Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
szél breeze
szél confine
szél edge
szél heel
szél ledge
szél lip
szél margin
szél periphery
szél shelf, shel...
szel to slice
szel to slice of...
szél wind
szél alatti... leeward
szél alatti... lee quarter...
szél alatti... lee side
szél alatti... lee shore
szél ellen head on to ...
szél ellen ... to steer en...
szél ellen ... to steer en...
szél felé head on to ...

Magyar Magyar Német Német
szél Wind (r)
szél & pere... Rand (r)
szél (vmine... Grat (r)
szélcsend Flaute (e)
szélcsend Windstille ...
szélcsendes... windstill
szelektív s... Mülltrennun...
szelence & ... Büchse (e)
szelep Klappe (e)
szelep Riegel (r)
szelep Ventil (s)
szelepgumi Ventilgummi...
szélerősség... Windstärke ...
szeles & sz... windig
széles & tá... weit
széles & tá... breit
széles látó... weitblicken...
szélesebb &... weiter
szélesedik ... weiten s.
szélesít & ... weiten

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Szél

a levegő mozgása, áramlása egyik helyről a másikra. Erőssége változhatik a susogó szellő és a tomboló vihar között, de lényegében mindenféle szél ugyanannak a természettörvénynek hódol, ugy hogy a jelenség fizikai értelme mindig azonos. Ha a levegő egyensúlyban volna, akkor megszünnék az ok a mozgásra, de mivel ez az eset soha sem áll be és a levegő súlya v. nyomása a földnek különböző tájain egyenlőtlen, mindig is van áramlása a levegőnek, mely a nehézségi erőnél fogva a magasabb nyomásu helyről tart a kisebb nyomásu hely felé. A szél tehát közvetetlenül a levegő nyomáskülönbségeinek a következménye, melyek egyenlő tengerszini magasságban különböző helyeken minden körülmények között találhatók. Bármi okból eredjenek a nyomási különbségek vagyis azon állapot, hogy a levegő súlya egyenlő nivóban más-más helyen különböző, a megzavart egyensúly helyreállítására mindig légáramlás létesül.

Ha a Föld nem forogna, akkor a levegő mozgása a legrövidebb utat választaná, vagyis az egyenes utat (a gömbalak miatt legnagyobb kör ívét) a magas nyomásról a kisebb felé. És mivel az izobárok (l. o.) egyazon nivóban mutatják a nyomáskülönbségeket, a szélirány merőleges volna az izobárokra, azaz egybeesnék a gradienssel. A Föld forgása azonban a levegő mozgását kitéríti ebből az irányból, még pedig az északi félgömbön jobbra, a délin balra. Az északi szélből tehát lesz északkeleti, az északkeletiből keleti (az északi félgömbön). Az eltérítés nagysága a földrajzi szélesség sinusával arányos, tehát a sarknál legnagyobb, az egyenlítőnél legkisebb. Szintugy nő az eltérítési szög a szél sebességével is. A levegő mozgásánál azonkivül fellép a központfutó erő, melynek eltérítő hatása a szélirány (pálya) görbültségével négyzetes és a szélsebességgel egyszerü arányban nő. A Föld forgása és a központfutó erő egyértelmüen hat a ciklonális mozgásnál s ellenkező értelemben az anticiklonális mozgásnál; a kettőnek összes hatása a szerint nagyobbítja v. kisebbíti az eltérítési szöget. Hozzájárul még a levegő tehetetlensége és a mozgásnál fellépő surlódás. A surlódás ugy az eltérítést mint a szélsebességet csökkenti. Innét van, hogy a szél egenlő nyomási különbségek mellett a tengeren erősebb mint a szárazföldön és hogy eltérítése a felső rétegekben nagyobb. Az itt említett erők együttes hatása határozza meg a légáramlás irányát és erősségét. A kapcsolat a levegő nyomása s áramlása között már az előrebocsátottakből is kiderül. E kapcsolatot Buys-Ballot általános széltörvényben fejezte ki 1857., mely az újabb meteorologiában alapvető jelentőségre jutott. A róla elnevezett széltörvény igy hangzik: 1. A szél erőssége arányos a nyomási különbségekkel. 2. Ha háttal fordulunk a szélnek, akkor tőlünk bal felől és kissé elől van az alacsony légnyomás, mögöttünk jobb felől pedig a magas légnyomás (az északi félgömbön). A széltörvény arra képesít, hogy a légnyomás eloszlását ismerve, minden helyről meg tudjuk mondani az elméletileg hozzá tartozó szelet. Egyébként az időjárási térképek igazolják az izobárok és a szélirány közötti kapcsolat helyességét.

A Föld szélviszonyairól a régibb meteorologusok egy még a közelmultban is nagyon elterjedt elméletet vallottak, melynek utolsó hirneves képviselője Dove volt. E szerint az egyenlítő táján a felmelegedett levegő felszáll és a magasban a sarkok felé áramlik; ezen felső szelet nevezték equatoriális, egyenlítői áramlatnak. Viszont alul a hidegebb és következéskép nehezebb levegő a sarkoktól az egyenlítő felé tart, poláris v. sarki áramlat. Dove e két szélrendszert az egész Földre kiterjedőnek vélte olyképen, hogy a magasban az egyenlítői áramlat a földforgás következtében (az északi félgömbön) délnyugatról megy a sark felé, alul pedig a sarki áramlat északkeletről az egyenlítő felé. E két áramlat közepes földrajzi szélességben találkozik, ahol az egyenlítői áramlat leereszkedik s hol majd az egyik, majd a másik felülkerekedik, amiért is a mérsékelt övben a szelek olyan változók. Az újabbi nézet az említett lécirkulációt elfogadja ugyan, de csupán 30°-nyi szélességben északra és délre az egyenlítőtől, amit a meleg övben a magasabb rétegekben a délnyugati antipasszát és a Föld szinén az északkeleti passzát tényleg igazolnak (l. o.). De e magyarázat a régebbitől különbözik és az újabb széltörvényből foly. Egyensúly esetén ugyanis a légnyomás egyenlő tengerszini magasságban egyenlő és az egyenlő nyomásu rétegek - nivófelületek - koncentrikusak a Föld felületével. Ámde a trópusokban beálló erős felmelegedés következtében az alsó légrétegek kiterjednek, mi által ott bizonyos magasságban a légnyomás nagyobb lesz mint másutt ugyanabban a nivóban. Az egyenlő nyomásu felületek tehát nem koncentrikusak, hanem az egyenlítői tájon legmagasabbak és onnan lejtősödnek a sarkok felé. Azért a felső rétegekben megindul az áramlás az egyenlítőtől a sarkok felé, amiért az egyenlítő környékén a légoszlop súlya csökken vagyis a barométer ott sülyed. Az egyenlítőtől délre és északra ellenben az odaáramló levegő a légnyomást a föld szinén nagyobbítja, ugy hogy a levegő alul visszaáramlik az egyenlítő felé. Ezen új magyarázat mellett tanuskodik a légnyomás tényleges eloszlása.

Röviden összegezve a Föld szélviszonyait következőleg jellemezhetjük: Az egyenlítő közvetlen közelében, körülbelül 8o-nyi szélességü területen gyenge szelek uralkodnak, ez a szélcsend öve; ettől körülbelül 35°-ra északi és déli irányban vannak a passzátok, még magasabb földrajzi szélesség alatt pedig különvált szélrendszerek. Újabban azt tartják, hogy helytelen 40°-nyi szélességen túl kizárólag a különálló szélrendszerek uralmát elfogadni és kezdik megint az általános légkeringést figyelembe venni. A legújabb nézetek Ferrel, Sprung, Siemens, Perntertől erednek és szerintök az áramlás következőképen alakulna: A szélcsendes övön kivül a legmagasabb rétegekben a délnyugati antipasszát uralkodik alatta pedig a keleti passzát olyképen, hogy közepes rétegekben délkeletről, legalul pedig északkeletről fuj. A felső nyugati és a középső keleti szél 35° szélesség alatt a földszinre ereszkedik, 35°-on túl egészen a polusig felső és alsó rétegekben délnyugati szél uralkodik, mig közepes rétegekben a levegő és északnyugati szelek alakjában áramlik vissza a magasabb szélességről a 35° szélesség felé. (Vonatkozik az egész az északi félgömbre.) A passzátok csak nyilt tengeren érvényesülnek; ahol nagy kontinensek vannak, ott vagy elnyomatnak v. irányukből kitéríttetnek. L. Passzátszelek.

A szélviszonyok tehát igen különbözők. Van állandóan csendes vidék, amilyen a szélcsend öve; vannak tájak, ahol állandó szelek fujnak, azaz egész éven át egy irányból, a passzátok; annak továbbá időszakos szelek, melyek bizonyos időtartam mulva ismétlődnek, igy félévenkint a monszunok naponkint a hegyi (völgyi) és a tengerparti szelek. Utóbbiakról megemlíthetjük, hogy nappal a szél a völgyből a hegylejtő felé áramlik, éjjel pedig a völgynek lefelé, hasonlóan a partvidéken, ahol a szél nappal a tenger felől, éjjel a szárazföld felől fuj. Végül vannak tájak, ahol a szél határozatlan időközökben minduntalan változik; ilyen a mérsékelt és hideg öv, melyben a légkör egyensúlya sokféleképen s néha igen bonyolultan megzavarodik. Egészben véve mondhatni, hogy a Földön a nyugati szelek vannak túlsúlyban. Európában a légnyomás télen észak-ynugaton alacsony, délnyugaton magas, azért délnyugati-nyugati szelek válnak uralkodókká, nyáron azonban inkább nyugat-északnyugatra fordulnak, mivel a légnyomás északnyugaton emelkedik és Közép-Európában sülyed.

Magyarország szélviszonyait részletesen feldolgozta Hegyfoky Kabos (A szél iránya a magyar szent korona országaiban c. műben). Az uralkodó szél tekintetében 11 vidékre osztja az országot és vizsgálataiból kitünik, hogy a szél általában a helyekről a rónákra tart. A Kis-Kárpátokról Kis-Alföldre, az Északi-Kárpátokról dél felé, a máramarosi, az erdélyi és szerbiai hegyekről a Nagy-Alföldre, a Karszt-hegységről pedig a tengerre. Az északnyugati áramlat a Kis-Alföldről a Bakony és Vértes hegycsoporthoz érvén, részint délre, részint keletre térni igyekszik. Ugy látszik, mintha a Tisza vidéke, mintegy az Alföld közepe volna azon középpont, azon medence, mely felé a levegő legtöbbször áramlik. Tényleg mutatkozik is e tájon egy csekély légnyomási minimum, ha a légnyomás átalgos évi eloszlását feltüntetjük. Hegyfoky 216 állomás adatait dolgozta fel. A Nagy-Alföld déli és középső részét kivéve, a szemhatár északi feléből jövő áramlatok a túlnyomók. Feltünő, hogy a délnyugati szél egyik vidéken sem tarotzik a gyakrabban előforduló szelekhez. Legszelesebb tája az országnak a Felső-Tisza vidéke. A szélcsendes napok az összes napok átlag negyedrészét teszik.

A szél mint meteorologiai elem rendszeres megfigyelés tárgya ugy irányra mint erősségre nézve. A szélirányt az a világtáj adja, ahonnan a szél fuj; az iránynál közönségesen beérik a 8-as skálával, pontosabb meghatározásoknál a 16-os skálával. Jelölése röviden a négy fő irány kezdőbetüi által történik és nemzetközi megállapodás szerint az angol elnevezések szerint, u. m. észak = N, kelet = E, dél = S, nyugat = W, ugy hogy p. északnyugat = NW, délkeletdél = SES. A szélirány megfigyelésére szolgálnak különböző műszerek, kezdve az egyszerü szélkakastól egészen a finom önműködő regisztráló műszerekig (l. Anemoszkóp, Anemométer, Anemográf). Valamely helynek szélviszonyait olyképen szokták jellemezni, hogy megállapítják bizonyos időszakra (évre vagy hónapra), hányszor jött a szél egy-egy irányból; a leggyakoribb irány meghatározza az uralkodó szelet. Rajzban a szelek gyakoriságát igen áttekinthetően lehet feltüntetni, ha valamely körben az irányoknak megfelelő sugarakra rárakjuk a gyakoriságot bizonyos tetszés szerinti mértékkel; a sugarakon nyert végpontokat összekötve, kapunk egy szabálytalan sokszöget, az illető hely szélrózsáját. Azelőtt igen divatos volt a klimatologiában meghatározni minden szélirányhoz a hozzá tartozó hőmérsékletet és csapadékot, tehát azáltal kivánták a meleget vagy hideget, a szárazságot vagy esőt hozó szeleket egymástól megkülönböztetni. Ma ily hőmérsékleti vagy csapadék-szélrózsák elkszítésénél óvatosabban járnak el és az irányon kivül figyelemre méltatják a szél eredetét is. A szélerőt vagy a sebesség által szokás kifejezni, vagy a nyomás által; első esetben megadják a szél útját méterekben másodpercenkint, utóbbiban nyomását kg.-ban m2-enkint. Pontos zélerőmérő azonban csak kevés helyen van, azért meteorologiai hálózatoknál a szélerőt becsléssel szokták meghatározni bizonyos tapasztalati fokozat alapján. A becslés Beaufort 12 fokos skálája szerint történik a tengeren, melyet szárazföldön való használatra tizfokuvá alakítottak át. Nálunk a következő skála van elfogadva: 1 = gyenge szél, mely a kémények füstjét már magával viszi; 2 = gyenge szél, a fák leveleit mozgatja; 3 = mérsékelt szél, a fák gyengébb gallyait is mozgatja; 5 = élénk szél, mely egész ágakat is megmozgat és kellemetlen érzést kelt; 6 = erős szél (gyengébb vihar), mely nagy fákat meghajlít, zúgása már hallható; 7 = vihar, galyakat letördel, a szabadban való tartózkodást kellemetlenné teszi; 8 és 9 = ritkábban előforduló viharok, melyek a járást megnehezítik, háztetőket lehordanak, fákat gyökerestől kidöntenek, házakat megrongálnak; 10 = orkán, szélvész, mely romboló hatásával általános nagy pusztításokat okoz. Természetesen az egyes fokozatok között éles határvonalakat húzni nem lehet és az egyéni felfogásnak is van része a becslésnél. Scott mérései szerint a becsült fokozatoknak 1-től 10-ig a következő szélsebességek felelnek meg: 3, 5, 8, 11, 15, 19, 24, 29, 34, 40 m. másodpercenkint, ugy hogy p. az 5-ös erősségü szélnek útja egy másodpercben 15 m.

Hosszas megfigyelések igazolják, hogy a szélerőnek a szárazföldön napi periodusa van, mely abban nyilvánul, hogy a szél délelőtt erősbödőben van, a déli órákban legerősebb, délután gyengül és éjjel lecsendesedik. Magas hegyeken délben a szél gyengébb, mint este és reggel. A nyilt tengeren napi periodus egyáltalán nem mutatkozik. A szélirány napi periodusa abban nyilvánul, hogy a szél délelőtt az óramutatóval egyértelmüen fordul, délután pedig ellentétes értelemben. A szélerő évi menetében általában azt lehet észrevenni, hogy a hideg évszakban a szelek erősebbek, ami azért van, mert télen a nyomási különbségek is nagyobbak. Legalább északnyugati Európában ezen szabályszerüség élesen felismerhető; Budapesten azonban a márc.-juliusi időszakban a szélerő nagyobbodni látszik, amint az a 20 évi átlagokból kitünik. Budapesten a zélerő 20 évi (1873-92) átlagos értékei a Beaufort-skála szerint: jan. 1,5, febr. 1,6, márc. 1,9, ápr. 1,7, máj. 1,8, jun. 1,8, jul. 1,9, aug. 1,6, szept. 1,5, okt. 1,6, nov. 1,5, dec. 1,6, évi 1,7. Megjegyzendő, hogy az itt említettek az alsó szélre vonatkoznak és hogy a felső szél ugy irány, mint erő és menet tekintetében más képet ad. A felhővonulás, a léghajón és hegyi obszervatóriumokban tett megfigyelések szolgálnak a magas légrétegek mozgási viszonyainak kipuhatolására. A hegyekről lerohanó szelek, u. m. a (meleg) föhn, a (hideg) bóra, továbbá bizonyos tájakon előforduló jellemző szelek, amilyen: a scirocco, khamszin, misztral, pampero, buran stb.

Az erősebb szelet viharnak, szélvésznek mondják. A tengeren a vihart a Beaufort-féle 12 fokos skála 9-ik fokától száímtják, a szárazföldön a 10 fokos skála 6-ik fokától. A vihar sebessége tehát a tengeren nagyobb 25, a szárazföldön pedig 19 m.-nél. A legerősebb viharok (orkánok) sebessége a mérsékelt övben felmegy 40 m.-re, a trópusokban egyes félelmetes esetekben 60 m.-re is. Viharok rendszerint ott támadnak, ahol nagy a barometrikus gradiens; túlnyomó számban tehát a barometrikus minimumok táján, ahol nagy kiterjedésü forgó szelek csavarvonal irányában tartanak a minimum közepe felé és viharos jelleget szoktak ölteni. A minimum vonulásában magával viszi szélrendszerét és mivel Európába a legtöbb minimum az Atlanti-tenger felől jön, mondhatjuk, hogy viharjaink túlnyomóan tengeri eredetüek. Leggyakoriabbak s legerősebbek a viharok Európa nyugati, illetőleg északnyugati partvidékén; a kontinensen befelé haladva rendszerint gyengülnek, mert a minimumok is útjukban veszíteni szoktak mélységökből. A minimum vonulásának a gyorsasága Európában igen változó, átlag 25 km.-re teszik óránkint. A viharnak egy különös fajtája előfordul a trópusokban, bár nem oly gyakran mint az Atlanti-tenger északnyugati részén, de pusztító hatásában fölülmulja azt. Igy főleg a nyugatindiai szigetcsoporton, a Benáli-öbölben, a Khinai-tengerben (taifun). Budapesten az 1873-tól 1892-ig terjedő 20 évi időtartamban összesen volt 671 viharos nap, mely következőképen oszlik meg az egyes hónapokra: jan. 62, febr. 65, márc. 73, ápr. 45, máj. 61, jun. 58, jul. 70, aug. 49, szept. 34, okt. 45, nov. 51, dec. 59. Vagyis legtöbb a vihar márciusban, legkevesebb szeptemberben, átlag jut egy évre 34 és a viharok évi menetében törvényszerü periodicitás nem nyilvánul. A viharokhoz számítandók a kisebb területre szorítkozó forgó szelek (l. o.), a forgatag különböző nemei (viz-, homok-, széltölcsér), az orkánszerü nemei (viz-, homok-, széltölcsér), az orkánszerü tornádó és a rövid tartamu szélrohamok. L. Böe, Ciklon és Depresszió.

A hajózás érdekét a legnagyobb mérvben előmozdító és a földteke viztükrén periodikusan beálló légáramlatok tanulmányozásában, valamint e tekintetben a világ összes tengerészei által észlelt tapasztalatok kronologikus rendezése és összegyüjtésében Maury nevü északamerikai tengerésztiszt szerzett kiváló érdemeket, kinek e tanulmányai alapján összeállított Szél- és tengeráramlatok térképei (Wind and current charts) a tengerészeknek azon vizi utat mutatják, melyken tengeren túli utazásoknál, az elemi erők célszerü felhasználásának lehetősége mellett haladniok kell. ezen térképek a végtelen világtengernek bármely pontján útmutatást adnak a tengerésznek, hogy, bár nem a legrövidebb úton, de a legrövidebb idő alatt miként juthatnak el kitüzött céljukhoz. - A szél mint geologiai elem, l. Defláció.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is