábon hagyását csak a vádtanács engedheti meg. A vizsgálóbiró, ha ilyen bűntett esetében a V.-nak elrendelését mellőzendőnek tartja, a vádtanácsnak indokolt előterjesztést tesz. A V.-ot a vizsgálóbiró, esetleg a vádtanács v. az itélő biróság rendelheti el. Az elrendelésnek mindig irott határozatban kell történnie. A vizsgálóbiró határozata ellen a vádtanácshoz, a vádtanácsé ellen a kir. táblához felfolyamodásnak van helye.

A vizsgálati fogollyal kiméletesen kell eljárni s ez, valamint az előzetesen letartóztatott is lehetőleg mindenkitől elkülönítve zárandó el. Az előzetesen letartóztatott és a vizsgálati fogoly ellenében minden megszorítás vagy kényszer kerülendő amaz intézkedéseken kivül, melyek megszökésének és az eljárás célját veszélyeztető összebeszélésnek megakadályozására, továbbá a fogházi rend fentartására szükségesek. A vizsgálóbiró köteles e szabály megtartására felügyelni. A vizsgálóbiró ellenőrzi a letartóztatottak és a foglyok levelezését, valamint a hozzájok érkező küldeményeket és engedi meg a náluk tehető látogatásokat. Engedelme, illetőleg ellenőrzése nélkül a fogház személyzetén kivül csak a kir. ügyészség tagjai és a 62. § harmadik bekezdésében foglalt megszorítással a védő érintkezhetnek a fogollyal. A felsőbb igazságügyi hatósághoz intézett folyamodásnak vagy panasznak elküldését azonban a vizsgálóbiró meg nem tagadhatja. Azokban az ügyekben, melyekben vizsgálat nincs elrendelve, a kir. ügyész, illetőleg a járásbiróság ellenőrzi az előzetes letartóztatás foganatosítását, valamint a megelőző bekezdésekben foglalt szabályok alkalmazásával a foglyok levelezését és a náluk tehető látogatásokat. Az előzetesen letartóztatott és a vizsgálati fogoly azt a kényelmet, amely állásának és vagyoni viszonyainak megfelel, saját költségén megszerezheti. Különösen jogában áll magát saját költségén élelmezni, valamint saját költségén élelmezni, valamint saját ruháit és ágynemüit használni. Megfelelő munkát is végezhet, illetőleg rendes foglalatosságát űzheti, ha ez a letartóztatás céljával és a fogházi renddel és szabályokkal nem ellenkezik.

A V. ugy mint az előzetes letartóztatás megszüntetendő, mihelyt az elrendelés oka megszünt vagy mihelyt a kir. ügyészség a vádat elejti. E mellett minden hatóságnak kötelessége a V. lehető megrövidítésére törekedni. A V. maximális tartama a felsorolt esetek 1. és 3. pontja esetén rendszerint csak három hónap, mely határidőt a vádtanács indokolt határozat alapján egy-egy hónappal meghosszabbíthatja. Ugyane pontok eseteiben, ha a terhelt vagy helyette más megfelelő biztosítékot ád, a fogva levő egyént szabadlábon kell helyezni, a fogságba helyezendőt pedig szabadlábon kell hagyni. A bűncselekmény nyomai megváltoztatásának, elrejtésének, vagy megsemmisítésének veszélye miatt elrendelt V. csak e nyomok biztosításáig, az összebeszélés veszélye miatt elrendelt V. pedig csak az illető tettes, részes vagy tanu kihallgatásáig, illetőleg a szakértő véleményének előterjesztéséig tarthat és mindkét esetben rendszerint nem terjedhet egy hónapon túl. Kivételes körülmények mellett és nyomós okból a vádtanács e határidőt legfeljebb egy-egy hónappal két ízben meghosszabbíthatja. A meghosszabbított határidő elteltével az e pont alapján elrendelt V. minden esetre megszüntetendő. A vádtanács a felek kérelme alapján a vizsgálóbiró és szükség esetén a felek meghallgatása, esetleg az iratok bekivánása után a fentebb megjelölt határidők lejárta előtt is köteles határozni a felett, hogy a V. valamely ügyben fentartandó-e v. megszüntetendő.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is